FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet01/04/2022

Samfällighetsföreningen sköter inte om min andel i samfälligheten. Vad kan jag göra?

Hej!

Jag har en fråga angående hur man gör när en vägsamfällighet vägrar att följa beslut fattade av Lantmäterimyndigheten.

Bakgrund:

Jag har en fritidsfastighet.

Sedan 2-3 år tillbaka har vägföreningen (där min fastighet ligger) lagt ner skötseln av vägbelysningen förbi min fastighet. Detta trots att det explicit står i Lantmäteriförrättningen att vägföreningen ska sköta vägbelysningen förbi min fastighet, vilket också var det enda skälet till att min fastighet skulle tillhöra just denna vägsamfällighet.

Jag har haft en lång mejlkontakt med styrelsen, som trots att de inte sköter (har lagt ner) vägbelysningen förbi min fastighet, ändå vägrar bevilja mig utträde ur vägföreningen och kräver dessutom att jag ska fortsätta att betala avgift till vägsamfälligheten.

Enligt förrättningslantmätare var en fungerande vägbelysning förbi min fastighet den enda anledningen till att min fastighet skulle tillhöra just denna vägförening, eftersom min fastighet har utfart till en väg som tillhör en annan vägsamfällighet.

Vägsamfälligheten bryter helt flagrant mot Lantmäterimyndighetens beslut.

Hur ska man göra för att lösa denna fråga?

Är det en fråga för Tingsrätten?

Har jag möjlighet att vägra betala vägavgiften, för att på så sätt försöka framtvinga av vägföreningen att det görs en ny omprövning av Lantmäteriets förrättning?

Tacksam för svar snarast!

Bästa hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag tolkar "vägförening" som en så kallad samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för delar av vägens underhåll. Vägen är samfälligheten vilket består av en gemensamhetsanläggning. Du innehar en delägarfastighet vilket är en fastighet som innehar en andel i samfälligheten. Delägare är ägaren av delägarfastigheten (jämför 1 § lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL)).

Du söker svar på frågor som har särskild koppling till föreningens skötsel av belysningen på vägen. Jag sammanfattar din situation till följande frågor:

- Får vägföreningen vägra skötsel av en delägares andel i samfälligheten?

- Hur utträder en delägarfastighet ur samfälligheten?

- Kan en medlem i en samfällighetsförening vägra att betala avgiften?

Frågorna kommer att besvaras var för sig enligt följden nedanför.

Får vägföreningen vägra skötsel av en delägares andel i samfälligheten?

En vägförening eller vägsamfällighet är en samfällighet som regleras enligt anläggningslagen (AL). För förvaltningen av en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen finns bestämmelser SFL. Samfällighetsföreningens syfte är att förvalta den samfällighet som föreningen ligger till grund för. Verksamheten får inte skötas på ett sätt som strider mot de ändamål som samfälligheten ska uppfylla (18 § SFL). Genom förvaltningen ska föreningen ta hänsyn till medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen ska även beaktas i skälig omfattning (19 § första stycket SFL). "Skälig omfattning" innebär att beslut inte kan fattas som gynnar det gemensamma intresset men som samtidigt innebär en betydande olägenhet för en enskild.

En samfällighetsförening ska ha stadgar och en styrelse (20 § första stycket SFL). Styrelsen tar hand om föreningens angelägenheter i överenstämmelse med SFL och stadgarna. Föreningsstämmobeslut ingår också i föreningens angelägenheter. Dessa beslut får inte strida mot SFL, annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL). Styrelsen är även i sin verksamhet normalt sett bunden till beslut fattat genom förrättning av lantmäterimyndigheten. Det är endast i undantagsfall då det står klart att beslutet vid förrättningen saknar aktualitet som styrelsen får avvika från ett sådant beslut (prop. 1973:160 s. 388 och 429).

Det är på föreningsstämma som medlemmarna har en rätt att delta i hanteringen av föreningens angelägenheter (47 § första stycket SFL). Det är i första hand styrelsen som kallar till föreningsstämma (47 § andra stycket SFL). Det finns däremot en möjlighet för medlemmarna att begära extra föreningsstämma. Detta förutsätter att det krävs från minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller mindre antal om det är bestämt i stadgarna (47 § tredje stycket SFL). Det finns en möjlighet för en medlem att väcka talan om klander mot ett beslut som fattats vid föreningsstämma. Detta förutsätter att medlemmen anser att beslutet bland annat fattats i strid mot SFL, annan författning eller mot stadgarna. Talan om klander mot föreningen väcks hos mark- och miljödomstolen (53 § första stycket SFL).

