SGI-skydd för arbetslös

2017-12-18 i Försäkringskassan
FRÅGA
Kan försäkringskassan ge mig avslag i ett sjukpenning ärende och besluta att "nolla" min SGI på grund av utebliven aktivitetsrapport hos arbetsförmedling, trots att jag står inskriven sedan 2015 och har stått som öppen arbetslös och matchats på hela arbetsmarknaden i arbetsförmedlingens system under den period försäkringskassan anser att jag ej varit aktivt arbetssökande? Bör även tilläggas att jag inte har ersättning från varken a-kassa eller ersättning från försäkringskassan i form av aktivitetsstöd eller liknande. Jag ingår heller inte i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Jag har inte heller mottagit brev eller samtal från arbetsförmedlingen med information om varning eller liknande för att ha missat aktivitetsrapportera och att detta skulle påverka eventuell ersättning.Vore jättetacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagregler finns i socialförsäkringsbalken, nedan förkortad SFB.

Avslag i ärende om sjukpenning

Rätt till sjukpenning har den som på grund av sjukdom har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel (27 kap 2 § SFB). Detta innebär att Försäkringskassan ska neka dig sjukpenning om du inte har nedsatt arbetsförmåga på det sätt som lagen kräver. Det framgår inte av din fråga om du tidigare haft rätt till sjukpenning, vilket sjukdomstillstånd du befinner dig i eller hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt. Av denna anledning kommer jag inte gå närmre in på vad som är en sjukdom eller hur arbetsförmågan ska bedömas.

Allmänt om SGI och SGI-skyddad tid

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI, är den inkomst som exempelvis sjukpenning och delvis föräldrapenning beräknas utifrån. Den som har rätt till sjukpenning måste alltså även ha en SGI för att i realiteten få ersättning. SGI är alltså en prognos av vad man kan kommer tjäna under året (25 kap 2 § SFB). För att få SGI fastställt krävs bland annat att man har ett arbete och att man antingen har för avsikt att arbeta i minst sex månader, eller att arbetet kan antas vara årligen återkommande (exempelvis en säsongsanställning) (25 kap 3 § SFB). Vidare gäller att SGI ska ändras så fort den aktuella personens inkomstförhållanden ändras (25 kap 4 § SFB). Detta innebär alltså att en person som inte arbetar som huvudregel får sin SGI fastställd till 0 kr, vilket alltså ger 0 kr i sjukpenning. Undantag görs för vissa i lag uppräknade perioder utan arbete, så kallad SGI-skyddad tid. SGI-skydd innebär att man får behålla den SGI man hade innan den SGI-skyddade tiden började och därmed i framtiden få exempelvis sjukpenning beräknad utifrån denna. (26 kap 9 § SFB)

Den som är arbetslös har SGI-skydd under förutsättning att personen deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och för aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller står till arbetsmarknadens förfogande (26 kap 13 § första stycket SFB). Det som är aktuellt i ditt fall är enligt din egen beskrivning SGI-skydd genom att stå till arbetsmarknadens förfogande – det försäkringskassan utgår från när de bedömer huruvida du har SGI eller inte är alltså om du står och har stått till arbetsmarknadens förfogande på ett sådant sätt att du befunnit dig i en SGI-skyddad tid. Värt att notera här är att det är tillräckligt att falla ur SGI-skyddet en kort period för att SGI ska fastställas till 0 kr (SGI-skyddet är ju ett undantag från huvudregeln att den som inte arbetar saknar SGI, därmed tillämpas reglerna förhållandevis strängt).

Vad krävs för att "stå till arbetsmarknadens förfogande"?

I lagen specificeras inte "stå till arbetsmarknadens förfogande" närmre. Däremot bemyndigas regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, att meddela ytterligare föreskrifter om vad som gäller för att den försäkrade ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande (26 kap 13 § andra stycket andra punkten SFB). Detta har regeringen också gjort genom förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst.

Enligt 3 § i förordningen krävs det, för att en försäkrad som är arbetslös anses stå till arbetsmarknadens förfogande, att den försäkrade är beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda SGI samt
1. aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, eller
2. söker arbete på det sätt som Försäkringskassan föreskriver (några sådana föreskrifter har Försäkringskassan dock inte utarbetat).

Det som krävs av dig för att få behålla din tidigare SGI medan du är arbetslös är alltså att du aktivt söker arbete, samt är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Av din fråga framkommer att Försäkringskassan gjort bedömningen att du inte aktivt sökt arbete, på grund av utebliven aktivitetsrapport. Att aktivitetsrapportera (en gång i månaden meddela Arbetsförmedlingen vilka jobb du har sökt och vilka aktiviteter du genomfört för att bryta arbetslösheten) är idag det sätt kontrollen av kravet "aktivt söker arbete" görs. På grund av utebliven aktivitetsrapport bedöms du alltså inte aktivt ha sökt arbete, vilket gör att du inte uppfyller kraven för SGI-skydd utan istället får en ny SGI fastställd till 0 kr.

Sammanfattande svar på dina frågor

Det är inte möjligt för mig att göra någon djupare utredning av omständigheterna i ditt specifika fall. Konstateras kan dock att Försäkringskassan ska neka sjukpenning om du inte uppfyller kraven på sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Dessutom är fallet så att en eventuell sjukpenning beräknas utifrån SGI, vilken fastställs till 0 kr om du är arbetslös utan att uppfylla aktivitetskravet som gäller för att få SGI-skydd. Utifrån det som framkommer i din fråga kan jag alltså inte se att Försäkringskassan skulle ha handlat fel i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga! Undrar du något mer är du varmt välkommen att återkomma.

Vänliga hälsningar,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97613)