FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt05/05/2021

Skadestånd av byggherre

När vår samfällighet utförde avloppsarbeten utanför vårt hus behövde entreprenören komma in i huset för att komma ner i samfällighetens avloppsrör som ligger utanför huset. Det slutade med att man sågade av vår golvvärme. Entreprenören lovade att laga (skarva) govlvärmeröret och golvet. En snickare kom så småningom och skulle laga golvet men sågade dock ytterligare två hål i rören och tre ytterligare skador på rören. Skadorna skall enligt samfälligheten som är byggherre besiktigas och sedan repareras. Det vill säga laga skadade golvvärmerör och golv. Men detta verkar dra ut på tiden. och resultatet blir skarvar i golvvärmen och i golvbrädorna. Vi har ingen anknytning till entreprenaden och är nu drabbade som tredje man. Vår fråga är kan vi ställa ekonomiska krav på byggherren som:

1. Skadestånd

2. Daglig kostnad för försämrad boende

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Byggherrens ansvar

En byggherre har det övergripande ansvaret för de åtgärder som genomförs. I ert fall tolkar jag frågan som att en skada har uppkommit till följd av det arbete som utförts åt samfälligheten. Detta innebär att samfälligheten i egenskap av byggherre också är ansvarig för de uppkomna skadorna.

I svensk rätt är den civilrättsliga huvudregeln att ansvar för orsakad skada förutsätter att den som orsakat skadan har varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Med vårdslöshet menar man att skadevållaren antingen har gjort någonting med oaktsamhet som denne egentligen inte borde ha gjort, eller att personen i fråga har underlåtit att göra någonting som denne borde ha gjort. I vissa fall råder dock så kallat strikt ansvar, vilket innebär att den ansvarige måste ersätta skadan oavsett om det var vårdslöst eller inte. Strikt ansvar kan enligt svensk rätt främst förekomma med stöd av vissa speciallagar eller genom praxis från Högsta domstolen. I praxis har Högsta domstolen konstaterat att en samfällighet under vissa förutsättningar kan ha ett strikt ansvar (se bl.a NJA 2001 s. 368). Huruvida detta är fallet i just ert fall är dock svårt att bedöma utifrån de givna förutsättningarna. Om vårdslöshet krävs i ert fall bör det dock inte bli några problem att styrka, eftersom skadorna hade kunnat undvikas om man handlade mer varsamt. Därtill finns det ett tydligt orsakssamband mellan de uppkomna skadorna och det vårdslösa handlandet.

Entreprenörens ansvar

Det finns även en möjlighet att istället vända sig direkt till entreprenören och kräva skadestånd. Detta trots att det finns ett avtal mellan samfälligheten och entreprenören. Högsta domstolen har i NJA 2009 s. 16 konstaterat att en sådan möjlighet finns och att tredje man (det vill säga du/ni) då kan kräva skadestånd på utomobligatorisk grund (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Vilka skador kan man få ersättning för?

Ersättning ska utgå för reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Har ni haft några extra utgifter till följd av skadan så ska de således också ersättas. Det ska dock framhållas att endast de kostnader som inte kunnat undvikas är ersättningsgilla, och man har som skadelidande alltid ett ansvar för att, i rimlig omfattning, begränsa sina skador.

Sammanfattning

Ni har både möjlighet att kräva samfälligheten eller entreprenören på skadestånd. Som huvudregel måste ni styrka att handlandet var vårdslöst, vilket inte bör orsaka er några problem. Det ni kan få ersättning för är både reparationskostnader, ev. värdeminskning och övriga kostnader som har uppstått till följd av skadan. Däremot kan det bli svårt att kräva ersättning för försämrat boende, om det inte faktiskt har orsakat er någon ekonomisk skada.

Skulle ni behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om ni är intresserade av detta eller har några frågor kring mitt svar får ni mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att ni fick svar på er fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”