Skadestånd istället för trafikskadeersättning

FRÅGA
jag blev påkörd bakifrån, fick ersättning från försäkringsbolaget, kan jag också få skadestånd från den som vållade olyckan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lalwine med din fråga!

Din fråga regleras av trafikskadelagen (TSL).

Jag väljer att i mitt svar redogöra långt mycket utförligare än vad som varit nödvändigt för att besvara din fråga, för att förklara vilken roll trafikskadeersättning har i den svenska lagstiftningen. Även om du eventuellt redan känner till den saken, hoppas jag att det kan vara nyttigt för personer som har liknande frågor och som t ex googlar fram detta svar.

Du hade kunnat välja att istället för att ta emot trafikskadeersättning begära skadestånd av den som orsakade skadan (18 § TSL). Beloppen är inte tänkta att komplettera varandra, utan tanken är att du ska få alla alla dina skador fullt ersatta antingen genom trafikskadeersättning eller skadestånd. Däremot kan försäkringsbolaget, om personen som körde på dig gjorde detta med flit eller genom grov oaktsamhet, begära ersättning från personen för det som försäkringsbolaget betalat i trafikskadeersättning till dig (20 § TSL). Om du hade begärt skadestånd, och personen inte varit grovt oaktsam eller agerat uppsåtligen, hade istället personen som kört på dig kunnat kräva ersättning från sitt försäkringsbolag för det betalade beloppet (19 § TSL).

Systemet med trafikskadeersättning avviker från vanliga skadeståndsrättsliga principer om att den som orsakar en skada ska ersätta denna, genom att istället kräva att fordonets trafikförsäkring alltid ska täcka skadorna, och i vissa fall ge försäkringsbolaget återkravsrätt mot den som orsakat skadan. Skälet till detta avsteg är helt och hållet att skydda den som skadas i trafiken: Trafikskador kan ofta bli svåra och dyra, och den skadevållande hade långtifrån alltid haft råd att ersätta skadorna. Istället förväntas försäkringsbolag kunna täcka dessa skador så gott som alltid. Detta sätt att lagstifta skulle kunna sägas bygga på det rättsekonomiska konceptet deep pocket theory.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll