Skadestånd för fastighetsägares vårdslöshet?

FRÅGA
Hej. Jag har nyligen halkat på löv och fått min axel krossad med operation och nio spikar som följd. Situationen var att jag skulle gå ca 10-15 meter på asfalterad gång till en port. På gången fanns mycket nerblåsta löv. Det fanns också en längsgående vit reflexmålad linje. Plötsligt känner jag att jag halkade och hade ramlat framstupa bredvid linjen och såg då att det var en ca 10 cm kant. kanten hade krossat min axel. Kunde därefter inte röra mig på övre höger sida och arm och hade svåra smärtor, vittnen finns och har uppgivit att a kanten har varit ett problem fast man vitmålat den. Min åsikt är att jag halkade på löv och slog mig på kanten. Privat fastighetsägare. Jag anser att fastighetsägarens underlåtenhet att kratta bort löv orsakade skadan då löven helt dolde kanten (eftersom löven blåst upp mot den) och delvist även den målade randen. Fastighetsägaren har tydligen tidigare haft kännedom om kantens farlighet då man valt att reflexmåla den vit. hur stora är mina utsikter att få ett skadestånd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande skadestånd regleras i Skadeståndslagen (SkL).

Jag kan i detta fall tyvärr inte konstatera utsikterna att få ett skadestånd, jag kan däremot redogöra vad som gäller och vad man tar hänsyn till för att göra en bedömning om skadestånd är aktuellt.

Utredning
En fastighetsägare har som skyldighet att - områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark och som har iordningställts och begagnas för allmän trafik - ansvara för gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. 2 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

För att få skadestånd för en uppkommen personskada krävs det att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och personens agerande (adekvat kausalitet). Vidare krävs det att handlingen varit vårdslös eller uppsåtlig. 2 kap. 1 § SkL. Den skadelidande har bevisbördan för att bevisa att skadan hade ett samband med exempelvis fastighetsägarens agerande.

Skadeståndet till den som tillfogats skada ska omfatta; sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk, skador som går över efter en viss tid) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men, skador som består hela livet ex. ärr eller funktionsnedsättning) samt särskilda olägenheter till följd av skadan. Vidare kan även inkomstförlust ersättas som motsvarar skillnaden mellan den inkomst som den skadelidande skulle ha kunnat uppbära, om man inte hade skadats, 5 kap. 1 § SkL.

Sammanfattning och råd
I detta fall är min uppfattning att det är fråga om en särskilt farlig kant på gångbanan tillhörande en viss fastighetsägare. Det kan härmed konstateras att fastighetsägaren har skyldighet att hålla denna gång i sådant skick att människors hälsa inte kommer till skada, frågan är däremot om fastighetsägaren har varit vårdslös i den mån att denne kan hållas ansvarig för skada som uppkommit för dig. Här bör man ta hänsyn till exempelvis hur länge löven har legat på backen, mängden löv som ligger på backen, om fastighetsägaren vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att skador uppkommer (reflexmåla kanten). Att ha i åtanke är att det är du som är skadelidande som har skyldighet att bevisa att fastighetsägaren varit vårdslös. Det är svårt för mig att göra en uppskattning av fallets utgång, eftersom man bör göra en helhetsbedömning och även göra en synbesiktning på platsen och beakta andra omständigheter. Mitt råd till dig i första hand är att kontakta fastighetsägaren för att kräva ersättning för skador som du lidit, om ni inte når en överenskommelse är mitt råd till dig i andra hand att kontakta mig på Arian.shadmehr@lawline.se för att ta ärendet vidare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (96597)