Screenshots som bevis.

2016-09-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, en person är skyldig mig pengar, vi har gjort bestämmelser via sms som nu inte längre finns i min telefon. Finns det någon som helst chans att screenshots på dessa sms skulle hålla som bevis i en eventuell rättegång som skulle uppstå om personen ifråga bestred en faktura från kronofogden? Om inte, finns det nåt annat sätt?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

I ett fall som ditt är det du som har bevisbördan för att ni träffat ett avtal som innebär att personen är skyldig dig pengar. Du ansvarar själv för att bevisningen är tillräcklig, se rättegångsbalken (1942:720) (RB) 35:6 1 men. I Sverige råder fri bevisföring och fri bevisvärdering. Detta innebär att du får lägga fram i princip vilken bevisning som helst till stöd för din talan. Det finns inga fastslagna regler för vilka bevis som är de bästa, se RB 35:1. En huvudförhandling föregås alltid av en förberedelse. Under förberedelsen kommer en skriftväxling ske mellan dig och personen du är i tvist med. Ett muntligt sammanträde i rätten kommer troligtvis också äga rum. Under sammanträdet och via skrift kommer du ges möjlighet att ta del av vilka argument din motpart tänkt lägga fram för att bevisa att denne inte är skyldig att betala. På så sätt kan du förbereda ditt försvar och ta fram bevis som överträffar din motparts argument. Om du under sammanträdet märker att din motpart faktiskt har goda förutsättningar att vinna målet bör du fundera på om en förlikning kanske vore vid handen. Rätten kommer under sammanträdet förslå er denna möjlighet.

Screenshots har tidigare använts i brottsmål för att åskådliggöra och styrka persons skuld för att ha begått grovt förtal via internet. Dock var detta inte den enda bevisningen som lades fram och inte den som lågt till grund för domslutet. Dock är beviskravet mycket högre i brottsmål än i tvistemål och det kanske skulle räcka som bevis i ditt fall.

Din egen utsaga under huvudförhandlingen kommer såklart spela stor roll. Rätten kommer bedöma utsagans trovärdighet och tillförlitlighet. Trovärdighet har att göra med om det du berättar framstår som självupplevt och genuint, medan tillförlitligheten bedöms utifrån hur verklighetstrogen och realistisk din historia är. En konsekvent, detaljerad, spontan och fullständig historia bedöms ha högt bevisvärde.

Du kanske har någon kompis som var med vid tidpunkten du och den betalningsskyldige ingick avtalet via sms. Du har då möjlighet att kalla din kompis till huvudförhandlingen som vittne att styrka avtalets ingående och giltighet. Din kompis fungerar då som stödbevisning till ditt huvudbevis vilket kan höja screenshotsens bevisvärde.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (355)
2021-01-16 Vem är behörig att utfärda ordningsböter?
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess
2020-12-22 Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?

Alla besvarade frågor (88268)