FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess26/05/2017

Sekretess mellan myndigheter

Om jag anser jag har sekretesskyddade uppgifter, t.ex. journal, får kommun och skola använda det som dom vill. Skicka till andra vårdinrättningar och myndigheter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om offentlighet och sekretess
Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I första hand innehåller lagen undantagen från den i tryckfrihetsförordningen stadgade offentlighetsprincipen vilken innebär att den offentliga sektorns verksamhet ska vara öppen för insyn och kontroll genom allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Lagen innefattar alltså bland annat förbud för att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt (1 kap. 1 § 2 st. OSL).

Sekretess ska inte vara mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt
Sekretessen är utformad så att den inte ska bli mer långtgående än vad som är absolut nödvändigt för att skydda ett visst intresse det vill säga intresset som föranlett bestämmelsen. Av den anledningen begränsas sekretessen av ett så kallat skaderekvisit. En skadeprövning från myndigheten är därmed nödvändig i varje fall då man ska ta reda på om huruvida sekretess föreligger eller ej.

Det finns två typer av rekvisit som avgör när sekretess föreligger det ena (så kallade raka rekvisitet) innebär att sekretess föreligger om det kan antas att en viss skada eller ett visst men uppkommer om uppgiften röjs - här är offentlighet huvudregel. Det andra rekvisitet (omvända skaderekvisitet) innebär att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada eller men - här är sekretess huvudregel.

Olika sekretessbestämmelser gäller på olika områden
När det gäller en enskilds intresse gäller sekretessen ofta den enskildes personliga förhållande som exempelvis en persons adress eller sjukdomstillstånd. Olika sekretessbestämmelser gäller inom olika myndigheter varför jag nedan redogör för de jag tror i ditt fall är aktuella.

Sekretess inom skolan
Om vi börjar med sekretessen inom skolan förutsätter jag att du går gymnasiet där uppgift som gäller en enskilds personliga förhållande i elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Här är alltså huvudregeln att sekretess råder (23 kap. 2 § 1 st. OSL).

Sekretess gäller vidare för uppgift om en enskilds personliga förhållanden och uppgifter som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier men här bara om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. Här är alltså huvudregeln offentlighet och offentlighet gäller alltid avseende olika beslut som har fattats i ett ärende (23 kap. 2 § 2 st. OSL).

Sekretess inom hälso- och sjukvård
Vad gäller den medicinska grenen av skolväsendets elevhälsa det vill sägs skolsköterska gäller istället bestämmelserna i 25 kap. OSL som också gäller för all verksamhet som avser hälso- och sjukvård. Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården (och alltså även hos skolsköterska) för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL).

Sekretess mellan myndigheter
Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan också i förhållande till andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Anledningen till detta är att hemliga uppgifter inte ska nå en större krets än vad som är absolut nödvändigt. Det finns dock några undantag ifrån detta. Ett undantag är att sekretess inom den medicinska grenen av skolväsendet inte hindrar att uppgift lämnas till en annan myndighet som också bedriver hälso- och sjukvård (25 kap. 11 § 1 st. 1 p. OSL). Det framgår dock av doktrin att även om ingen sekretess gäller mellan hälso- och sjukvårdsmyndigheter i samma kommun eller landsting, ska normalt en patient uttryckliga önskemål om att hans eller hennes journal inte ska lämnas till en annan hälso- och sjukvårdsmyndighet i kommunen eller landstinget respekteras.

Vidare gäller att sekretess inom hälso- och sjukvården inte hindrar att en uppgift om en enskild lämnas till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller till socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne inte har fyllt 18 år, fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård (25 kap. 12 § OSL).

Sekretessen kan också brytas om det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas (25 kap. 14 § OSL).

Hur du går vidare med din fråga
Som du förstår finns det ganska mycket reglering på området och det är svårt att ge dig ett konkret råd om hur du ska gå vidare med din fråga med det lilla jag vet. Huvudregeln är normalt sett vad gäller journaler ingenting som får lämnas vidare utan samtycke från den enskilde. Undantag kan dock göras inom hälso- och sjukvård bland annat när det gäller en myndighet inom samma kommun. Önskar du tydligare vägledning råder jag dig till att höra av dig igen med mer information och exakt mellan vilka myndigheter ärendet berör.

Tveka inte att höra av dig igen ifall du har fler frågor!

Offentlighets- och sekretesslagen hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna StåhlkloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000