Skadestånd från staten för integritetskränkande förundersökning

2016-09-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Vi har blivit polisanmälda för ekonomiskt brott. trots att det påstådda beviset för brottet inte existerar. Nu har åklagarmyndigheten konstaterat att inget brott föreligger. Kan vi kräva skadestånd för sveda och värk, både fingeravtryck och DNA avkrävdes av oss, från den som anklagade oss/ eller av myndigheten/ eller av båda?
SVAR

Hej, trevligt att ni valt att vända er till Lawline för att få svar på er fråga!

När någon anmäler ett brott till polisen har de en skyldighet att börja utreda om brott kan ha begåtts. Finns indikationer på det ska en förundersökning startas, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 23:1 1 st. En förundersökning leds oftast av en åklagare som fattar beslut om inhämtning av bevis,RB 23:3 1 st. och RB 23:4 1 st. Åklagaren har en skyldighet att under förundersökningen hålla sig objektiv och ska hela tiden beakta en åtgärds nytta för utredningen i förhållande till den skada bevisinhämtningen kan orsaka den misstänkte. Samtidigt har åklagaren en skyldighet att jobba snabbt. Förundersökningen måste gå framåt och leda till resultat. Förundersökningen går ut på att finna någon som skäligen kan misstänkas för brottet, se RB 23:2. För att kunna hitta den/dessa personer kan åtgärder behöva vidtas som är integritetskränkande t.ex. inhämtning av DNA och fingeravtryck. Sådana åtgärder får staten egentligen inte utsätta sina medborgare för men om syftet med åtgärden är brottsbekämpning och åtgärden anses som proportionerlig, ändamålsenlig och stöd finns i lag att företa denna åtgärd, får t.ex. DNA inhämtning ske utan att staten kan ställas till ansvar för det, se RB 23:4, regeringsformen (RF) 2:6 1 st., RF 2:20 1 st. 2 p. och RF 2:21. Här verkar det som att DNA och fingeravtrycksinhämtningen skett till er fördel eftersom ärendet är nedlagt.

Visst kan ni kräva skadestånd för sveda och värk av åklagarmyndigheten, se skadeståndslagen (1972:207) (SkL) 3:2 1 p.och SkL 5:1 1 st. 3 p. Ni skulle även kunna åberopa art. 8 Europakonventionen och hävda att åtgärden varit oproportionerlig i förhållande till syftet. Dock tror jag att det är en vedertagen åtgärd av åklagarmyndigheten att som ett led i sin brottsbekämpande verksamhet begära in DNA och fingeravtryck. Om åklagaren inte hade gjort detta hade funnits risk för att åklagaren gjort sig skyldig till tjänstefel då denne som sagt är skyldig att vidta åtgärder för att föra förundersökningen framåt, se RB 23:4.

Eftersom det är åklagaren som fattar beslut om att inhämta DNA och fingeravtryck och inte anmälaren tror jag det blir svårt för er att visa att det finns ett samband mellan den sveda och värk bevisinhämtningen orsakat er och anmälan som gjorts. Det skulle i så fall vara om ni argumenterar för att själva anmälningen i sig orsakat er sveda och värk. Dock måste ni också bevisa att anmälaren orsakat er psykiskt obehag med vilja eller av vårdslöshet, se SkL 2:1 och SkL 5:1 1 st. 3 p.

Hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (644)
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?
2021-04-14 Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning

Alla besvarade frågor (91308)