Sekretess hos skola i samband med våld mot elev av annan elev

2019-02-08 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om sekretess. I detta exempel har följande hänt (Grundskolan - låg/mellanstadium). Elev (A) har sparkat ner en Elev (B) kraftigt. Skolan har kontaktat både Elev A och Elev B's föräldrar. Elev B's föräldrar vill veta konsekvenserna för Elev A och hur skolan hanterar detta. Skolan säger att det inte får ge information rörande Elev A, då det råder sekretess på detta. Är det sekretess på detta? Elev B:s föräldrar vill även veta om skolan polisanmält Elev A, det får föräldrarna inte heller veta, pga sekretess. Är detta riktigt?? Kan skolan skydda Elev A (gömma sig bakom sekretess) på detta sätt när det är Elev B som blivit utsatt. Ska Elev B's föräldrar bli helt lämnade i ovisshet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Denna reglerar offentliga verksamheter, som exempelvis kommunala grundskolor, och handläggning av allmänna handlingar, som dokumentation om disciplinära åtgärder mot en elev (1 kap. 1 § OSL). Vidare omfattas grundskolor av skollagens bestämmelser om aktiva åtgärder mot kränkande behandling.

Huvudregeln på en skola är att offentlighetsprincipen gäller. Vissa uppgifter kan emellertid anses vara av en sådan art att de omfattas av sekretess. Med uppgifter avses både muntliga och skriftliga sådana. Sekretessen kan vara olika stark beroende på vad för sorts uppgifter det rör sig om. En bedömning måste oftast göras i det enskilda fallet om en uppgift omfattas av sekretess och gentemot vem.

Sekretess
I 5 kap. skollagen finns bestämmelser om de disciplinära och andra särskilda åtgärder som får vidtas mot elev (5 kap. 6-23 §). Sådana åtgärder ska dokumenteras (5 kap. 24 §). Frågan är om uppgifterna om elev A avseende disciplinära eller andra åtgärder är sekretessbelagda.

I 23 kap. 2 § 2 stycket OSL föreskrivs att sekretess gäller i grundskola för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde (eleven) eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

Sekretess gäller mot andra enskilda om inte annat anges i offentlighets- och sekretesslagen (8 kap. 1 § OSL). Vårdnadshavarna till elev B kan få ta del av uppgifterna om disciplinära eller andra åtgärder, om utelämnandet är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL). Denna bestämmelse tillämpas mycket restriktivt. Utelämnande skulle kunna ske om det är nödvändigt för skolans skyldighet att förhindra ytterligare kränkande behandling. Det är myndigheten som förvarar handlingen som beslutar om utelämnande (6 kap. 2 § OSL). Jag hänvisar dig till att fråga någon på skolan, exempelvis rektorn, om vilka som beslutar om sekretess. Observera även att det går att överklaga ett beslut av myndighet att inte lämna ut en handling (6 kap. 7 § OSL).

Det kan vara så att sedan skolan har beslutat om vilka åtgärder som ska vidtas gentemot elev A, att vårdnadshavarna till elev B då kan få ta del av dessa uppgifter.

Polisanmälningar när elev har begått brott
I det följande kommer en kort redogörelse för vilka bestämmelser skolor har att följa när en elev har utsatts för våld. Till att börja med finns det ingen skyldighet för skolverksamheten att göra en polisanmälan i svensk lag. Däremot ska landets kommuner ha riktlinjer om hur skolan ska agera när ett brott har begåtts. Huvudmannen för skolan, dvs. kommunen enligt 2 kap. 2 § skollagen, ska därför inom ramen för sina egna föreskrifter bestämma hur skolan ska hantera polisanmälningar när en elev har begått ett brott. I din fråga skriver du att elev A hade utdelat en kraftig spark, vilket kan utgöra misshandel eller ringa misshandel enligt brottsbalken 3 kap. 5 §. De brott som finns i brottsbalken är brott även om de begås av icke straffmyndiga, dvs. personer under 15 år. Det går dock inte till domstol och inget straff döms ut. Ansvaret för samhällets åtgärder när en icke straffmyndig begått ett brott finns istället hos de sociala nämnderna.

Om ni vill ta reda på om skolan har gjort en polisanmälan kan ni begära ut denna (om en polisanmälan har gjorts) från polismyndigheten. Eftersom elev B är den som blivit utsatt av elev A, bör vårdnadshavarna till elev B ha rätt att ta del av anmälan (se t.ex. 10 kap. 3 § OSL om partsinsyn).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (174)
2019-05-21 Samtycke till att lämna ut uppgifter ur patientjournal
2019-05-20 Är en biståndshandläggare skyldig att lämna ut sekretesskyddade uppgifter?
2019-04-30 Min förra arbetsplats fick uppgifter om mig från min vårdcentral- sekretessbrott?
2019-04-29 Gäller socialtjänstsekretess mot anhöriga?

Alla besvarade frågor (69223)