Skada vid hyrd lös egendom

2018-09-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min förening hyr ut sina hästar under sommaruppehållet. Ett skriftligt avtal upprättas mellan hyrestagaren (privatperson) och hästägaren (föreningen). Enligt avtalet ska hyrestagaren säkra för att hästen får adekvat vård under hyresperioden. Hyrestagaren står också för veterinärkostnader under hyresperpoden.Av olika skäl gjordes en muntlig förlängning av avtalet för samtliga hyrestagare. Hästarna överlämnades därför ett senare datum än vad som framgick i det skriftliga avtalet. I samband med återlämnadet påtalade en av hyrestagaren att hästen hade en eventuell skada. Hästen inspekterade omgående, och ett veterinärbesök bokades direkt. Vid besöker konstaterades skador i samtliga extremister, och behandling påbörjades. I hästens försäkring fanns reservation för den typ av skada som uppstått. Veterinärkostnaderna blev därför relativt höga. Hästägaren menar att hyrestagaren brutit mot avtalet eftersom hästen inte fick vård, trots uppenbar skada. Hyrestagaren kontaktade heller inte hästägaren eller veterinär för rådgivning. Vidare anser hästägaren att veterinärkostnaderna ska betalas av hyrestagaren, eftersom behandlingen skulle inletts under hyresperioden. Hyrestagaren anser att skadan uppkom efter jobbet den skriftligt avtalade perioden.Det går inte att avgöra när skadan uppkom. Den fanns dock inte innan hästen hyrdes ut. Vem skulle vinna i en tvist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag reserverar mig för att svara på frågan vem som skulle vinna i en tvist. Men jag ger dig gärna en liten överblick om hur lagen ser ut gällande din fråga och hur ansvaret ser ut.

Djur - lös egendom

Ett djur anses i juridisk mening som lös egendom. I 1 Kap 1 § Jordabalken står det att jord är fast egendom och att det som inte är fast egendom ska betraktas som lös egendom. Då det rör sig om en lös egendom som hyrs ut blir det fråga om sakhyra. Reglerna för sakhyra är ytterst begränsade, de enda bestämmelserna återfinns i 13 kap Handelsbalken. Däremot finns det en del rättspraxis om just skada på hyrda saker.

Hyrestagarens presumtionsansvar

Initialt har en hyrestagare ett presumtionsansvar vad som gäller den hyrda saken. Hyrestagaren ska ersätta skadan på det hyrda om han inte kan visa att han inte handlat vårdslöst. Detta innebär att hyrestagaren ska bevisa att han inte har handlat vårdslöst.

Rättspraxis

Nedan kommer jag kort beskriva liknande fall som prövats i Högsta domstolen (HD) och vad HD kom fram till.

I NJA 1983 s 617 slöts ett avtal mellan hästägare och träna om att tränaren skulle omhänderha hästen och träna den till tävling. Hästen skadades och dog under träning. Tränaren ansågs ha ett vanligt vållandeansvar. Han ansågs inte ha varit vårdslös och orsak till hästens skada. Ägarens skadeståndstalan mot tränaren ogillades.

I NJA 1996 s 564 fick en travhäst upp låset till sin boxdörr. Tränaren som hade hästen ansågs ha orsakat skadan av vårdslöshet genom att inte se till att låset var säkert.

I NJA 1999 s 197 omhändertogs hästen av en tränare för utveckling till tävlingshäst. Hästen drabbades av en skada utan samband med träning eller tävling. Tränaren ansågs inte ha ett presumtionsansvar. Skadan ansågs vara en olyckshändelse utanför tränarens makt.

Med det sagt vill jag påpeka att det är omständigheterna i varje fall som får betydelse för hur tvister blir. Vanligtvis har hyrestagaren ansvar för att bevisa att denne inte har handlat vårdslöst utan fullföljt sin plikt. Däremot kan hyrestagarens ansvar slopas om det framgår att det inte finns något samband med dennes ansvar och hästens skada.

Svar på din fråga

Jag reserverar mig från att ge dig ett konkret svar. Jag kan inte veta hur resultatet blir i en tvist då omständigheter som när skadan uppkom, skadans form och hyrestagarens ansvar spelar roll. De faktum som att hyrestagaren inte sökte vård för hästen när skadan var uppenbar kan ha väsentlig betydelse. Detta då att söka vård för en skada kan anses vara en del av vårdplikten som hyrestagaren har. Mitt råd är att du hör av dig till en jurist , vi har jurister här på Lawline. Jag hoppas att du någorlunda har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1172)
2019-03-21 När träder en framtidsfullmakt i kraft?
2019-03-17 Kan min son företräda sin bror med fullmakt?
2019-03-11 Service without assignation (negotiorum gestio)
2019-03-11 Finns det en lag för "law of attraction"?

Alla besvarade frågor (66968)