Sekretess vid skuldsanering

2015-02-27 i Sekretess
FRÅGA
Hej,jag har inledande skuldsanering och den kronofogde som har hand om detta, ringde till min tandläkare utan min tillåtelse. Har hon rätt att göra så? Om inte, vad gör jag åt det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sekretess vid skuldsanering finns föreskrivet i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Av 34 kap. 6 § OSL framgår det att sekretess gäller hos Kronofogden i ärenden om skuldsanering för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgifterna röjs. Begreppet "personliga förhållanden" har en vidsträckt innebörd. Under begreppet faller såväl uppgifter om till exempel en persons sjukdomstillstånd som uppgifter om dennes ekonomi. Begreppet "men" har också en vidsträckt innebörd. Att en person lider men kan exempelvis förekomma i situationer där någon blir utsatt för andras missaktning om vissa uppgifter om vederbörandes personliga förhållanden röjs. Av förarbeten framgår det att bedömning ska göras utifrån en persons egen upplevelse men även på grundval av gängse värderingar i samhället. Kronofogden får därmed ej röja uppgifter om dina personliga förhållanden till tandläkaren om du lider men av detta.

Däremot är det viktigt att påpeka att det finns en del sekretessbrytande bestämmelser i framförallt 10 kap OSL. Av 10 kap. 2 § OSL framgår det att sekretess får brytas om det är nödvändigt för myndigheten att kunna fullgöra sin verksamhet. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt, vilket innebär att en myndighet ej får åsidosätta sin sekretess på grund av att effektiviteten i myndighetens handlande nedsätts.

Om vi ponerar att förutsättningarna tyder på att det har begåtts tjänstefel så finns det möjlighet för dig att väcka åtal mot den enskilde tjänstemannen. Av 20 kap. 3 § brottsbalken framgår det att en person kan dömas till böter eller fängelse om vederbörande röjer uppgifter som ska hemlighållas. Vid ringa fall ska dock den enskilde ej dömas till ansvar.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (213)
2020-06-30 Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt
2020-06-15 Brott mot tystnadsplikt?
2020-06-14 När är en läkaren skyldig att lämna sekretessbelagda uppgifter?
2020-05-30 En bostadsrättsförening har inte rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret om en presumtiv andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (81641)