Sekretess inom myndighet

2016-07-31 i Sekretess
FRÅGA
Är det rätt att tre arbetsgrupper sitter i samma lokal, där vi alla kors och tvärs kan höra sekretessbelagd information om brukare som inte angår oss.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan handlar om hur sekretess råder inom en verksamhet. Enligt 8 kap paragraf 2 i Offentlighet och sekretesslagen (OSL) råder sekretess inte bara mellan myndigheter utan även mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet. För att det ska råda sekretess mellan olika arbetsgrupper krävs att dessa arbetsgrupper tillhör olika verksamhetsgrenar som är självständiga från varandra.

I förarbetena till lagen hänvisas som vägledning för uttrycket "självständig verksamhet" till 2 kap paragraf 8 Tryckfrihetsförordningen och dess förarbeten. Omständigheterna som är avgörande om verksamhetsgrenarna är självständiga är bl.a. att organen självständigt förvaltar viss egendom, har en viss handlingsfrihet inom en ekonomisk angiven ram eller i övrigt kan vidta vissa åtgärder självständigt och på eget ansvar. Kort sagt är det i stort sett inte okej om arbetsgrupperna arbetar med skilda saker. I SOU 2003:99 s 260 framkommer att sekretessbelagda uppgifter endast får lämnas mellan befattningshavare inom sekretessgränsen i den mån det är normalt eller behövligt för ärendets handläggning. Detta innebär att det inte alltid heller är så lämpligt att prata öppet med kollegor om sekretessbelagda uppgifter om detta inte är ett ärende som de är beblandade i och om syftet inte är att få råd eller i liknande av kollegan.

Hoppas mitt svar hjälpte dig!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (241)
2021-02-24 Vilken sekretess gäller mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten?
2021-02-14 Sekretess och samtycke till brytande av sekretess i sjukvården
2021-02-09 begära ut handling med sekretess
2021-02-01 Sekretess inom socialtjänsten

Alla besvarade frågor (89534)