Skadestånd för personskada

Hej

Hoppas jag här kan få lite inledande information kring min frågeställning. Jag arbetar på en kommunal simhall och i tisdags morse halkade jag på väg från personalens parkering till entrén. Svår halka rådde och ingen sandning hade gjorts. Jag bröt vänster handled svårt vilket resulterade i operation och tio veckors sjukskrivning.

Det går som arbetsskada så jag lär får ersättning från Afa.

Jag är inne på att yrka skadestånd för händelsen då det är uppenbart att fastighetsägaren inte skött sandningen som sig bör. Mitt skyddsombud råder mig att yrka skadestånd, liksom kommunens tidigare fritidschef.

Det jag undrar är hur jag rent praktiskt skall gå till väga. Vart vänder jag mig i första skedet? Vad är ett rimligt belopp att kräva? Är helt novis på området och skulle uppskatta vägledning.

Tacksam för hjälp.

Hälsningar D

Lawline svarar

I första hand bör du kontakta fastighetsägaren och se om denne är villig att utge ersättning för dina skador. Vill fastighetsägaren inte göra upp i godo kan du gå till domstol.


Talan om skadestånd väcks vid den tingsrätt där svaranden har sitt hemvist eller där skadan skedde. I ditt fall är fastighetsägaren svarande och du är kärande. När svaranden är ett bolag är hemvistet den ort där styrelsen har sitt säte eller, om styrelsen inte är bestämd eller om någon styrelse inte finns, den ort där bolaget förvaltas. Detsamma gäller om svaranden är en kommun.


Alla orter har inte en egen tingsrätt. Normalt hör mindre orter till en tingsrätt i en närliggande, större ort. Det geografiska område en tingsrätt täcker kallas domkrets. På hemsidan Sveriges Domstolar kan du genom att fylla i ditt postnummer kolla upp vilken domkrets din ort hör till, se http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Tingsratt/.


Talan väcks genom att du ansöker om stämning hos tingsrätten. Stämningsansökan ska innehålla ditt yrkande (en förklaring om att du vill ha skadestånd), en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet (en beskrivning av olyckan samt vilka fysiska och ekonomiska skador du åsamkats), uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis (bevis kan till exempel vara foton av skador, läkarintyg, kvitton etcetera) och uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.


I ditt fall baseras rätten till skadestånd på att du åsamkats en personskada. För att skadestånd ska utgå krävs att skadevållaren (fastighetsägaren) haft uppsåt eller varit vårdslös. Uppsåt bör i det här fallet kunna uteslutas, så frågan blir om fastighetsägaren varit vårdslös. Det krävs också en adekvat kausalitet, det vill säga ett förutsebart orsakssamband mellan skadan och det som orsakade den. Förenklat uttryckt krävs att det faktiskt var den uteblivna sandningen som orsakade din skada och att din skada är en sådan som typiskt sett kan inträffa på grund av utebliven sandning. Rätten avgör dessa frågor.


Skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående art samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Från det belopp som avser inkomstförlust görs avdrag för vissa andra förmåner som den skadelidande i förekommande fall fått. Det gäller ersättning enligt socialförsäkringsbalken eller någon liknande förmån samt pension eller annan periodisk ersättning eller sjuklön, om förmånen betalas av en arbetsgivare eller på grund av en försäkring som är en anställningsförmån.


Vad gäller kostnader och inkomstförlust finns faktiska belopp att peka på (dina faktiska utlägg och din faktiska inkomstförlust), men vad gäller fysiskt och psykiskt lidande -så kallade ideella skador- används istället normalt Trafikskadenämndens tabeller som måttstock. Dessa tabeller justeras årligen för att hänga med kronans utveckling. Aktuella tabeller hittar du på http://www.trafikskadenamnden.se/Tabeller/.


Viktigt att veta är att faktiska kostnader bara ersätts en gång. Är du försäkrad och redan har fått ut ersättning för exempelvis sjukvårdskostnader kan du alltså inte dessutom kräva fastighetsägaren på samma belopp. Detta har att göra med en av skadeståndsrätten grundläggande principer - att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte uppkommit.


Svaren är hämtade från 2 kap. och 5 kap. skadeståndslagen (1972:207) samt 10 kap. och 42 kap. rättegångsbalken (1942:740).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000