Sekretess för uppgifter inom socialtjänsten

2015-11-17 i Sekretess
FRÅGA
Får socialen informera förälder som inte är vårdnadshavare om pågående utredning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. I lagens 26 kap. 1 § stadgas att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

I 12 kap. 3 § anges att sekretess till skydd för enskild, om denne är underårig, även gäller i förhållande till dennes vårdnadshavare. Man kan dock göra vissa undantag från denna sekretessbestämmelse. En vårdnadshavare måste t.ex. kunna få ta del av information om sitt barn i den utsträckning att han/hon kan fullgöra sina skyldigheter som vårdnadshavare.

I detta fall berör frågan en förälder som inte är vårdnadshavare, därmed blir inte bestämmelsen om vårdnadshavare tillämplig. Istället kommer den förstnämnda regeln att tillämpas. Sekretess råder således för uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Man måste alltså vara säker på att varken barnet, eller någon närstående till barnet, lider men av att uppgiften röjs för att få ge ut informationen till den andra föräldern.

Det finns dessutom en möjlighet för den enskilde att bestämma att sekretess gentemot en viss person inte ska gälla (12:2). Barnet kan alltså själv häva sekretessen gentemot sin andra förälder.

Välkommen att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86590)