FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess31/12/2018

Sekretess vid våldtäktsmål

Hej, om ett brottsmål handlar om våldtäkt, blir den alltid sekretessbelagd, eller bara ibland?

Är det isåfall hela förundersökningen och allt som sagts i en eventuell rättegång, eller bara vissa uppgifter som blir sekretess på?

Kan man som målsägande stänga ute vissa specifika personer från att få ta del av domen och förhör och allt annat material?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att det råder offentlighet vid förhandlingar i allmänna domstolar, 2 kap 11 § Regeringsformen (som är en av Sveriges grundlagar), dock så anges det i 2 kap 10 § RF att offentligheten får begränsas genom lag om det medges i 2 kap 21-24 §§ RF.

Detta betyder att man som utgångspunkt har rätt att sitta som åhörare vid en förhandlingar, 5 kap 1 § första stycket Rättegångsbalken. Huvudregeln är också att man ska kunna ta del av förundersökningsprotokoll när förundersökningen är avslutad. Man har dock inte rätt att få läsa en förundersökning innan den är avslutad, då råder förundersökningssekretess, 18 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Domar är offentliga men som jag kommer återkomma till kan det finnas vissa uppgifter i domen som sekretessbeläggs.

Förundersökningsprotokoll

Som tidigare har nämnts råder det förundersökningssekretess fram tills dess att åklagaren har väckt åtal. Rättspraxis ger också stöd för att uppgifter i en avslutad förundersökning kan hemlighållas. Det görs då en sekretessprövning om förundersökningen begärs ut. Troligtvis kommer förundersökningen vara sekretessbelagd , åtminstone rörande uppgifter om målsägande.

Förhandling bakom stängda dörrar (lyckta dörrar)

I vissa situationer kan dessa starka huvudregler om insyn i förhandlingar inskränkas, 5 kap 1 § andra stycket Rättegångsbalken. Det handlar om situationer där det kommer läggas fram uppgifter som omfattas av 35 kap 12 § OSL. I 35 kap 12 § OSL framgår det att det gäller sekretess i domstol för uppgift om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om ansvar för sexualbrott. Enligt 43 kap 5 § OSL är uppgifter som framkommer i samband med en huvudförhandling i brottmål offentliga såvida inte rätten förordnar att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Det innebär att parterna måste meddela vid förhandlingens start att man önskar ha förhandlingen bakom stängda dörrar. Det är snarare än regel än undantag att förhandlingar i våldtäktsmål sker bakom stängda dörrar.

Dom

Som tidigare har nämnts är domar offentliga. Däremot kan vissa uppgifter sekretessbeläggas med stöd av, 35 kap 12- 13 § OSL. Man kan med andra ord inte sekretessbelägga en hel dom. Rätten gör en sekretessbedömning i det enskilda fallet men normalt sett sekretessbeläggs målsägandes personuppgifter i våldtäktsmål (dock ej den tilltalade). Däremot sekretessbeläggs oftast inte domslutet och domskälen och där kan det självklart förekomma uppgifter vad som har sagts under rättegången. I bland kan även vittnens personuppgifter sekretessbeläggas i domen, (däremot är vittnen inte anonyma vid huvudförhandlingen). Inspelade förhör kan också sekretessbeläggas samt bevisning. Däremot kan bevisningen nämnas i domen om det har betydelse för målets utgång.

Sammanfattningsvis tror jag att du inte behöver vara orolig. Våldtäktsfall har hög sekretess, däremot görs det en sekretessprövning vid varje enskilt fall. Domar i våldtäktsmål innehåller normalt inte personuppgifter på målsäganden och men man kan inte heller sekretessbelägga en hel dom. Däremot gäller sekretess normalt vid förhandling i våldtäktsmål – och det är i praktiken en regel snarare än ett undantag. Förundersökningen kommer förmodligen också innehålla sekretess. Man kan däremot inte stänga ute specifika personer att ta del av offentliga handlingar som inte är belagda med sekretess.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lovisa SidénRådgivare
Hittade du inte det du sökte?