Skadestånd när barn orsakat skada

FRÅGA
Hej! Min son på 7 år utreds för ASD och har en smartwatch på sig i skolan som hjälpmedel för att komma ihåg och förbereda sig på när lektioner börjar och slutar. Förra veckan försvann klockan och lärarna frågade barnen öppet i klassen om någon visste något om klockan. Ett av barnen berättade att hen tagit klockan. Nu kan barnet eller hens föräldrar inte hitta klockan. Vi har fått ut 50% av klockans värde från vår drulleförsäkring, kan vi kräva resten (cirka 1600 kr) från barnets föräldrar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att barnet i klassen tagit klockan och sedan tappat bort den skulle kunna leda till skadestånd, vilket regleras i skadeståndslagen (SkL).

Vad som gäller när ett barn orsakar skada:

Grunden inom skadeståndsrätten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § SkL. I 2 kap. 4 § SkL stadgas att den som vållar skada innan han/hon fyllt 18 år ska barnet ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden. Barnets eventuella ansvarsförsäkringar kan även täcka skadorna, där bedömningen görs av försäkringsbolaget.

Vårdnadshavares principalansvar:

Föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn som begått ett brott har ett principalansvar enligt 3 kap. 5 § SkL. Principalansvaret innebär att vårdnadshavarna har ett skadeståndsansvar för barnet även om de inte varit vårdslösa, så kallat strikt ansvar. Vidare är vårdnadshavares skadeståndsskyldighet begränsad till en femtedel av det prisbasbeloppet som gäller (år 2020: 47 300 kr) för varje skadehändelse, 3 kap. 5 § 2 st. SkL.

Sammanfattning:

Att barnet i klassen tagit klockan och sedan inte hittar den kan därmed leda till skadestånd. Då barnet endast är sju år gammalt så träder föräldrarnas principalansvar in. Ni bör alltså kunna kräva resterande summa på 1 600 kr från barnets föräldrar. Summan kan täckas av det barnets ansvarsförsäkring.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?