FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/09/2016

Sekretess vid nedlagd förundersökning

Hur bryta sekretessen i en nedlagd förundersökning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte riktigt av din fråga om du t.ex. vid begäran om att få ut uppgifter, fått besked om vilken typ av sekretess det är som gäller för uppgifterna i den nedlagda förundersökningen. Jag tänkte därför redogöra mer generellt för vad som gäller för sekretess och brytande av denna. Om du vill ha ett mer detaljerat svar så kan du kommentera nedan och ge mer information så ska jag försöka svara dig.

Regler om sekretess finns i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och rätten att ta del av allmänna handlingar framgår av Tryckfrihetsförordningen (TF). Rätten att ta del av allmänna handlingar framgår av 2:1 TF och av 2:2 TF framgår det att den rätten bara kan begränsas genom särskild lag och med hänsyn till vissa angivna intressen. Sådana begränsningar, sekretessbestämmelser, finns i OSL och innebär att uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser inte får lämnas ut.

När det gäller uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål, även förundersökning som lagts ner, så finns en sekretessbestämmelse i 18:1 OSL som innebär att sekretess gäller för uppgiften om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften lämnas ut. Gällande nedlagda förundersökningar så finns det sällan ett lika stort intresse att hemlighålla uppgifter som när förundersökningen är pågående. Detta beror på att utlämnande av uppgifter som hänför sig till nedlagda förundersökningar i regel inte anses skadligt om de uppgifter som lämnas ut inte är av generell betydelse för brottsspaning och brottsutredning. Om det finns anledning att anta att förundersökningen kan komma att återupptas kan bedömningen dock bli en annan. Sammanfattningsvis innebär detta att om det inte verkar som att förundersökningen kommer att återupptas och uppgifterna inte har generell betydelse för brottsspaning och brottsutredning så omfattas de förmodligen inte av förundersökningssekretessen och kan därför lämnas ut.

Det finns dock även andra sekretessbestämmelser, utöver 18:1 OSL, som kan aktualiseras beroende på vad uppgiften gäller. Det innebär att även om en uppgift inte skulle sekretessbelagd enligt 18:1 OSL det vill säga på grund av förundersökningssekretess, så kan den vara sekretessbelagd för att det exempelvis är en känslig uppgift som skyddas av någon annan sekretessbestämmelse som avser att skydda en enskild. Det är nämligen så att 18:1 OSL är till för att skydda intresset av att förebygga och beivra brott medan många andra bestämmelser i OSL är till för att skydda den enskildes förhållanden. En sådan bestämmelse är till exempel 35:1 p 1 som innebär att sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, som förekommer i utredning/förundersökning om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller närstående till denna lider skada eller men. Om man jämför 18:1 OSL och 35:1 p 1 OSL så kan man se att huvudregeln enligt 18:1 OSL är att sekretess inte gäller medan huvudregeln enligt 35:1 p 1 är att sekretess gäller. Skyddet i regeln som skyddar enskilda är därmed starkt.

Även om sekretess skulle gälla enligt någon bestämmelse så kan denna brytas om någon sekretessbrytande grund är tillämplig i det enskilda fallet. Dessa finns huvudsakligen i 10 kap. OSL. Grunderna är många och jag kommer därför inte att räkna upp alla här. En bestämmelse i 10 kap. som ofta kommer på tal när en förundersökning lagts ner är regeln i 10:3 OSL som innebär att sekretess inte gäller för den som har rätt till partsinsyn i ärendet. En målsägande, ett brottsoffer, kan ofta ha uppfattningen av att denna är part när det gäller en förundersökning gällande det brott som denne drabbats av. Rättsligt stämmer detta dock inte och en målsägande har därför inte möjlighet att få ta del av uppgifter som omfattas av sekretess genom regeln i 10:3 OSL om partsinsyn. I 10 kap. finns dock som sagt många andra sekretessbrytande grunder och jag rekommenderar dig till att söka där för att få reda på fler sekretessbrytande grunder.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000