FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt30/11/2019

Ska aktiegåva till anställda beskattas?

Hur gör man om man vill ge bort aktier till anställda och vilka konsekvenser får det för inblandade parter?

Lawline svarar

Hej och tack för att vänder dig till Lawline!

Inledningsvis kommer jag kortfattat redogöra för olika sorters aktieöverlåtelser och deras praktiska innebörd, men det bör poängteras att förfarandets närmare detaljer ofta är reglerat på banknivå. Som jag tolkat din fråga är det i första hand de skatterättsliga konsekvenserna som du vill ha svar om. De skatterättsliga reglerna hittar du inkomstskattelagen (IL). Skulle det istället vara en annan aspekt på frågan som du vill ha svar på är du välkommen att återkomma hit med ett förtydligande.

Aktieöverlåtelse genom gåva eller försäljning

Överföring av aktier kan ske på flera sätt. Om målet är att aktierna ska utgöra en gåva är den enklaste lösningen att föra över aktierna till mottagarens aktie- och fondkonto. Som huvudregel – om överföringen anses vara gjord med en genuin gåvoavsikt – utgör i sådant fall en skattefri gåva (IL 8 kap. 2 §). Det saknas nämligen gåvoskatt i Sverige. Hur en sådan överföring går till rent praktiskt skiljer sig från bank till bank. I regel ska en vidimerad och undertecknad begäran skickas in till berörda bank, som genomför transaktionen. I många fall finns färdiga blanketter för detta. Exakt hur det går till är alltså något som banken avgör.

Ett annat sätt att överföra aktier till annan är att låta aktierna gå från ditt aktie- och fondkonto, till mottagarens ISK eller kapitalförsäkring. Detta betraktas emellertid i skattemässigt hänseende som en avyttring av aktierna – en försäljning. Överföringen är förstås giltig ändå, men transaktionen kommer att beskattas hos mottagaren.

Mindre utrymme att ge gåvor till anställda

Eftersom jag tolkat din fråga som om att du (eller någon annan chef) verkligen vill "ge bort" aktierna – alltså som en gåva – till dina (sina) anställda aktualiseras ytterligare ett skattemässigt problem. Eftersom de anställda erhåller lön och andra förmåner från sin arbetsgivare – ersättningar som de beskattas på – presumeras alla inkomster som en arbetstagare får av sin arbetsgivare vara skattepliktiga (IL 11 kap. 1 §). Eftersom aktierna har ett ekonomiskt värde utgör de alltså en inkomst som – oavsett om det kallas för en gåva eller ej – antas vara ersättning för arbetstagarens arbete likställt med lön. Annars skulle arbetsgivare och anställda helt kunna undgå inkomstbeskattning på löner genom att klassificera alla utbetalningar som "gåvor". Arbetsgivare kan emellertid ge skattefria gåvor till anställda under vissa förutsättningar (IL 11 kap. 14 §). Det gäller för mindre julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor för varaktigt anställda, om gåvan inte består i pengar eller har ett värde som överstiger 15 000 kr. Utrymmet att skänka skattefria gåvor till anställda är således relativt begränsat. Självklart kan aktierna fortfarande överlåtas med giltig verkan enligt exempelvis de två ovanstående metoderna, men aktierna kommer att beskattas som en tjänsteinkomst för mottagaren.

Sammanfattning

Att skänka aktier till anställda går principiellt till på samma vis som att skänka aktier till någon annan. Hur man går tillväga för att åstadkomma en sådan överlåtelse kan bankerna hjälpa en med. Emellertid presumeras överlåtelsen utgöra en ersättning för den anställdes arbete, och transaktionen ska därför beskattas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”