Sjukdom hos katt, konsumentköplagens felregler

2016-08-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte en katt från ett katthem 14/4-2016. Katten är 10 år gammal och katthemmet har gjort en besiktning av veterinär 4/4-2016 som påvisade att katten hade tandsten och en klo som fattades. Den 29/6-2016 gjorde jag en hälsokontroll hos veterinär som såg att katten hade en tandsjukdom som heter FORL. Katten opereras 11/7-2016 till en kostnad på 10,300. Försäkring införskaffades vid köpetillfället via IF, som ersätter veterinärkostnader bla för FORL. Nu avslår IF mitt ersättningsanspråk då tandsjukdomen inte har uppkommit under mitt ägarskap. Kan jag driva ersättningsanspråk till katthemmet? tack på förhand,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att du skall kunna utkräva ersättning från någon annan än ett försäkringsbolag krävs att vederbörande genom en skadegörande handling, direkt eller indirekt, åsamkat dig skada. Vid överlåtelse av djur, som är att anse som lösöre, äger i konsumentförhållanden konsumentköplagen (1990:932) (nedan förkortad KKöpL) tillämpning. Av betydelse i förevarande fall är lagens felregler, vilka avgör om ett kontraktsbrott skett och anger vilka påföljder som får tillgripas.

Gällande rätt
Ett fel består i praktiken av en avvikelse från explicit eller implicit avtalade egenskaper. Eftersom förekomsten av tandsten och den saknade klon synes ha varit känd vid köpet kan ni uppenbarligen inte anses ha avtalat om leverans av en felfri katt (jfr 16 § KKöpL). Huruvida tandsjukdomen skall anses utgöra en avvikelse från avtalad standard beror huvudsakligen på vad som sagts om tandstenen och vilken undersökning som i samband därmed gjort. Att katten synes ha undersökts av veterinär som inte uppmärksammat denna får anses tala för att tandsjukdomen skall bedömas som en dold avvikelse. Du bör kunna förlita dig på uppgifter från en sakkunnig och inte ha att förvänta dig ytterligare ”defekter” om det inte tydligt framgått att tandstenen kunnat bero på sjukdom.

Förutom att ett fel konstateras föreligga krävs att detta visas ha existerat redan vid avlämnandet och då ha varit dolt (jfr 20 § KKöpL). Har felet upptäckts inom sex månader från kattens avlämnande presumeras det vara ursprungligt (se 20 a § KKöpL). Utöver angivna krav fordras även att reklamation sker inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts (dock senast tre år efter avlämnandet) (se 23 § KKöpL). En reklamation som företas inom två månader från avlämnandet anses alltid företagen i rätt tid (se 23 § KKöpL).

Vilka påföljder som kan göras gällande framgår av 22 § KKöpL. ”Är varan felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva skadestånd enligt 30-32 §§. Han får även hålla inne betalningen enligt 25 §.” Någon rätt att helt fritt välja påföljd existerar dock inte. Vissa påföljder är inte lämpade att användas i vissa situationer och de krav som uppställs för att påföljderna skall kunna göras gällande är inte alltid uppfyllda. I det aktuella fallet torde endast omleverans och avhjälpande vara uteslutna då den levererade katten är unik och kostnaderna för en operation troligen får anses oskäligt höga (jfr 26 § KKöpL). Önskar du inte återlämna katten kan emellertid i praktiken endast prisavdrag och skadestånd tillgripas.

Prisavdrag skall motsvara skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara i avtalsenligt skick och den felaktiga. I det aktuella fallet måste således kattens värde i det skick ni avtalat att den skall ha jämföras med det värde den vid avlämnandet hade i det skick den levererades. Därutöver kan ersättning fås för avhjälpandekostnader (veterinärkostnader) i den mån de inte är oskäligt höga eller täcks av prisavdrag. För att ytterligare ersättning skall kunna fås krävs att grund för skadestånd föreligger.

Av 30 § 1 st. KKöpL framgår att ”[du] har rätt till ersättning för den skada [du] lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans [och eventuell anlitad medhjälpares] kontroll som [ingen av dem] […] skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder […] inte heller skäligen kunde ha undvikit[s] eller övervunnit[s]”. Vidare följer av 30 § 2 st. KKöpL att rätt till ersättning alltid föreligger om varan (katten) avviker från vad som särskilt utfästs. Därmed avses att säljaren lämnat garantier eller dylikt om dess egenskaper och skick. Eftersom kattens sjukdom förbisetts av den första veterinären kan det diskuteras om den sjukdom som föranlett veterinärkostnaderna (skadan) verkligen legat inom säljarens kontroll.

Vilken omfattning skadeståndet skall ha framgår av 32-34 §§ KKöpL. Ersättning skall som utgångspunkt ges för den förlust som föranletts av felet och inte ersatts på annat vis (se 32 § KKöpL). Är skyldigheten att utge skadestånd emellertid oskäligt betungande för säljaren kan beloppet komma att jämkas (se 34 § KKöpL). Avgörande torde här bli köpeskillingen (priset) och säljarens möjligheter att förhindra skadan, liksom dennes ekonomiska ställning. Har sjukdomen varit svår att upptäcka och priset varit lågt torde du således inte kunna utfå ersättning för hela beloppet.

Avslutande kommentar
Dina möjligheter att utkräva ersättning från katthemmet beror som framgått primärt av om katten kan anses felaktig. Kan ni anses ha avtalat om köp av en katt utan tandsjukdom föreligger ett rättsligt relevant fel, om inte kattens insjuknande helt saknar samband med någon form av defekt som förelåg redan vid köpet. Att ett fel föreligger är emellertid inte i sig tillräckligt. Det måste även ha legat inom säljarens kontroll eller stå i strid med någon form av utfästelse. Vidare får det, om kattens pris var lågt, anses högst sannolikt att jämkning kan ifrågakomma. Att någon heltäckande ersättning skulle kunna utgå är därför allt annat än säkert.

Önskar du vidare hjälp i ärendet kan sådan ges av Lawline Juristbyrå. För att, vid intresse, få offert på fortsatt biträde ombeds du sända ett e-postmeddelande till gustaf.wiklund@lawline.se.

Oavsett hur du väljer att gå vidare i ärendet hoppas vi att du finner en läsning som ligger både i ditt och kattens intresse.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1081)
2020-10-26 Ångerrätt i butik
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil

Alla besvarade frågor (85393)