Skada sig på parkerat fordon

FRÅGA
Hej,Min tvåårige son skadade sin tand (den bytte placering med ca 5 mm) på väg hem från förskolan. Skolförsäkringen har meddelat att de inte kommer ge ersättning förutom för kläder mot uppvisande av kvitto. Vårt privata försäkringsbolag hänvisar till Skolförsäkringen eftersom olyckan hände på väg hem från förskolan. Sonen skadade sig på en grävskopa som var uppställd på kommunens mark av ett privat företag (arbetet var upphandlat av kommunen). Grävskopan var inte skyddad med stängsel eller någon varning.Vilken möjlighet har min son att få ersättning från kommunen genom skadestånd?Vilka regler gäller för uppställning av arbetsmaterial på kommunens mark? I synnerhet alldeles bredvid en förskola. Kan vår son få ersättning från trafikskadenämnden? Då skadan innebar ett stort lidande för vår son känns det viktigt att han blir ersatt. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag nämna att det låter lite märkligt att skolförsäkringen täcker vissa sakskador, men inte kroppsskador, med hänvisning till att det skedde på väg hem från förskolan. De kommuner (Jönköpings och Uppsala kommun och Göteborgs stad) vars skololycksförsäkringar jag kollat upp försäkrar såväl dygnet runt som oberoende av plats. Med det sagt kan det givetvis vara annorlunda i den kommun där ni bor och olyckan hände.

Jag delar härefter upp mitt svar i tre delar: Skadeståndsansvar för kommunen, grävskopeägarens skadeståndsansvar och möjlighet att få ersättning från grävskopans trafikförsäkring.

Kommunens skadeståndsansvar
Det allmännas skadeståndsansvar regleras i 3 kap skadeståndslagen (SkL). Enligt SkL är kommunen skyldig att betala skadestånd för din sons skadade tand om kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som kommunen ansvarar för (3 kap 2 § SkL). I och med att skadan inte kan anses vara orsakad genom myndighetsutövning är kommunen inte skadeståndsansvarig. Förvisso går det att tänka sig att grävskopan inte stått där den stod om inte kommunen exempelvis beställt grävarbete, och att myndighetsövning förekommit i samband med denna beställning, men sådan eventuell myndighetsutövning kan svårligen ha sådant samband med din sons skada för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig (så kallad adekvat kausalitet. Se mer om adekvat kausalitet nedan).

Skadeståndsansvar för grävskopans ägare

SkL reglerar även skadeståndsansvar för, i detta fall, grävskopans ägare. Värt att känna till är att när en arbetstagare orsakar en skadeståndsgrundande skada är det som huvudregel arbetsgivaren som bär skadeståndsansvaret (3 kap 1 § SkL).

Enligt SkL ska den som orsakar en personskada ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Här framgår två av de allmänna förutsättningarna för skadeståndsansvar – att skada uppstått och att man orsakat skadan. Därutöver finns ytterligare två allmänna förutsättningar — att den som orsakat skadan varit åtminstone oaktsam, och att skadan orsakats med vad som med juridisk terminologi kallas för adekvat kausalitet.

Utan att känna till de exakta förutsättningarna har jag svårt att se att det skulle anses oaktsamt att parkera grävskopan i närheten av en förskola, särskilt inte om den var uppställd på arbetsplatsen. Jag vill inte utesluta att det skulle kunna anses vara oaktsamt att exempelvis låta en grävskopa stå innanför förskolans inhägnade område, eller på annat sätt i förskolans omedelbara närhet på ett sådant sätt att man kan räkna med att förskolebarn på förskolebarns vis kan komma att skada sig på den, exempelvis precis utanför en grind i ett område där man inte kan räkna med att hämtande föräldrar har full koll på hur barnen agerar.

Jag har alltså redan på denna grund svårt att se att grävskopans ägare är skadeståndsansvarig.

Jag har också svårt att se att skadan orsakats genom adekvat kausalitet, även om den frågan i detta fall enligt min bedömning är rätt tätt knuten med frågan om oaktsamhet. Adekvat kausalitet innebär att det måste finnas ett någorlunda förutsebart samband mellan orsakandet av en skada och själva skadan, för att begränsa kretsen av skadeståndsansvariga. Ett typexempel på där adekvat kausalitet inte anses föreligga handlar om en hästförare som transporterar ett ekipage med gods. Hästföraren somnar (vilket uppfyller kravet på oaktsamhet), vilket föranleder att hästen fortsätter rakt fram i en korsning där hästföraren skulle ha lett hästen att svänga vänster. Som en följd av att hästen fortsatt rakt fram kommer de in i ett åskväder, i vilket en blixt slår ner i ekipaget och skadar godset (kravet på skada är således även det uppfyllt). Kravet på orsakande kan sägas vara uppfyllt redan genom att hästföraren åtagit sig uppdraget (annars hade ju någon annan fått uppdraget, och skadan hade undvikits eftersom denna person sannolikt inte somnat), men sambandet mellan orsakandet och skadan anses vara alltför vagt för att skadan ska anses ha orsakats med adekvat kausalitet.

Avgörande för om adekvat kausalitet föreligger i din sons fall bedömer jag i hög grad är beroende på om grävskopan placerats: Jag har svårt att se särskilt många fall där en grävskopa parkeras på ett sådant sätt att det anses föreligga adekvat kausalitet mellan parkeringen och att någon ska slå sig på skopan. Har den placerats på det område där små barn kvar förväntas springa fritt (exempelvis förskolans område eller i omedelbar närhet till förskolan), kan det möjligen anses föreligga ett sådant orsaktssamband i just den särskilda situationen.

Sammanfattningsvis har jag svårt att se att grävskopans ägare är skadeståndsskyldig.

Grävskopans trafikförsäkring

Det allmänna skadeståndsansvaret kompletteras av systemet med trafikskadeersättning, som regleras av trafikskadelagen (TSL). Systemets grundregel är att varje trafikgående fordon (med undantag för det allmännas fordon — 3 § TSL) ska ha en trafikförsäkring som ersätter alla skador som andra drabbas av när fordonet framförs (2 § TSL). Det bakomliggande skälet till att det anses behövas ett komplement till det allmänna skadeståndsansvaret är att trafikskador ofta är såväl omfattande som dyra, och att långt ifrån alla som vistas i trafiken har råd att ersätta dessa skador. Med trafikskadesystemet blir istället försäkringsbolag betalningsskyldiga, vilket ger ett påtagligt starkare skydd för den skadelidande.

En grundförutsättning för att trafikskadeersättning ska utgå är att skadan uppstår i följd av trafik (8 § TSL). Trafikförsäkringen täcker således inte skador som uppstår när fordonet är parkerat, annat än under mycket speciella omständigheter (I NJA 2007 s 997 ansågs rekvisitet ""i följd av trafik" uppfyllt när en bilförare omedelbart före planerad avfärd skrapade bilrutorna fria från is och då halkade omkull och skadade sig). I din sons fall kan rekvisitet inte rimligen anses vara uppfyllt, och trafikskadeersättning kan således inte utgå.

Sammanfattning

Det är för mig osannolikt att vare sig kommunen eller grävskopans ägare är skadeståndsansvariga, och förutsättningarna för tradikskadeersättning är inte uppfyllda. Min bedömning är istället att din sons bästa chans att få ersättning för sina skador är inom ramen för skolförsäkringen eller ert privata försäkringsbolag.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (158)
2020-02-10 Personskada i kollektivtrafiken (buss)
2019-12-23 Ersättning för person- och sakskada efter bussolycka
2019-12-17 Vad blir min självrisk vid skada på annans bil om jag saknar giltigt körkort?
2019-12-01 Ersättning för fotgängare som skadas av bil

Alla besvarade frågor (77126)