SFS 2016:248 - skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

2017-01-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Vet ni vad den nya lagändringen (SFS 2016:248) i LAS kommer innebära för arbetstagare? Hur den kommer att förändra de nuvarande anställningsformerna och reglerna kring dessa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den nya lagändringen (SFS 2016:248) som trädde i kraft den 1 maj 2016 innebär skärpta åtgärder mot arbetsgivares missbruk av tidsbegränsade anställningar och grundas på regeringens proposition 2015/16:62. Ändringarna gjorde att LAS 2-5 §§ samt 6g § fick ändrad lydelse. Vidare infördes de två nya paragraferna 5a § och 5b §.

Enligt LAS 5a § st. 1 ska en allmän visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod. Samma gäller för ett vikariat, LAS 5 a § st. 3.

Tidigare hade man bara rätt till sådan omvandling under femårsperioden enligt LAS 5a § st. 1 p. 1, men efter lagändringen har arbetstagare numera även rätt till denna form av omvandling om man haft en allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren i mer än totalt två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra, LAS 5a § st. 1 p. 2. Anställningarna anses följa på varandra om det inte går mer än sex månader mellan anställningstillfällena. Det är alltså en allmän visstidsanställning som omvandlas och det sker när tvåårsgränsen överskrids. Skillnaden är dock att enligt p. 2 så kopplar man inte omvandlingsregeln till en femårsperiod utan till en period då olika visstidsanställningar har följt på varandra.

I regeringens proposition (s. 13) kan du läsa att Kommissionen har gett ett förslag på hur tidsbegränsade anställningar tidigare kunde missbrukas genom att ”en person är anställd i allmän visstidsanställning i två år, i vikariat i två år och säsongsanställning i sex månader med tre månaders uppehåll mellan anställningarna. När den senaste anställningen upphört kan kedjan av anställningar upprepas utan att vare sig ett vikariat eller en allmän visstidsanställning någonsin omvandlas till en tillsvidareanställning.”

Eftersom man tidigare behövde uppnå tvåårsgränsen under en femårsperiod så kunde arbetsgivaren genom att använda olika typer av tidsbegränsade anställningsformer undgå att dessa omvandlades till en tillsvidareanställning. Detta missbruk från arbetsgivaren är sedan lagändringen skedde inte längre möjligt. Viktigt att veta är dock att denna bestämmelse, likt många andra i LAS, är semidispositiv och man kan således avtala bort den genom kollektivavtal, se LAS 2 § st. 3. Viktigt att veta är också att provanställningar faller utanför omvandlingsreglerna.

Lagändringen berodde på att Sverige fick kritik från Europeiska kommissionen eftersom reglerna i LAS ansågs vara bristfälliga rörande effektiva åtgärder för att förhindra denna typ av missbruk från arbetsgivaren, vilket Sverige är skyldig att ha enligt Visstidsdirektivet (1999/70/EG). Numera har man som arbetstagare alltså två möjligheter att få sin allmänna visstidsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning, LAS 5a § st. 1 p.1-2. Den bestämmelse som först leder till en omvandling ska tillämpas.

De andra ändringarna i lagen innebär också att den som fyllt 67 år undantas från reglerna i 5a § och har alltså inte rätt att få en anställning omvandlad till en tillsvidareanställning, se LAS 5b §. Ändringen innebär också att arbetstagaren numera har en utökad rätt till information, se LAS 6g §.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (793)
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?
2021-07-06 Omvandlingsregeln för tidsbegränsande anställningar

Alla besvarade frågor (94173)