Skadestånd i trafik och åtal för flera brott

FRÅGA
Mina barn, 7 och 9år har skolskjuts med taxi. I går blev taxin stoppad av polis och chauffören misstänks nu för rattfylla, narkotikabrott för eget bruk samt vårdslöshet i trafik. Polisen har självklart upprättat en anmälan och chauffören har fråntagits körkort samt blivit av med sin tjänst. Min fråga är om vi föräldrar kan anmäla chauffören med tanke på den fara hon utsatt våra barn för? och vad skulle vi isåfall anmäla henne för. Enligt polisen ska inte det behövas eftersom de redan upprättat en anmälan, men vi/våra barn måste väl ha möjlighet att tex få ett skadestånd och det tror jag inte vi kommer kunna få utifrån polisens anmälan.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Nedan kommer jag att dela upp frågan i två delfrågor och besvara dessa utifrån angivna förutsättningar

Anmälan avseende den fara som barnen har utsatts för

Som jag förstår det är chauffören misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott samt vårdslöshet i trafik. För att besvara frågan kommer jag att fokusera på vårdslöshet i trafik. Förutsättningarna för vårdslöshet i trafik framgår av 1 § lag om straff för vissa trafikbrott (kommer att kallas för trafikbrottslagen framöver). Där framgår bland annat att den som driver motorfordon i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheter, döms för vårdslöshet i trafik. Av andra stycket framgår vidare att den som gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv döms för grov vårdslöshet i trafik. Utifrån förutsättningarna som har angetts ovan, skulle jag bedöma detta som grov vårdslöshet i trafik. Bedömningen stöds av praxis, i RH 2009:34 dömdes en Busschaufför som somnat vid ratten för grov vårdslöshet i trafik. Jag tänker att det faktum att det var små barn, och att taxichauffören normalt sett har ett större ansvar, skulle detta kunna bedömas som grov vårdslöshet i trafik. Varför nämnda förutsättningar diskuteras är för att detta har betydelse för frågan om man kan åtala taxichauffören för något ytterligare än det som framkommit av polisens anmälan. Frågan regleras i ett rättsområden inom straffrätten som kallas för konkurrens. Om en person gör sig skyldig till flera brott samtidigt, kan vissa brott utifrån olika regler komma att konsumerad (tas bort). I det här fallet skulle man kunna tänka sig att han även åtalas för framkallande av fara för annan i enlighet med 3 kap 7 § Brottsbalken. (Jag förutsätter att barnen inte har fått några skador utan endast utsatts för fara.) I Åklagarmyndighets RättsPM 2006:9 har man sagt att grov vårdslöshet i trafik anses utesluta ansvar för framkallande av fara för annan. Det sägs även att det är ganska ovanligt med en kombination av 3:7 Brottsbalken och 1 § trafikbrottslagen eftersom framkallande av fara för annan kräver en mer kvalificerad oaktsamhet, vilket skulle grunda grov vårdslöshet, än vårdslöshet i trafik. Skulle kombinationen förekomma är det mest sannolikt att vårdslösheten i trafik konsumeras av framkallande av fara för annan med hänsyn till den strängare straffskalan för det senare brottet. Anledning till att reglerna om konkurrens finns, är att vissa bestämmelser överlappar varandra.

Sammanfattningsvis kan man säga att brottet grov vårdslöshet konsumerar (tar bort) framkallande av fara för annan. Detta har med dubbelbestraffning att göra. En person ska inte straffas dubbelt om förutsättningarna för olika brott är ungefär densamma. Möjligheterna att nå framgång med ytterligare en anmäla avseende framkallande av fara för annan är därför minimala.

Möjligheten att få skadestånd

Fråga om trafikskadeersättning regleras av Trafikskadelagen. Av 8 § trafikskadelagen (TSL) framgår att för person- och sakskada som uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning. Ersättning enligt denna lag utgår alltså endast för person- eller sakskada och inte för kränkning enligt 2 kap 3 § Skadeståndslagen. Har det inte uppstått sådana skador, finns det ingen möjlighet till trafikskadeersättning. Det finns möjlighet att kräva skadestånd enligt 18 § trafikskadelagen, men där krävs det att en skada har uppstått. TSL hindrar inte att en skadelidande i stället för att kräva trafikskadeersättning kräver skadestånd. Av praxis har det varit svårt att få ersättning med anledning av trafikolyckor. Ett exemplifierande fall är RH 2000:38 där föräldrar till en minderårig dotter som omkommit genom trafikolycka inte ansett ha rätt till ersättning enligt trafikskadelagen för personskada och inkomstförlust på grund av den psykiska chock som de fått till följd av dotterns död. Praxis har intagit en mycket restriktiv ståndpunkt gällande frågan om rätt till skadestånd för psykiska besvär. Med anledning av det som har sagts finner jag det svårt att nå framgång med ett skadeståndsanspråk gällande att barnen har utsatts för fara, om det inte finns konkreta sak- eller personskador.

Hoppas du fick svar på din fråga

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (179)
2021-05-02 Behöver man ersätta skador som fanns på bil innan krock?
2021-04-03 Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?
2021-03-17 Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?
2021-02-21 Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.

Alla besvarade frågor (93232)