Servitut trots trilskande fastighetsägare

2016-05-25 i Servitut
FRÅGA
Kan en markägare neka oss att gräva/ lägga ned ledningar för vatten och avlopp? Vi vill ansluta oss till en kommunal anslutningspunkt som ligger på dennesmark. Marken i fråga är betesmark.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rätten att använda någon annans mark för eget ändamål kallas servitut och det behandlas i 14 kap. Jordabalken (JB)( här).

Rekvisiten för att det ska vara tillåtet med servitut är att ändamålet ska vara (1) ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning och (2) det ska vara för stadigvarande bruk och det framkommer av 14 kap. 1 § JB (här). Ett servitut går bäst att beskriva som ett avtal mellan två fastigheter snarare än mellan personer. Servitut är inte möjligt att överlåta särskilt och det ”stannar kvar” på fastigheten även om denna byter ägare, 14 kap. 3 § (här).

Enligt 14 kap. 5 § (här) skall servitut upplåtas skriftligt av den tjänande fastighetens ägare. I avtalet skall framgå vad som är syftet med servitutet samt vilka fastigheter som berörs. Den tjänande fastigheten i det här fallet är den fastighet där kopplingsstationen finns och er fastighet, den som kommer så att säga ”använda sig av” servitutet är härskande.

Beroende på inställningen hos den som äger den tjänande fastigheten i ert fall så kan ni gå till väga på två olika sätt. Det enklaste sättet att få i ordning ett servitut är att skriva ett avtalsservitut. Det är en frivillig handling mellan de två fastighetsägarna där det regleras vad den härskande fastigheten har för rätt gentemot den tjänande fasigheten. Det är inte möjligt att tvinga någon att ingå ett avtalsservitut utan det måste ske på helt frivillig basis. Ifall ni skriver ett avtalsservitut ska ni vara noggranna med att låta skriva in det hos Lantmäterimyndigheten för att slippa oegentligheter i framtiden.

Det andra alternativet som står till buds är officialservitut och det bildas genom en förrättning av Lantmäterimyndigheten. Det finns något högre krav för dessa servitut men det är absolut inte omöjligt att få till. För att få till stånd ett officialservitut bör ni ta kontakt med er Lantmäterimyndighet.

Det är mycket vanligt att ägaren av den tjänande fastigheten blir monetärt ersatt för intrånget i äganderätten och oftast genom en engångssumma. Kanske skulle ni kunna komma överens med ägaren om en summa och på det sätter få denne mer positiv till ett avtalsservitut?

Skulle det vara så att ägaren till den tjänande fastigheten absolut inte går med på att låta ert avlopp dras över dennes mark så är det möjligt att ta upp frågan till Tingsrätten för att på det sättet tvinga fram ett servitut. Skulle det bli aktuellt i den här frågan kommer Lawline Juristbyrå kunna hjälpa er med ärendet.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Skulle du vilja att jag utvecklade någonting, alternativt förklarar någonting lite närmare är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Med varma hälsningar

Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88087)