Servitut, grusväg, har grannen rätt att blockera vägen och kräva att jag ska gå in och fråga de gånger jag behöver nyttja den?

2019-03-22 i Servitut
FRÅGA
Hej!Denna fråga är angående en servitutväg där vi är härskande alltså den part som behöver köra på grannens väg.De parkerar ofta mitt på vägen vilket blockerar oss att använda den. Vägen är en enkel grusväg på ca 20-30 meter. Det ska tilläggas att den inte följer fastighetskartan. På fastighetskartan är vägen rak längs med tomtgränsen. I verkligheten går den som en ostbåge där nedre delen går in på vår tomt med halva vägen innan den går över till deras tomt igen. Detta är en väg som vi endast använder för att komma runt till baksidan av huset.De säger själva att jag inte har rätt att köra på vägen?!De anklagar mej dessutom att ha kört sönder vägen med tunga fordon vilket är en lögn.Fråga 1, är har de rätt att blockera vägen och kräva att jag ska gå in och fråga de gånger jag behöver nyttja den?Fråga 2, Då vägen svänger in på våran tomt får jag bygga staket längs tomtgränsen vilket skulle blockera vägen ner den delen som är på våran tomt. Detta då vägen inte följer planritningen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att servitutet ifråga är ett avtalsservitut som skapats enligt 14 kap. jordabalken (JB), och inte sådan som tillkommit genom förrättning enligt fastighetsbildningslagen eller genom expropriation eller liknande tvångsförvärv (14 kap. 1 § 3 stycket JB). Alltså gäller bestämmelserna i 14 kap. JB för förevarande servitut om rätt att nyttja väg.

Fråga 1: Har de rätt att blockera vägen och kräva att jag ska gå in och fråga de gånger jag behöver nyttja den? Det korta svaret är nej, de har inte rätt att blockera vägen och kräva att du ska be om tillåtelse varje gång du behöver köra på vägen. Själva syftet med ett servitut är att den härskande parten ska upplåtas en rätt att "i visst hänseende nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande fastigheten"(14 kap. 1 § 1 stycket JB). Du behöver alltså inte be om tillåtelse de gånger du behöver nyttja vägen då servitutet har upplåtit en rätt för dig att använda vägen.

Observera att lagen talar om en rätt att "i visst hänseende" nyttja eller på annat sätt taga i anspråk den tjänande fastigheten. Det får således inte vara fråga om ett totalt ianspråktagande av den tjänande fastigheten från den härskande partens sida.

Vidare finns det positiva respektive negativa servitut. Positiva servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Negativa servitut innebär att ägaren till en fastighet avstår från att använda sin fastighet på ett visst sätt. I förevarande fall bör servitutet medföra att den tjänande parten avstår från att t.ex. längre än tillfälligt blockera vägen eller på annat sätt försvåra för den härskande parten att använda vägen i sådan mån att själva syftet med servitutet inte kan uppfyllas. Å andra sidan ska den härskande parten vid servitutets utövning förfara så att den tjänande fastigheten inte betungas mer än nödvändigt (14 kap. 6 § 1 stycket JB). Den härskande parten ska således ta hänsyn till den tjänande fastigheten samtidigt som den tjänande parten inte ska förfara på ett sådant sätt att den hindrar för den tjänande fastigheten att bruka servitutet.

Fråga 2: Då vägen svänger in på våran tomt får jag bygga staket längst tomtgränsen vilket skulle blockera vägen ner den delen som är på våran tomt.
Huruvida du får bygga ett staket på din tomt beror på hur fastigheterna respektive vägarna är belägna och hur servitutet är utformat. Exempelvis kan grusvägen vara en återvändningsväg, vilket gör att brukandet av den del av vägen som är belägen på er fastighet är nödvändigt för den tjänande fastigheten. För grannsämjans skull uppmuntrar jag dig att i första hand överväga andra lösningar, och försöka komma överens med den tjänande fastighetens ägare om utövandet av servitutet.

I 14 kap. 7 § JB omnämns att om ägaren av någondera av fastigheterna, dvs. den tjänande eller härskande parten, har åsidosatt sin skyldighet, åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skadan. Som exempel på att den härskande fastighetens ägare överskridit sin rätt på grund av servitutet är att han utan stöd i upplåtelsen har på den tjänande fastigheten uppfört anläggning för servitutets utnyttjande. Den tjänande fastighetens ägare har å sin sida brustit i sin skyldighet på grund av servitutet såväl då han hindrat utövningen av ett positivt servitut som i det fall att han vidtagit anordningar i strid med ett negativt servitut.

Angående ansvaret att hålla vägen i skick kan följande nämnas. Den härskande fastigheten kan ha en skyldighet att underhålla vägen som avses med servitutet (14 kap. 1 § 2 stycket JB). Därutöver åligger det den härskande fastigheten att hålla vägen i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas onödigtvis (14 kap. 6 § 2 stycket JB).

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (228)
2019-10-10 Underhållsansvar för servitut
2019-09-30 Ledningsrätt tomt - ta bort elledning?
2019-09-19 Servitut eller nyttjanderätt
2019-09-07 Ett tecknande av servitut gäller även för kommande fastighetsägare

Alla besvarade frågor (73804)