FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt08/04/2017

Skadestånd efter familjehemsplacering

Hej. Jag har varit fosterhemsplacerad i en familj där dem misshandlat mig. Förutom mina mardrömmar som fortfarande kommer lite då och då så har jag även problem med tandborstningen. Styvmamman brukade trycka ner tandborsten eller sin hand med tvål ner i halsen på mig om jag svor. "Tvätta munnen med tvål" brukade hon kalla det vilket hom gjorde bokstavligt talat. Jag har ett ärr på foten från en händelse. Jag bad soc om hjälp flera gånger men det står bara i journalerna att jag berättat för dem om misshandeln en gång. Det stämmer inte. Var upprepade tillfällen då jag bad om förflyttning. Soctanten bröt mot tystnadsplikten när ett barn anmält fosterfamiljen och jag skulle vittna vilket jag bad soctanten att inte säga till fosterhemmet. Kan man stämma socialtjänsten och få skadestånd? Eller stämma över huvud taget? Jag vill inte att något mer barn ska råka ut för detta. mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om skadestånd finner du i skadeståndslagen, även kallad SKL (se här).

Kan du få skadestånd av fosterfamiljen?

Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (se föräldrabalken 6:1). Kroppslig bestraffning mot barn är alltså brottsligt om motsvarande handling mot någon annan skulle betraktas som misshandel (jämför brottsbalken 3:5). I ditt fall talar omständigheterna för att den familj du varit familjehemsplacerad hos med uppsåt orsakat personskador i form av fysiska och psykiska skador genom misshandel. Kostnader, inkomstförlust och lidande på grund av skador som orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet ska ersättas av den som orsakat skadan (se SkL 2:1 och SkL 5:1). Många utgifter täcks dock av socialförsäkringen vilket gör att skadeståndet blir lägre.

Vad gäller tandborstningen kan så kallad kränkningsersättning bli aktuellt om handlingen var brottslig (se ovan och SkL 2:3). Det krävs dock inte att personen blivit dömd för brottet för att kunna kräva ersättning för kränkningen. Här är det alltså den kränkande behandlingen (eller de känslor en sådan handling brukar utlösa) som ersätts. Att kräva kränkningsersättning kan ofta vara förmånligt eftersom socialförsäkringen inte omfattar ersättning för kränkning, till skillnad från exempelvis personskada. Ersättningssumman bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet, och man tar särskild hänsyn till om det inneburit missbruk av beroendeförhållande och haft förnedrande inslag (SkL 5:6).

Kan du få skadestånd av socialtjänsten?

Stat eller kommun har en skyldighet att ersätta skador som orsakats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (se SkL 3:2). Socialtjänsten och socialnämnden är en del av kommunen. Dessa myndigheter kan ha gjort sig skyldiga till fel eller försummelse genom att inte förflytta dig, samt genom att berätta om din anmälan för fosterfamiljen. Att socialtjänsten har sekretess i vissa fall framgår av socialtjänstsekretessen som följer av 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Att socialtjänsten ska agera på ett visst sätt vid misstankar om att ett barn far illa framgår bl.a. av lagen om vård av unga (se här), socialtjänstlagen (se här) och av Barnkonventionen. Om du kan visa att en skada inträffat och att detta inte hade skett om kommunen agerat på ett korrekt sätt, kan du alltså vara till berättigad till skadestånd från kommunen.

Sammanfattningsvis tyder omständigheterna som framgår av frågan på att du kan ha rätt till ersättning för de skador som uppkommit genom fosterhemsplaceringen. Preskriptionstiden är 10 år (se Preskriptionslagen 2 - 3 §§ och Brottsskadelagen 19 §). Men detta menas att du måste väcka talan inom 10 år efter skadans uppkomst.

Vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare