Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?

2020-12-09 i A-kassan
FRÅGA
Hej,Jag jobbade som tillsvidare anställd men med timlön så jag fick 12% extra varje månad som semesterersättning. Jag skulle vilja veta om denna summa räknas som lön när a-kassan kalkylerar ut min arbetslöshetsersättning?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta om semesterersättningen (12 %) ska ingå, när a-kassan ska beräkna din arbetslöshetsersättning.

Jag kommer att förklara vad som krävs för att arbetslöshetsersättning ska utbetalas, samt när semesterersättning ska medräknas/ inte ska medräknas vid beräkningen av dagsförtjänsten.

Det framgår det inte hur länge du har varit medlem i A-kassan, men jag tolkar din fråga som att du är medlem i nuläget och har varit medlem i mer än ett år, eftersom du skriver att A-kassan ska beräkna din arbetslöshetsersättning.

Svaret finns i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF).

Grundläggande villkor och arbetsvillkoret

För att få rätt till ersättning vid arbetslöshet ska du vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Vidare måste du vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande (9 §, ALF).

Du måste även uppfylla "arbetsvillkoret". I arbetsvillkoret stadgas vissa krav på förvärvsarbete omedelbart före arbetslösheten inträde. Under din ramtid måste du har förvärvsarbetet i minst 6 månader och utfört arbetet under minst 80 timmar per kalendermånad, eller förvärvsarbetet minst 480 timmar under en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 timmar under var och en av dessa månader. Kravet ska vara uppfyllt efter det senaste inträdet i arbetslöshetskassan. Om du har varit medlem i en annan arbetslöshetskassa omedelbart före inträdet i din a-kassa kan du tillgodoräkna denna tid (12 §, ALF).

De senaste tolv månader före arbetslösheten inträde är, enligt huvudregeln, din "ramtid" (15 a § ALF). Det framgår inte explicit av frågan hur många timmer du jobbade, men jag tolkar din fråga som att detta krav är uppfyllt.

Tid som du har haft semester räknas som förvärvsarbete (13 §, ALF).

Grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring (4 §, ALF). Eftersom du skriver att a-kassan ska kalkylera din arbetslöshetsersättning tolkar jag som sagt frågan som att du är medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa). Om du är medlem i en arbetslöshetskassa och har varit medlem under minst tolv sammanhängande månader har du rätt till ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen (7 §, ALF).

Hur beräknar A-kassan lönen?

Arbetstid och dagsförtjänst

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen lämnas i form av dagpenning (19 §, ALF).

Det finns sex dagars karenstid (21 §, ALF).

Ersättningsperioden är max 300 dagar, dock 450 dagar om man har barn under 18 år (22 §, ALF).

Ersättningen fastställs utifrån din normalarbetstid, alltså din genomsnittliga arbetstid under ramtiden. (23 a § & 23 b §, ALF).

Inkomstrelaterad ersättning

Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp per dag som är baserat på din tidigare förvärvsinkomst. Dagpenningen bestäms utifrån din dagsförtjänst och normalarbetstid. Med dagsförtjänst avses en femtedel av den veckoinkomst eller, i fråga om sökande med månadslön, 1/22 av den månadsinkomst som den sökande haft under ramtiden (25 §, ALF).

När ska semesterersättning medräknas i dagsförtjänsten?

Semestertillägg ska inte medräknas vid beräkningen av dagsförtjänsten. Inte heller ska semesterlön som betalas ut under annan tid än semesterledighet beaktas vid beräkningen av dagpenning (enligt lagkommentaren till ALF). Om jag förstår frågan korrekt har de 12 % semesterersättning utbetalats löpande, och inte enbart vid semester. Semesterersättning som utbetalas regelbundet ska ingå i beräkningen av dagsförtjänsten, varför a-kassan, enligt rättspraxis, bör beakta din 12 % semesterersättning.

Corona-lättnader fram till årsskiftet 2020/2021

Fram till årsskiftet 2020/2012 gäller följande corona-lättnader:

Tolvmånaderskravet (se ovan) kan tjänas in på tre månader.

Kravet på arbetstid sänks till minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, alternativt minst 40 timmer per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Ersättningstaket höjs både för inkomstrelaterad ersättning (höjs från 910 kronor till 1200 kronor de första 100 ersättningsdagarna) och för grundersättningen (höjs från 365 kronor till 510 kronor per dag).

Karensdagarna slopas.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag önskar dig en god jul!

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (45)
2021-09-05 Blir 6-månaders regeln för SGI uppfyld om jhag har varit sjukskriven?
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?

Alla besvarade frågor (97678)