Skadestånd för skadade kastruller

2020-11-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, har en liten tvist med mina två inneboende. Har för tillfället ett förstahandskontrakt på en 4:a med 2st inneboende. Vi har gemensamt skrapat ihop möbler och köksutrustning, jag har alltså inte köpt in allt utan vi har alla införskaffat olika saker som vi sedan delar på. En av de inneboende (kallar denna IB1 för enkelhetens skull) hade fått ett set kastruller i studentpresent som hen bidragit med och som vi alla får använda. Min andra inneboende (IB2) har nu använt metallredskap i några av kastrullerna och skrapat så det blivit djupa repor, trots att kastrullens ägare var tydlig med att vi endast får använda plastredskap i dem. Nu vill IB1 självklart ha ersättning av IB2 då det är tydligt att det är IB2 som orsakat skadorna. Finns det något som säger att IB1 kan kräva ersättning? När både jag och IB1 konfronterat IB2 har hen blivit oerhört defensiv och upprörd samt nekat att hen orsakat skadorna trots att det är tydligt att det är IB2 som använt metallredskap.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Så som jag förstår din fråga så har person A skadad egendom som tillhör person B. B vill ha ersättning för detta av A.

Trots att det inte framgår helt baserat på hur du formulerat frågan, så utgår jag från att ni inte samäger köksutrustningen, utan att ni alla äger respektive köksartiklar men använder dem tillsammans.

Svaret på din fråga hittar du i skadeståndslagen (här). Enligt 1 kap. 1 § tillämpas lagen om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal etc. Just i detta fall så tänker jag mig att ni såklart inte reglerat hur ni skulle avgöra ansvaret ifall nån av köksutrustningen skulle skadas, och därför gör sig skadeståndslagen gällande. Enligt dess 2 kap. 1 § så ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Det uppställs några krav för att detta ska göra sig gällande, nämligen:

- Ett ansvarssubjekt (i detta fall A)
- En handling (att använda vissa redskap som skadade kastrullen)
- Frånvaro av rättfärdigande omständigheter
- Adekvat kausalitet (föreligger i detta fall)
- Vårdslöshet

Den sista av dessa, vårdslöshet, inträder om A medvetet tagit ett risktagande i farans riktning. A måste alltså ha varit likgiltig för risken att kastrullen skulle skadas, men behöver inte vara likgiltig inför följden (hen kan alltså ha hoppats på att följden inte skulle inträda). Han kan också aldrig insett risken, men då måste risken vara av sådan art att han borde insett den (vilket man absolut kan hävda i detta fall)

Enligt 5 kap 7 § skadeståndslagen bestäms sakskadans omfattning till full ersättning för sakens värde (eller reparationskostnad och värdeminskning), annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust.

Jag gör bedömningen att skadestånd kommer på tal i detta fall då alla kriterier är uppfyllda.

Däremot kvarstår frågan hur B ska få ersättning för detta? Svaret är att B måste väcka en fullgörelsetalan i tingsrätt (13 kap. 1 §, 42 kap. 1 § RB). Däremot kanske detta inte är ett så lockande alternativ. Ansökningsavgiften för ett mål som rör värden under ca 20 000 kr är 900 kr, och dessutom tillkommer ofta en rad kostnader. Speciellt så blir tvisten dyr om part förlorar målet då denne måste stå för motpartens kostnader (18 kap. 1 § RB). I detta fall hade det rört sig om ett förenklat tvistemål (1 kap. 3 d § RB) och därför hade kostnadsrisken begränsats (18 kap. 8 a § RB), men detta är ändå en risk med tanke på de väldigt små belopp som denna tvist hade handlat om. B behöver alltså själv fundera på om det verkligen är värt att väcka en talan om denna sak. Slutligen kan nämnas att B kan vända sig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande, men om A skulle invända mot fordrans giltighet så skulle saken ändå behöva prövas i domstol för att B skulle kunna få igenom sitt krav.

Sammanfattningsvis kanske det hade varit bättre att försöka resonera med A och försöka få denne att inse sitt ansvar i situationen.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (644)
2021-04-14 Kan man väcka talan enligt försäkringsavtalslagen efter preskriptionstiden?
2021-04-14 Skadestånd från gym på grund av bristfälligt underhåll av maskin
2021-04-11 Hur mycket ska betalas i ersättning för förstörda stolar?
2021-03-31 Boka en rättsutredning

Alla besvarade frågor (91357)