Ska jag polisanmäla fritidspedagogen som varit våldsam mot min dotter?

Hej! Min sexåriga dotter berättade idag att vid lunch idag hade hon inte stått på sin plats utan pratat med en vän. Fritidspedagogen hade då dragit i min dotter overallkrage och då även nypt hennes hud på framsidan av halsen. Hon har bokstavligen talat tagit min sexåriga dotter i kragen och därtill klämt hennes hals, på så vis drog hon min dotter framåt och åt sidan och släppte taget. Min dotter blev rädd, chockad och känner sig mycket upprörd, naturligtvis. Jag har kontaktat rektorn och väntar på återkoppling men vill veta om jag ska, bör, måste polisanmäla fritidspedagogen Har aldrig varit med om något liknande så uppskattar verkligen alla råd. 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Fritidspedagoger och annan personal som arbetar i skolmiljön har ett tillsynsansvar


Av rättspraxis, alltså gamla avgöranden, exempelvis NJA 1984 s 764, framgår att skolpersonalen övertar det tillsynsansvar föräldrarna annars har enligt 6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken (FB) den tid då barnen vistas i skolan. Detta innebär att skolpersonalen  ska se till att barnet får den tillsyn som behövs i förhållande till barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär bland annat att personalen ska hindra barnet från att skada andra genom att se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Tillsynsansvarets omfattning är beroende av elevernas ålder och mognad. Det kan dessutom se olika ut för olika delar av skolans personal. 


Skolpersonalens tillsynsansvar innebär också att kommunen blir huvudman, alltså skyldig att utbetala skadestånd om en skadeståndsrättslig fråga uppstår i skolmiljön. Kommunen är huvudmän inom skolväsendet, 2 kap 2 § första stycket skollagen.


Skolpersonal har i vissa fall rätt att ingripa fysiskt


Enligt skollagen kan skolpersonalen fysiskt ingripa i mindre allvarliga situationer, exempelvis för att hindra och avvärja våld, kränkningar och ordningsstörningar. Det kan tillexempel röra sig om att ingripa om en elev uppträder kränkande mot en annan elev och trots tillsägelser fortsätter med kränkningarna. Personalen får då ta ett stadigt tag om armen på eleven och leda denne ut ur klassrummet. I NJA 2020 s 578 utgjorde ett fysiskt ingripande av en lärare mot en elev vid en ordningsstörning inte kränkande behandling i skollagens mening.


All personal får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Vad som är viktigt är att ingripandet ska vara proportioneligt, alltså inte gå utöver vad situationen kräver. Det fysiska ingripandet ska också vara så lindrigt som möjligt och ske under så kort tid som möjligt. Dessutom ska mindre ingripande åtgärder användas i första hand. Ingripandet ska i första hand exempelvis göras genom verbala tillsägelser eller andra åtgärder som inte innebär fysisk kontakt. Om det fysiska ingripandet står i rimlig proportion till sitt syfte och andra omständigheter ska ingripandet anses vara befogat och även tillåtet. 


Av 6 kap 9 § skollagen följer dock att huvudmannen (kommunen) eller personalen i skolan inte får utsätta ett barn eller elev för kränkande behandling. Fysiska ingripanden kan utgöra kränkande behandling om ingripandet inte är proportioneligt enligt vad jag redogjort för ovan. Sådan kränkande behandling kan innebära att skadeståndsansvar för personalen blir aktuellt, vilket jag redogör för i nästa stycke.


Vilka juridiska påföljder kan bli aktuella?


Om det är så att en lärare eller annan skolpersonal har ingripit fysiskt på ett oproportioneligt eller obefogat vis kan detta leda till straffrättsligt ansvar, skadestånd eller att läraren förlorar sin lärarlegitimation. Ett bra första steg kan vara att kontakta rektorn på skolan, precis som du har gjort. Du kan också vända dig till Lärarnas ansvarsnämnd om frågan avser en lärare, eller till Skolinspektionen. 


Det är Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) som prövar om en legitimerad lärare som misskött sina befoenheter ska få en varning eller eventuellt förlora sin lärarlegitimation. Fysiska ingripanden som utgör kränkande behandling enligt skollagen eller som i allmän domstol bedömts som en brottslig gärning kan prövas i LAN.


Skolinspektionen tar också emot anmälningar kring missförhållanden i skolan, bland annat då personal ingripit fysiskt. Om Skolinspektionen bedömer att en elev blivit utsatt för kränkande behandling av personal i skolan kommer beslutet innebära att huvudmannen (kommunen) kan bli skyldig att betala skadestånd till eleven. Detta följer av 9 kap 12 § skollagen. 


Du kan också välja att polisanmäla fritidspedagogen. Ingripandet kan nämligen bedömas som ringa misshandel enligt 3 kap 4 § sista meningen brottsbalken. Påföljden blir då böter eller fängelse i högst sex månader om domstolen finner personalen ansvarig för brott. Jag kan dock inte redogöra för utgången i ärendet, eftersom att det är upp till polis och åklagare att genomföra en förundersökning och bedöma om personalen gjort sig skyldig till brottslig gärning Möjligheten till polisanmälan finns dock. I ett äldre rättsfall, NJA 1988 s 586, gjorde en lärare sig skyldig till ringa misshandel då han tog ett grepp om nacken på en elev för att ta eleven till rektorn efter av att eleven kastat äpplen i skollokalen, vilket till viss del är lik situationen du beskriver i din fråga.


Sammanfattningsvis

Som du kanske förstår efter min redogörelse så är det en hårfin gräns mellan vilka fysiska ingripanden i skolmiljön som bedöms kränkande i lagens mening och vilka som är tillåtna. Skolpersonalen får ingripa för att upprätthålla ordning samt hindra våld eller kränkningar. Fysiska ingripanden ska undvikas genom att personal i första hand använda verbala tillsägningar. Om en situation kräver ett fysiskt ingripande ska ingripandet inte gå utöver vad som är nödvändigt. Ett fysiskt ingripande kan utgöra kränkande behandling i skollagens mening och i sådana fall kan kommunen bli ansvarig för att betala skadestånd till eleven. Det finns möjlighet för föräldrar som upplever att sitt barn blivit kränkt av personal i skolmiljön att vända sig till Skolinspektionen eller Lärarnas ansvarsnämnd. I första hand bör föräldern dock vända sig till rektorn på skolan. Du kan också välja att polisanmäla händelsen. 


Jag beklagar det din dotter blivit utsatt för och jag hoppas att ni kommer till rätta efter vad som hänt.


Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister. 


Vänligen,

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo