Sekretess hos uppgifter om en själv?

2020-09-19 i Sekretess
FRÅGA
Min fråga gäller sekretess om än själv.Det är så att jag sökte in till GU och fick avslag hos psykologen, jag frågade psykologen varför jag fick avslag men fick ett nonchalant svar att det var sekretessbelagt. Spontant känns det konstigt att en myndighet har information om mig som jag själv inte får ta del av.Vad säger lagen om detta? Har jag rätt att veta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Myndighetens hantering av sekretess

Som myndighet, måste GU följa reglerna i förvaltningslagen. Din ansökan till GU får likställas med ett ärende där du är part, vilket innebär att du har partsinsyn i den mån det inte begränsas av offentlighet- och sekretesslagen (10 § förvaltningslagen).

Eftersom du har fått avslag på din ansökan till GU innebär detta att beslut har tagits (32 § förvaltningslagen). Ärendet är därför upprättat och avslutat på myndigheten, vilket innebär att detta har blivit en allmän handling (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). Att det är en allmän handling innebär att den kan begäras ut, förutsatt att den inte är belagd med sekretess. Du har blivit meddelad att den är belagd med sekretess. Därför ska vi nu se hur reglerna för sekretess ser ut när de gäller en själv.

Sekretess i förhållande till enskild

"Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i lag" (12 kapitlet 1 § offentlighet- och sekretesslagen). Detta innebär att du har rätt att begära ut handlingen, då du inte omfattas av någon sekretess gentemot dig själv. Återigen kan det dock finnas en viss sekretess. Huvudregeln är dock att man alltid har rätt att veta om uppgifter som härrör en själv.

Det är svårt för mig att göra en bedömning på om det i just ditt fall skulle kunna råda ett sådant specialfall då det föreligger sekretess mot dig själv. Eftersom det är en utbildning du sökt skulle möjlig sekretess kunna föreligga enligt 23 kapitlet offentlighet- och sekretesslagen. Där finns det bl.a bestämmelser som rör avskiljande från utbildning (23 kapitlet 6 § offentlighet- och sekretesslagen). Denna säger att uppgiften inte får lämnas ut om det kan antas att du eller någon närstående till dig kommer lida men om uppgiften röjs. Det råder också en tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen, gentemot dig själv om det med hänsyn till ändamålet är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till dig (6 kapitlet 12 § stycke 2 patientsäkerhetslagen). Detta skulle möjligen kunna ha en inverkan beroende på vad det är för något du har sökt och skälet till psykolgundersökningen.

Slutligt råd

Reglerna kring sekretess är komplexa och utan tillgång till allt material går det inte att säkert säga att det inte råder sekretess på uppgifterna, men som huvudregel bör du få ta del av informationen om varför du fick avslag. Du har därför möjlighet att återigen höra av dig och begära ut handlingarna. Vidare har du rätt att överklaga beslutet om att handlingarna inte lämnades ut (43 § förvaltningslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga och en inblick i regelverket kring den enskildes sekretess.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?