Särskilda rättsmedel och urkundsförfalskning

2015-04-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
AvtalsrättEtt avtal som jag hade med Banken gäller inte längre. Banken hade sagt upp den för nästan 3 år sedan. Jag uppfattar det som att inga förpliktelser är kvar. Men Domstolen kan göra avtalet gällande på nytt - I alla fall den delen av avtalet som gällde förpliktelser. Jag är nu efter domen förpliktat på nytt enl den avsagda avtalets villkor. Inte enligt avtalet – som Domaren bekräftar att det inte är enligt avtalet/kontraktet men det är enligt domen.Domen är tredskodom som domstolen ” glömde” skicka till mig. Fast det är utan betydelse. Jag är förpliktigad till domen i alla fall. Direkt till domen – men indirekt till det avsagda avtalet?Rätt eller fel?Lösningen: överklaga domen.Men tiden för överklagande har redan passerat. Jag har inte fått domen och upplysningar om gällande överklagningstider. Ansöka om försuttet tid? (heter det så ?)Jag har kanske rätt att lägga fram det som är av betydelse och som ingen tidigare hade tittat på? T.ex. att jag aldrig hade skrivit under något avtal. Någon annan har förfalskat min underskrift. Någon annan som skulle legitimera mig vid underskrivningstillfälle har bevittnat att han har gjort det – fast han har inte träffat mig överhuvudtaget och inte sett någon legitimation eller annan ID kort heller. Det finns så många oklarheter att är kanske inte konstigt att det var en rättegång utan min kännedom. Då skulle jag kunna ställa frågor som borde utredas – tidskrävande utredningar som ingen domstol vill ha.lösning pls !
SVAR

Hej och tack för din fråga,


Jag förstår av din fråga att tingsrätten meddelat en tredskodom mot dig och att du anser domen vara felaktig. Jag förstår vidare att du misstänker att någon förfalskat din underskrift på det avtal som legat till grund för domen. Nedan berättar jag därför allmänt om särskilda rättsmedel och om brottet urkundsförfalskning.Vad kan den part göra, som anser att en lagakraftvunnen tredskodom är felaktig?


För det första ska sägas att en tredskodom i ett tvistemål aldrig kan överklagas av den part som domen meddelats mot. Parten kan dock ansöka om återvinning inom en månad från den dag då domen meddelades. Återvinning innebär att handläggningen av målet återupptas. Ansökan ska göras skriftligen.


Om tidsfristen för att ansöka om återvinning gått ut finns tre så kallade särskilda rättsmedel som, beroende på hur omständigheterna i ditt fall ser ut mer exakt, kan bli aktuella: resning, återställande av försutten tid och domvilla.Resning

Resning innebär att målet återupptas. Om saken är uppenbar kan domen dock ändras direkt, utan någon fortsatt handläggning av målet. Lagen uppställer olika skäl till att bevilja resning i ett tvistemål. Utifrån det du berättat finns två olika resningsgrunder som är värda att titta närmare på.


Den första är att en skriftlig handling som åberopats till bevis under rättegången varit falsk och handlingen kan antas ha inverkat på målets utgång. Den andra är att omständighet eller bevis, som inte lagts fram under rättegången, nu åberopas och omständigheten eller beviset i fråga sannolikt skulle ha lett till en annan utgång. Parten ska göra sannolikt att denne inte kunnat åberopa omständigheten eller beviset under rättegången eller genom överklagande, eller att det annars funnits giltig ursäkt för att inte göra det.


Jag valde att nämna dessa resningsgrunder med anledning av att du misstänker att någon förfalskat din underskrift på avtalet med banken. Huruvida grunderna faktiskt går att tillämpa i ditt fall kan bara rätten avgöra.


Ansökan om resning görs skriftligen hos hovrätten, inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det som ansökan grundas på. Om ansökan grundas på den andra av de två grunder jag berättade om, ska det i ansökan uppges varför omständigheten eller beviset inte kunnat åberopas redan under rättegången.Återställande av försutten tid

Återställande av försutten tid innebär att målet, trots att tidsfristen för överklagande/återvinning egentligen gått ut, kan överklagas/återvinnas. Det som krävs är att sökanden haft så kallat laga förfall, det vill säga enligt lagen godtagbara skäl för att inte ha hunnit överklaga/ansöka om återvinning i tid. Ansökan ska göras skriftligen hos hovrätt inom tre veckor från det att förfallet (det som gjorde att tidsfristen överskreds) upphörde och senast inom ett år från det att tiden gick ut (alltså den tidsfrist som överskridits).


De skäl som lagen godtar är avbrott i den allmänna samfärdseln (kollektivtrafiken), sjukdom eller annan omständighet som parten inte bort förutse eller rätten annars finner utgöra giltig ursäkt. Det är alltså upp till rätten att avgöra om partens ursäkt ska anses utgöra laga förfall.Domvilla

Domvilla innebär att ett allvarligt fel begåtts under rättegången. Följden av att domvilla uppdagas är att domen undanröjs – den gäller då alltså inte längre.


Lagen uppställer fyra olika omständigheter som anses utgöra domvilla. Den grund som utifrån det du berättat möjligen skulle kunna komma ifråga, är att domen meddelats mot någon som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet. Jag valde att lyfta fram denna grund för att du berättar att rättegången genomförts utan din kännedom.


Klagan över domvilla ska göras skriftligen hos hovrätten. Klagan ska inges inom sex månader från det att klaganden fick kännedom om domen. Fick klaganden kännedom om domen innan den vann laga kraft ska tiden räknas från den dag då domen vann laga kraft (den tidpunkt då tidsfristen för överklagande/återvinning löpte ut).Brottet urkundsförfalskning

Den som genom att skriva en annan persons namn framställer falsk urkund eller falskeligen ändrar eller utfyller en urkund, gör sig skyldig till urkundsförfalskning. En urkund är ett kontrakt, ett intyg eller någon annan handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse såsom bevis. Preskriptionstiden för urkundsförfalskning är fem år.


Är brottet ringa (mindre allvarligt) är det istället fråga om förvanskning av urkund. Brottet kan anses som ringa bland annat då urkunden är av mindre vikt. Preskriptionstiden för förvanskning av urkund är två år.


Är brottet grovt är det fråga om grov urkundsförfalskning. Brotten kan anses som grovt bland annat då urkunden är särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen eller då gärningen annars varit av särskilt farlig art. Preskriptionstiden för grov urkundsförfalskning är tio år.


Preskription innebär att någon påföljd inte kan utdömas för brottet – personen som begått brottet kan alltså inte längre straffas för det. Hur lång preskriptionstiden är för ett brott beror på vilken straffskala som råder för brottet.

Fick du svar på din fråga?