FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/11/2018

Skadestånd i utomobligatoriska förhållanden

Hej, var till mitt lokala postkontor, en servicebutik, för att hämta ett större paket. Påväg ut u den trånga butiken - i gången står en långboll med människor som väntar på att hämta ut sina paket, så går jag nära kylen med snus. På kylen handtag som består av en plåtbit med vassa kanter skär jag upp min nya dunjacka. Jag påpekar detta för affärsinnehavaren men han skrattar åt mig. Hos vem ligger ansvaret, borde jag sett mig för eller borde han tillse att ej ha skarpa kanter på sin kyl?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Inom skadeståndsrätten skiljer man på inomobligatoriska respektive utomobligatoriska förhållanden. I ditt fall rör det sig om ett utomobligatoriskt förhållande, eftersom inget avtal föreligger mellan parterna. Det du har drabbats av kallas på juridiskt språk sakskada. När en skada inträffat och de parter som är inblandade inte har något avtal mellan sig gäller i allmänhet skadeståndslagen (SkL), se 1 § i den lagen. En tillämpning av skadeståndslagen utesluts inte bara av avtal utan också om det finns en särskild reglering i annan lagstiftning. Så tycks inte vara fallet här, t.ex. kan inte 32 kap. miljöbalken anses vara tillämplig.

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan, 2:1 SkL. Rimligen kan vi anta att affärsinnehavaren inte orsakade skadan med vilje. Därför måste vi fråga oss om affärsinnehavaren av oaktsamhet har vållat skadan. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Ytterst är det upp till domstol att bedöma om vårdslöshet förelegat eller inte. Rena olyckshändelser omfattas i regel inte av skadeståndslagen.

Enligt 5:7 SkL ska skadestånd med anledning av sakskada omfatta:
1. Sakens värde eller reparationskostnad
2. Annan kostnad till följd av skadan
3. Inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet

I fallet med jackan skulle skadestånd troligtvis endast omfatta sakens värde eller reparationskostnaden.

Det finns viss möjlighet till jämkning av skadestånd för sakskada. Om den skadelidande har medverkat till skadan kan skadestånd jämkas, se 6 kap. 1 § 2 st. SkL. Vidare kan skadeståndet jämkas om skyldigheten att utge skadestånd är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse ska tillämpas restriktivt och är knappast aktuell i det förevarande fallet.

Sammanfattningsvis kan man säga att skadestånd med anledning av sakskada kan bli aktuellt. Detta förutsätter dels att skada faktiskt uppstår, dels att skadevållaren uppsåtligt eller av vårdslöshet bidragit till skadan. Utöver detta krävs det dessutom att det finns ett förutsägbart samband mellan handlingen och skadan, något som med enkelhet borde kunna konstateras om jackan först är hel, men sedan t.ex. går sönder när du går förbi den vassa kyldisken. Beror sakskadan på en ren olyckshändelse aktualiseras dock inget skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här.
- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här.
- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Yekta KeskinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?