Skadestånd för ej straffmyndiga

Hej läste på tidningen att barnen som orsakade branden i slottskogsvallen kan krävas på 30 miljoner.

Då undrar jag lagen säger att barn under 15 år är ej straffmyndiga, hur kan Göteborgstad kräva från de unga barnen?

https://www.expressen.se/gt/sport/friidrott/barn-kravs-pa-30-miljoner-efter-branden-i-hallen-/

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Precis som du skriver är pojkarna inte straffmyndiga eftersom de är i tolvårsålder och påföljder för brott endast kan ådömas den som är 15 år eller äldre (Brottsbalken 1 kap 6 §).

Fastän de inte kan dömas straffrättsligt kan ändå en civilrättslig skadeståndstalan drivas. Den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar person- eller sakskada ska ersätta den enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Detta gäller oavsett ålder. Två specialregler bli dock gällande när den som orsakat en skada är minderårig.

Den som vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap 4 §). Det innebär att det kan spela roll huruvida pojkarna täcks av en ansvarsförsäkring exempelvis genom sina föräldrars hemförsäkring- i sådant fall ska skadestånd normalt betalas ut i den mån det täcks av försäkringen.

Sedan kan även föräldrarna bli skyldiga att betala ut skadestånd för skadan pojkarna orsakat. Vårdnadshavaren ska ersätta sakskada som har skett genom brott, exempelvis om det inträffade i det aktuella fallet skulle kunna rubriceras som skadegörelse. Skadeståndsskyldigheten är däremot i detta avseende begränsad till en femtedel av prisbasbeloppet, 9 460 kr år 2020 (3 kap 5 § SkL).

Skadeståndsskyldigheten kan också jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldrarna betalar med hänsyn till föräldrarnas förhållande till barnen eller de särskilda åtgärder föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnen begår brott (3 kap 6 § andra stycket SkL).

Som svar på din fråga kan alltså skadestånd utdömas även den som inte är straffmyndig. I realiteten kommer det dock ofta att hamna på försäkringen eller föräldrarna när det rör sig om unga skadevållare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000