FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan14/06/2022

Sjukpenning - återkrav

Hej Försäkringskassan har ställt ett återkrav för sjukpenning på 306 000 kr för perioden 2012 till 2016. Trots att deras utredning och beräkningar inte kunnat styrka återkravet drog FKs Processjuridiska inte tillbaka det och fortsatte att hävda sin rätt som lede till en flerårig, orättfärdig process hos förvaltningsdomstolarna. I den här processföringen har förekommit otaliga oegentligheter och överträdelser i syfte att dölja FKs tillkortakommanden bla genom att ignorera beviset el. bristen på bevis och ändra målets karaktär från återkrav till rätten till sjukpenning för att lättar ska kunna neka prövning sak som HFDs justitieråd gjorde. Förvaltningsdomstolarna utreder inte, enligt deras utsaga, ärenden där tjänstefel förekommer men detta hindrar de inte att ta emot sådana och omvandla dem till tex sjukpenning. Sådana ärenden ska omedelbart skickas tillbaka till FK. Hade de gjort det då hade bluffen avslöjats och många av dem som hade bidragit till den här härvan hade blivit skyldiga till tjänstefel och tom bedrägeri. Dessutom hade FK varit tvungen att betala stort skadestånd. Jag kontaktade FK och krävde att återkravet skulle dras tillbaka pga HFD hade ändrat målets karaktär till sjukpenning som jag inte haft sedan 2016. Hur ska jag gå vidare för att få upprättelse och kräva skadestånd isof. Jag är pensionär nu och mina inkomster är mycket lägre än då återkravet ställdes. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Återkrav för sjukpenning

Jag tolkar din fråga som att Försäkringskassan (FK) återkrävde utbetald sjukpenning, att du överklagade beslutet och att det därefter har processats i domstol om saken. Jag tolkar vidare frågan som att prövningstillstånd inte meddelades i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Därmed står Kammarrättens dom fast. När en dom har vunnit laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har löpt ut, så kan den normalt inte ändras. Domen innebär också ett rättegångshinder innebärande att samma sak inte kan tas upp till prövning igen (res judicata). Detta innebär som utgångspunkt att du skulle ha gjort de invändningar som du ovan nämner under den tidigare processen i domstolen. Frågan är således om du kan få saken prövad på något sätt ändå. 

Först och främst ska framhållas att FK inte kan ändra en lagakraftvunnen dom. För att en dom som vunnit laga kraft ska vara möjlig att ändra så krävs det ett så kallat särskilt rättsmedel. Ett sådant är resning, vilket innebär att en ny prövning beviljas i ett mål som slutligt har avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen, någon av kammarrätterna eller av regeringen.

Domstolen kan bevilja resning enligt 58 kap. 1 § rättegångsbalken om: 

- en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet,

- ett skriftligt bevis varit falskt eller ett vittne eller sakkunnig har ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet,

- det kommit fram nytt bevis av betydelse, eller

- det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag. 

Det är i allmänhet väldigt svårt att få resning beviljad, men en ansökan om resning ska i vart fall vara skriftlig och skickas in till kammarrätten om domen eller beslutet har meddelats av en förvaltningsrätt eller om kammarrätten har nekat prövningstillstånd. I annat fall ska man skicka din ansökan om resning direkt till Högsta förvaltningsdomstolen (58 kap. 4 § rättegångsbalken och 11 kap. 13 § regeringsformen). En ansökan om resning i ditt fall skulle således skickas till Högsta förvaltningsdomstolen. 

I din ansökan behöver du uppge följande (58 kap. 5 § rättegångsbalken):

- Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.

- Telefonnummer där du kan nås på dagtid.

- E-postadress.

- Vilken dom du ansöker om resning av, det vill säga målnummer samt dag för dom.

Du ska även uppge vilken fråga din ansökan avser och vilken domstol som senast prövade frågan. Du ska även ange vilket särskilt förhållande som du tycker innebär synnerliga skäl för en ny prövning. Till din ansökan bör även bifogas den utredning som du vill hänvisa till och som inte tidigare har getts in i målet.

Av de uppgifter som anges i frågan är det svårt att avgöra huruvida du har grund för att ansöka om resning, men om det är så att du har ny bevisning (som du sannolikt inte kunnat åberopa tidigare) som styrker din sak kan det finnas skäl att ansöka. 

Granskning av JO 

Ett alternativ för att få ditt ärende granskat är även att anmäla FK till JO. Alla anmälningar leder inte till en utredning, och JO:s beslut är inte heller rättsligt bindande. Däremot kan det medföra att du får handläggningen granskad och på så vis får ”upprättelse”. Här kan du göra en anmälan. 

Sammanfattning 

En lagakraftvunnen dom gäller som utgångspunkt. Det kan under vissa omständigheter finnas möjligheter att beviljas resning. Det är dock svårt, och utan att veta de närmare omständigheterna är det svårt att göra en närmare bedömning av ditt fall. En annan möjlighet är att göra en JO-anmälan. 

Om du har några frågor om mitt svar eller om du vill komma i kontakt med en jurist för att utreda dina möjligheter närmare så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Stort lycka till!
Med vänlig hälsning,  

Julia-Saga HerholdRådgivare