Sekretess i förhållande till den enskilde själv

2016-03-19 i Sekretess
FRÅGA
Har jag rätt att få ut kommunens anteckningar vad dej gäller mej själv ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna begära ut handlingar från en statlig myndighet eller som i ert fall en kommun måste handlingen först och främst uppfylla kraven på att vara en allmän handling. Kraven på att något ska anses som en allmän handling framgår av en av våra grundlagar, nämligen tryckfrihetsförordningen. Här stadgas bland annat att handlingen ska ha inkommit till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vidare vara förvarad hos myndigheten (i till exempel ett arkiv eller på en dator). Uppfyller de anteckningar som du önskar att få ta del av kriterierna för att vara en allmän handling är huvudregeln är att allmänna handlingar ska vara offentliga. Vem som helst ska kunna ta del av dem och läsa dem.

Att en handling betraktas som allmän innebär emellertid inte automatiskt att den är offentlig. Huruvida en allmän handling ska vara offentlig eller ej är beroende på om den omfattas av sekretess, vilket regleras i offentlighet- och sekretesslagen. Här finns i 12 kap. bestämmelser om sekretess i förhållande till den enskilde själv. Det stadgas i 12 kap. 1 § att sekretess till skydd för en enskild inte gäller i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag. Utgångspunkten är således att när det gäller uppgifter om dig själv så ska de inte omfattas av sekretess och därför kunna lämnas ut till dig. Det finns emellertid ett flertal situationer där "...annat anges i denna lag" vilket säger att trots huvudregeln får uppgifterna gällande dig själv inte lämnas ut. Exempel på en sådan bestämmelse finns inom sjukvården, 25 kap. 6 § OSL.

Svaret på din fråga är alltså mycket beroende på vad för slags uppgift det är du vill ta del av. Som en allmän utgångspunkt gäller dock att du har rätt att ta del av uppgifter om dig själv.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Huruvida en handling (en handling enligt OSL definition) hos en myndighet, är allmän eller inte allmän, var förs i så fall den tvisten? Hos en förvaltningsrätt eller hos en tingsrätt?
2016-03-24 11:21
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85159)