Ska den härskande fastigheten fälla ner träd som blockerar vägen vid ett officialservitut?

2021-06-09 i Servitut
FRÅGA
Om den tjänande fastighetens träd blockerar officialservitutväg, ska då den härskande fastigheten ta bort det ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av fastighetsbildningslagen (FBL) då det handlar om ett officialservitut.

Eftersom du skriver att det är en officialservitutsväg så tolkar jag det som att det som att Lantmäteriet har tagit ett beslut att den härskande fastigheten har rätt att nyttja den aktuella vägen.

Servitut samt tjänande och härskande fastighet

Ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Ett officialservitut har skapats genom ett myndighetsbeslut genom en lantmäteriförrättning i en så kallad fastighetsreglering. Officialservitut redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta.

Den härskande fastigheten är den fastighet som behöver rättigheten. Den tjänande fastigheten är den fastighet som måste ge rättigheten.

Underhåll av servitut

Vem som ansvarar för skötseln och underhållet av vägen framgår normalt sett av fastighetsbildningsbeslutet.

Ifall det inte framgår något om underhållet i fastighetsbildningsbeslutet så är huvudregeln för officialservitut att den tjänande fastigheten inte åläggs några skyldigheter avseende servitutet.

Däremot finns det ett undantag när det gäller servitut avseende väg (FBL 7 kap. 1 § andra stycket). Undantaget innebär att den tjänande fastigheten är skyldig att underhålla vägen om ägaren av den härskande fastigheten och ägaren av den tjänande fastigheten har kommit överens om detta.

Om en sådan överenskommelse inte träffats, är det alltså den härskande fastigheten som är ansvarig för att underhålla vägen.

Den härskande fastighetens rätt och skyldighet till underhåll

Det ska dock även poängteras att den härskande fastighetens rätt och skyldighet till underhåll förutsätter att det är nödvändigt för nyttjandet av servitutet att fälla det aktuella trädet och detta ska även ske på ett ändamålsenligt sätt.

Om det är nödvändigt att fälla trädet för att den härskande fastigheten ska kunna använda vägen, så får den härskande fastigheten fälla trädet utan att be den tjänande fastigheten om lov.

Om det inte är nödvändigt att fälla trädet för att nyttja vägen som servitutet omfattar så kan handlingen vara olovlig om den härskande fastigheten inte ber den tjänande fastigheten om lov innan trädet fälls, vilket även kan resultera i ett skadeståndsansvar.

Sammanfattning

I första hand får du leta i det aktuella fastighetsbeslutet, eftersom det är detta som utgångspunkt som avgör vem som har rätt och skyldighet att underhålla vägen. Om det inte står något om underhåll i fastighetsbeslutet så gäller huvudregeln att den tjänande fastigheten inte är ansvarig för underhållet. Den tjänande fastigheten kan dock vara ansvarig för underhållet av vägen om det finns en specifik överenskommelse mellan ägarna. Ifall det inte finns någon specifik överenskommelse mellan ägarna, så är det den härskande fastigheten som ska underhålla vägen. För att den härskande fastigheten ska få fälla trädet utan att fråga den tjänande fastigheten om lov, så måste dock även denna åtgärd vara nödvändig för att den härskande fastigheten ska kunna utnyttja servitutet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (310)
2021-12-03 Vad bör stå med i ett servitut?
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?

Alla besvarade frågor (97711)