Ska säljaren eller köparen driva reklamation för skadad vara mot transportören?

Hej!

Vi är en E-handels butik som säljer produkter över nätet till både privatkunder och företag. Vi råkar ibland ( väldigt sällan ) ut för att en kund ringer/mejlar till oss då ett paket har blivit transportskadat och skadat en vara helt eller delvis.

Vi har letat efter svar i denna fråga om vem som äger ansvaret att göra reklamationen till fraktbolaget för att få ersättning men har svårt att hitta eller tyda exakt vad som gäller.

Om vi förstår det rätt så att om en privatperson har fått ett paket som är trasigt men hämtat ut detta på ett utlämningsställe så äger denne ansvaret att driva en reklamation mot fraktbolaget? Eller skall han driva denna reklamation mot oss som säljare och vi i vår tur till respektive fraktbolag? Och att om person ifråga ej löst ut paketet så ligger allt ansvar på oss som säljare.

Vill poängtera att detta gäller från en ort till en annan ort då vi säljer över hela landet.

Detta är en djungel och svårt att hitta ett svar till just denna fråga. Skulle vara tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar över frågor kring en varas riskövergång och reklamation för skada under transport.

Till att börja med regleras frågor om detta genom köplagen (KöpL), konsumentköplagen (KKöpL) och allmänna avtalsrättsliga principer- och villkor.

Eftersom att ditt bolag bedriver internetförsäljning av produkter till både företag och privatpersoner, kommer svaret i det följande att delas upp gällande regleringen för köparen i egenskap av företag respektive privatperson.

Om köparen är ett företag

Regleringen

Vid försäljning till ett företag (dvs. en annan näringsidkare) blir köplagen tillämplig.

Vem bär risken?

Vid transport kan det vara så att säljaren har kommit överens med transportören att denne står risken för en vara under transportens gång. Köprättens riskregler hanterar dock bara förhållandet mellan säljaren och köparen. Transportörens ansvar är inte en del av köprättens riskregler. Gällande frågan om vem av säljaren eller köparen som ska kräva transportörens ansvar för en skada beror på vem av säljaren eller köparen som bär risken för varan vid tidpunkten för transporten.

Som huvudregel sker riskens övergång från säljaren till köparen när varan har avlämnats till köparen. Före avlämnandet står alltså säljaren för risken och efter avlämnandet bär köparen risken.
(7 § och 13 § 1 stycke KöpL).

När är varan avlämnad?

När varan anses avlämnad beror på om köpet utgör ett transportköp som i sig kan utgöra ett enkelt distansköp eller ett köp med leveransklausul.

Ett enkelt distansköp föreligger om en leveransklausul saknas. Enkelt distansköp förutsätter att transportören är självständig i förhållande till säljaren. Sannolikt är transportören att anse som självständig om transportören inte är samma rättssubjekt. För dessa köp sker avlämnandet när transportören tar hand om varan. När transportören tar hand om varan har risken alltså övergått på köparen trots att varan inte kommit fram till köparen än. Detta innebär att det är köparen som får utkräva transportörens ansvar för fel som skett under transporten. Denna regel gäller dock bara om säljaren anlitat en transportör som ska ta hand om transporten.
(7 § 2 stycke KöpL).

Ett undantag från regeln är att även om köparen bär risken för varan, blir denne inte ansvarig om något händer med varan ifall det går att bevisa att det berott på säljaren att varan förstörts. Ett exempel skulle kunna vara att säljaren inte paketerat varan på rätt sätt och att den därför förstörts under transporten. Om det går att bevisa att varan förstörts på grund av säljaren blir alltså säljaren ansvarig, även om risken för varan enligt huvudregeln egentligen legat på köparen.

Ett köp med leveransklausul föreligger om varan transporteras av självständig transportör, dvs. om avtalet innehåller en leveransklausul. Avlämnandetidpunkten bestäms av själva avtalsvillkoren. Det kan exempelvis vara när varan är lämnad för lastning hos säljaren. Att använda sig av leveransklausuler är fördelaktigt som så vis att dessa preciserar alla detaljer kring köpet och på så sätt också minimerar risken för oklarheter om det skulle uppstå något problem som man inte räknat med. (Vid destinationsköp sker avlämnande när varan kommit fram till köparen på destinationen).
(7 § 3 stycke KöpL).

Sammanfattningsvis

Avgörande tidpunkter för frågan är riskövergången och avlämnandet. Dessa tidpunkter varierar beroende på vad det rör dig om för typ av köp.
Rör det sig om ett transportköp inkluderat ett enkelt distansköp så lämnas varan över till köparen redan då transportören tar hand om varan. Vid samma tidpunkt övergår risken från säljaren till köparen.
Rör det sig om ett transportköp inkluderat ett köp med leveransklausul så avgörs avlämnandet och riskövergången av själva avtalsvillkoren.
Den som bär risken för varan är även den som ska utkräva transportörens eventuella ansvar genom en reklamation.

Om köparen är en privatperson

Regleringen

Vid försäljning till en privatperson blir konsumentköplagen tillämplig.

Vem bär risken?

Vid konsumentköp gäller en absolut regel att riskövergången sker vid avlämnandet av varan. Före avlämnandet står alltså säljaren för risken och efter avlämnandet bär köparen risken.
(8 § 2 stycke KköpL).

När är varan avlämnad?

Även här gäller en absolut regel om att varan är avlämnande när köparen tar den i sin besittning. Som besittning räknas också att varan i enlighet med köparens anvisning lämnats hos köparen när köparen inte är hemma. När köparen väl har tagit varan i sin besittning är det alltså denne som får reklamera eventuella skador till transportören.
(6 § KköpL).

Sammanfattningsvis

Regleringen för konsumentköp ser annorlunda ut i jämförelse med köp mellan näringsidkare. Detta beror på att konsumentköplagen syftar till att skydda den svagare parten, dvs. konsumenten. Med anledning av detta så finns det därför en absolut reglering för risken och avlämnandet i dessa fall. Riskövergången sker vid avlämnandet och avlämnandet sker alltid när köparen tar varan i sin besittning oavsett vad det rör sig om för typ av köp.
Har köparen hämtat ut varan från utlämningsstället så presumeras det att köparen också har varan i sin besittning. Härmed har också risken övergått och köparen får då utkräva transportörens eventuella ansvar genom en reklamation.

Öppet köp

Om säljaren erbjuder ett öppet köp så bär köparen risken för varan tills dess att återlämnande av varan sker och då vid tidpunkten när säljaren tar varan i sin besittning. Detta gäller oavsett om köparen är ett företag eller en privatperson.
(16 § KöpL).
(8 § 3 stycke KköpL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo