Skadegörelse som inte blivit anmäld

2016-10-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, om man begår skadegörelse på privat egendom och blir tagen men de drabbade inte anmäler. Blir man straffad då eller vad händer i det läget?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förutsättning för att någon ska kunna straffas för ett brott är att personen ifråga har blivit åtalad och fått sin skuld prövad av en domstol. För att bli straffad måste man först ha blivit dömd och för att bli dömd måste man först ha blivit åtalad. Din fråga skulle alltså lika gärna kunna formuleras: "Kan man bli åtalad för skadegörelse även om ägaren av den förstörda egendomen inte begär det?" Svaret på den frågan avgör också om man kan bli straffad eller inte.

Inom straffprocessrätten skiljer man mellan brott som hör under allmänt åtal och brott som endast hör under enskilt åtal. De flesta brott hör under allmänt åtal, vilket även skadegörelsebrottet gör. Att ett brott hör under allmänt åtal innebär att det i första hand är åklagaren som ska väcka talan mot den som begått brottet. Målsäganden, alltså den som brottet har begåtts mot, får endast väcka talan om åklagaren har beslutat att inte göra det. Av 20 kap. 6 § rättegångsbalken (här) framgår det dessutom att åklagaren inte bara får väcka talan för brott som hör under allmänt åtal, utan till och med ska göra det.

Åklagaren har alltså en plikt att åtala för brott som hör under allmänt åtal. Denna plikt gäller oavsett om målsäganden har anmält brottet eller inte, även om brottet förstås måste ha kommit till åklagarens kännedom på något sätt för att åtal ska kunna väckas. Enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken kan dock åklagaren i vissa undantagsfall avstå från att åtala (s.k. åtalsunderlåtelse), förutsatt att inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Ett av dessa undantagsfall föreligger när det kan antas att brottet endast skulle leda till böter, vilket torde vara ganska vanligt vid skadegörelsebrott av inte allt för allvarligt slag.

Viktigt att nämna i det här sammanhanget är att ringa skadegörelse, som egentligen kallas åverkan, i regel inte hör under allmänt åtal. Detta framgår av 12 kap. 6 § brottsbalken (här), som föreskriver att åverkan, i de fall som brottet inte drabbar allmänhetens intressen, bara får åtalas av åklagare om det "av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt".

Sammanfattningsvis ska alltså en åklagare i regel väcka åtal för skadegörelsebrott även om brottet inte har blivit anmält av målsäganden. I vissa lindrigare fall kan dock åklagaren avstå från att väcka åtal och i de allra lindrigaste fallen får inte åklagaren väcka åtal, såvida inte brottet kränker något allmänt intresse eller det av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt. Huruvida ett skadegörelsebrott har blivit anmält eller inte saknar därmed betydelse för om gärningsmannen kan straffas, bortsett från att en anmälan kan uppmärksamma rättsväsendet på att brottet har ägt rum och på så sätt möjliggöra ett åtal.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1081)
2020-10-28 Hur preciserat måste ett åberopande vara?
2020-10-27 Enskilt anspråk vid åtalsunderlåtelse
2020-10-26 Preskriptionstid vid förundersökning
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?

Alla besvarade frågor (85496)