Skadad hund i samband med veterinärvård, vad gör jag?

2020-02-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Om en hund blir skadad hos veterinären, vad gör jag då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Din fråga är tyvärr relativt kortfattad och saknar jämte detta övrig välbehövlig information angående det eventuella händelseförlopp som föranledde ditt inskickade ärende. Men jag ska trots det försöka att lämna en hyfsat uttömmande redogörelse över tänkbara tillvägagångssätt. Notera dock att den fortsatta framställningen kommer att bli ganska så generell till sin karaktär

Allmänt

Tillämplig lagstiftning avseende skadade djur hos veterinär är lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Även skadeståndslagens (SkL) bestämmelser blir aktuella att studera närmare. Jag kommer nedan att hänvisa till relevanta lagrum (alltså lagparagrafer) i respektive lag och min bedömning är att du har två alternativ att välja emellan; Disciplinpåföljd och skadestånd. I förekommande fall är en kombination av dessa givetvis också möjlig.

Disciplinpåföljd

Följande lagrumshänvisningar utgör hänvisningar till lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård om ingenting annat anges.

Veterinärer liksom all annan djurhälsopersonal ska fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och berövad erfarenhet samt iaktta noggrannhet och omsorg (2 kap. 1 §). Den som tillhör djurhälsopersonalen enligt den i lagen angivna definitionen (1 kap. 4 §) ska vidare säkerställa att denne har erforderlig kompetens och bär även ett personligt ansvar vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter (2 kap. 2 §).

Nu vet jag som bekant inte vad som har hänt i ditt fall. Men följande kan konstateras. Om djurhälsopersonalen (exempelvis en veterinär) uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina lagstadgade skyldigheter enligt ovan kan disciplinära åtgärder vidtas (6 kap. 1 §) i form av en erinran eller en varning (6 kap. 1 § andra stycket). Skulle veterinären i fråga varit grovt oskicklig vid utövandet av sitt yrke eller på annat sätt visat sig vara uppenbart olämplig ska dennes legitimation återkallas.

För att initiera ett ärende om disciplinpåföljd kan en anmälan göras till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård och denna ska vara skriftlig (7 kap. 7 §). Nämnden består av sju ledamöter varav en lagfaren domare (domare som har avlagt juristexamen) och minst två veterinärer.

Här kan du läsa mer om hur en sådan anmälan går till.

Skadestånd

Om den ifrågavarande veterinären genom vårdslöshet har orsakat skada på din hund ska denne ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Ett förtydligande: Det handlar här om ersättning i reda pengar. Vidare räknas skadan på hunden som en sakskada och skadeståndet ska beräknas utifrån hundens ekonomiska värde jämte övriga kostnader som du har haft till följd av den uppkomna skadan på hunden (5 kap. 7 § första och andra punkten SkL). Notera att hänsyn inte tas till eventuella affektionsvärden (personliga värden, känslovärden). Här bör du också yrka (begära) ersättning motsvarande återanskaffningsvärdet för en likvärdig hund. Notera vidare att ditt skadeståndsanspråk ska riktas mot veterinärens arbetsgivare förutsatt att denne inte bedriver näringsverksamhet som enskild näringsidkare (4 kap. 1 § SkL).

En smärre sammanfattning och ytterligare rådgivning

1. Påkalla Ansvarsnämndens uppmärksamhet genom en anmälan.

2. Rikta ett skadeståndskrav mot veterinären genom att lämna in en stämningsansökan till en tingsrätt.

Ett tredje alternativ som också måste nämnas i sammanhanget är upprättandet av ett formellt kravbrev. I det uppger du storleken på ditt ersättningsanspråk som du kräver för det inträffade och även grunderna för detta. Genom kravbrevet kan du även föreslå en tid för ett möte och/eller en förhandling i vilken ni förhoppningsvis kan göra upp i godo. Notis: De flesta kliniker har en ansvarsförsäkring som brukar täcka olika typer av patientskador.

Om du behöver hjälp med upprättande av eventuella kravbrev, ett författande av en stämningsansökan eller om du skulle vilja att någon företräder dig inför och vid en kommande tingsrättsförhandling är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag nås enklast på jacob.bjornberg@lawline.se och jag kan i så fall slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll