FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess31/03/2019

Sekretess vid handläggning av stöd och service för vissa funktionshindrade

Hej,

En familjemedlem (myndig) har sökt lss boende, då han har nph och är i behov av det. Utredningen skedde via mail till mig, varken jag eller min familjemedlem träffade henne. I beslutsunderlaget skriver handläggaren dels ett beslut gällande en annan person, hon skrev personens namn. Beslutet gällde en överklagan och beslut från kammarrätten. Det kändes inte bra! Även beslutet gällande min familjemedlem stod därefter. Då kan någon annan fått uppgifter om min familjemedlem!

Beslutet kom 22/1 2019.

Hur går jag vidare med detta, gällande den okända personens beslut? Detta är väl sekretessbrott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du hjälper din anhörig med denna ansökan om särskilda insatser i form av stöd och service.

Handläggningen av ärendet
Handläggning av dessa typer av ärenden som rör stöd och service till vissa funktionshindrade ska följa förvaltningslagens (FL) regler. Den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som tillfört ärendet (10 § FL). Denna partsinsyn rekommenderar jag dig och din anhörig att använda er av dels för att kontrollera vad beslutet grundas på, dels för att påpeka eventuella felaktigheter i de uppgifter som beslutet grundar sig på. Om beslutet innehåller uppenbart oriktiga uppgifter, vilket verkar vara fallet i er situation, får beslutet rättas av den myndighet som meddelat beslutet. Ni ska innan eventuell rättning av myndigheten få möjlighet att yttra er över denna ändring (36 § FL).

Sekretess för personliga förhållanden
Enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska handlingar som rör enskilda personliga förhållanden förvaras så att inte obehöriga får tillgång till dem (21 a § 2 stycket LSS). Regeln syftar till att skydda den enskilde från att andra får insyn i hens privatliv och tar sikte på handlingar som skyddas av sekretess. Denna reglering bygger på offentlighets- och sekretesslagens, (OSL) reglering som anger att sekretess gäller för verksamheter inom LSS. Denna sekretess gäller för din närståendes hälsotillstånd och andra personliga förhållanden (26 kap. 5 § OSL). Handläggaren kan ha begått tjänstefel men också röjt en uppgift som hen enligt lag ska hemlighålla, vilket regleras i 20 kap 3 § brottsbalken. Detta kan straffas med böter eller fängelse i upp till högst ett år för brott mot tystnadsplikten.

Förslag på åtgärder
Jag föreslår att ni till att börja med utnyttjar er partsinsyn i ärendet för att få klarhet i vilka uppgifter som finns i ert ärende och därefter begära rättning av dessa. Därefter får ni avgöra huruvida ni vill klaga eller göra en anmälan via inspektionen för vård om omsorg. Mer information om en sådan anmälan hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Stephanie FjeldsethRådgivare
Hittade du inte det du sökte?