Semesterförmåner

Hej

Det är så att jag är anställd av ett företag där vi arbetar vecka vecka. vi har endast rätt att ta ut semester om vi byter med varandra, alltså så får vi arbeta 3 v i sträck för att kunna vara lediga 3v. vi har även alltid fått höra sen jag börja att våra semesterpengar är inbakade i lön alltså att vi har en semesterdag varannan vecka. vi har 7 dagars passning på jobbet men har endast 6 dagar betalt. Nu när vi börjat räkna på detta så visar det sig att så inte är fallet, så vi undrar hur vi skall gå tillväga med vårat problem.

Med vänlig hälsning Lurad på pengar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av semesterlagen — SemL. Som huvudregel är SemL tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantaget är vad som framgår av lagen (2 § SemL).


Rätt till semesterdagar och semesterlön

Du har rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april–31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till 5 semesterdagar det semesteråret. Året innan benämns intjänandeår (3–4 § SemL).

Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas enligt 7 § SemL, genom att man

- tar antalet dagar under intjänandeåret som arbetstagaren varit anställd (har man arbetat hela året alltså 365),

- subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in).

- dividerar denna siffra med årets antal dagar, och

- multiplicerar det hela med 25.

Har man arbetat heltid och inte missat någon dag blir beräkningen således 365 (antal dagar du varit anställd ett visst år) – 0 (antal dagar du varit frånvarande) / 365 (årets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön.

Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten (26 § Seml). Den regeln finns till för att förhindra skenavtal där det som benämns som semesterlön egentligen bara är en del av arbetslönen. Undantag från denna regel får bara göras genom kollektivavtal eller om det är till förmån för arbetstagaren (AD 2010 nr 89). Inga av dessa undantag kan tänkas vara aktuella i ditt fall.


Beräkning av semesterlönen

Semesterlönens storlek per dag beräknas antingen enligt sammalöneregeln eller enligt procentregeln. Om du har en fast månadslön beräknas den sannolikt enligt sammalöneregeln (16 § SemL). Enligt den beräkningsmetoden är semesterlönen lika stor som din lön, och därtill innehåller den ett semestertillägg om 0,43 % av månadslönen per dag. Har du också rörliga delar av lönen tillkommer till semesterlönen ett belopp motsvarande 12% av den årliga intjänade delen (16 a § SemL).

Arbetsgivaren kan dock välja att beräkna lönen enligt procentregeln. Den totala semesterlönen är i det fallet 12% av din totalt intjänade lön under året (16 b § SemL).


Skadestånd

Har en arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna, ska den utöver semesterlön betala skadestånd för uppkommen skada (32 § SemL). I ett avgörande från Arbetsdomstolen ansågs 15 000 kr vara skäligt i ett fall då arbetsgivaren brutit mot bestämmelsen om att betala semesterlön i samband med semestern (AD 2010 nr 89). I fallet hade arbetsgivaren inte betalat ut för låg semesterlön, utan endast felaktigt löpande. Arbetsdomstolen lade vid bedömningen vikt vid att bestämmelsen som arbetsgivaren brutit mot ger uttryck för SemL:s karaktär av en social skyddslag.

Jag har svårt att se hur du och dinainte, med bred marginal, skulle ha rätt till skadestånd överstigande 15 000 kr.


Preskription

Om du och dina kollegor felaktigt inte fått semesterlön enligt SemL:s bestämmelser, kan ni kräva den i efterhand. Om din arbetsgivare haft denna ordning under en längre tid, kan jag dock nämna preskriptionsbestämmelserna i SemL. Preskription innebär att man efter en viss tid förlorar rätten att framställa krav för en viss fordran, i det här fallet semesterlön. Fordringar för utebliven semesterlön preskriberas två år efter utgången av ett visst semesterår. Det betyder att du endast kan kräva semesterlön för semesteråren 1 april 2017–31 mars 2018, 1 april 2018–31 mars 2019 och nuvarande semesterår, som började 1 april 2019 (33 § SemL).


Slutsats i ditt fall

Summa summarum är min bedömning att din arbetsgivare brutit mot semesterbestämmelserna ganska ordentligt, och att du utöver rätt till rättelse i framtiden också har rätt till utebliven semesterlön, och ett förhållandevis betydande skadestånd.


Vad göra nu?

Jag föreslår att du upplyser din arbetsgivare om att du anser att den inte uppfyller SemL:s krav, och att du bedömer dig ha rätt till utebliven semesterlön och skadestånd. Du kan till exempel visa din arbetsgivare detta svar. Jag ska här ge dig ett högst praktiskt (och icke-juridiskt) råd: Det är lätt att samtal om sådana här saker präglas av en irriterad ton. Undvik i möjligaste mån detta, och försök att hålla diskussionen så konstruktiv som möjligt. Enligt min erfarenhet är det betydligt mer sannolikt att man kommer överens om man lyckas hålla ett fredligt samtal, än om man till exempel konfronterar arbetsgivaren och argt påtalar att denne gjort fel.

Jag kan också rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000