Vad gäller i din situation?

Du nämner att den enda anledningen till att din fastighet har anslutits till samfälligheten är på grund av skötsel av vägbelysningen intill din fastighet. Detta överensstämmer även med det beslut som fattades vid lantmäterimyndighetens förrättning. Föreningens underlåtenhet att sköta om vägbelysningen intill din fastighet strider därför huvudsakligen mot det ändamål som föreningen är skapad för att uppfylla. Allt talar även för att styrelsen därmed har agerat i strid med det beslut som fattats av lantmäterimyndigheten gällande syftet bakom din delägarfastighets anslutning till samfällighetsföreningen. Föreningen har därför troligtvis inte i skälig omfattning tagit hänsyn till ditt enskilda intresse som delägare i samfälligheten. Att sakna belysning på vägen intill din fastighet kan vara farligt men åtminstone ett moment av störning när sikten försämras under morgon-, kvälls- och nattetid. Underlåtenheten att sköta om belysningen är oförenlig med ändamålet bakom din delägarfastighets anslutning till samfälligheten och samfällighetsföreningens uppkomst. I sammanhanget är min tolkning därför att underlåtenheten också bör uppfattas som en betydande olägenhet för dig som enskild delägare i samfälligheten. Slutsatsen är därmed att föreningens (styrelsens) förvaltning på flera punkter med stor sannolikhet står i strid med SFL.

För att föreningen ska återuppta skötseln av vägbelysningen ska du se till att lyfta frågan på föreningsstämma. Om föreningen vid stämman fattar ett beslut om att fortsatt underlåta att sköta om vägbelysningen har du en möjlighet att väcka talan om klander av beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur utträder en delägarfastighet ur samfälligheten?

Vill en redan ansluten delägarfastighet utträda och därmed upphöra vara delägare i vägsamfälligheten finns möjligheten till det. När samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening sker utträde genom att först träffa en överenskommelse mellan den delägare som vill utträda och föreningens styrelse (43 § andra stycket AL). För att överenskommelsen ska bli gällande krävs det att den prövas och godkänns av lantmäterimyndigheten (43 § första stycket AL).

Vad gäller i din situation?

Det finns en möjlighet för dig att utträda ur samfälligheten. Detta förutsätter däremot att du kommer överens med föreningen om beslutet. I din situation verkar detta inte vara möjligt då du redan blivit nekad utträde. Jag föreslår därför att du enligt vad som sagts ovan driver igenom ditt huvudsakliga krav vid en föreningsstämma.

Kan en medlem i en samfällighetsförening vägra att betala avgiften?

För en samfällighetsförening gäller det att avgift för samfälligheten kan krävas ut av medlemmarna om inte föreningens behov av pengar täcks på annat sätt (40 § samfällighetslagen). En samfällighetsförening ska ha stadgar (25–26 § samfällighetslagen). Om inte annat bestäms i stadgarna ska avgiften tas ur medlemmarna i föreningen genom att vid föreningsstämma lägga fram en debiteringslängd (42 § första stycket samfällighetslagen). Debiteringslängden omfattar det belopp som avgiften utgår till, vad varje medlem ska betala, samt när betalning skall ske (42 § andra stycket samfällighetslagen). Den debiteringslängd som tagits fram på föreningsstämma utgör exekutionstitel (46 § andra stycket samfällighetslagen). Det innebär att om inte en medlem betalar rätt belopp i rätt tid kan betalningen genomföras av Kronofogden (1 kap. 1 och 3 § samt 3 kap. 1 § första stycket punkt sju utsökningsbalken (UB)). En medlem i föreningen ska ersätta den skada som denna person orsakar föreningen, en medlem eller en tredje man (54 § samfällighetslagen).

Vad gäller i din situation?

Jag avråder dig från att vägra att betala avgiften till samfälligheten i väntan på att din fråga blivit behandlad vid en föreningsstämma (se mitt resonemang ovan). Även om föreningens underlåtenhet att sköta om vägbelysningen troligtvis strider mot SFL ska processen skötas på rätt sätt. Du riskerar annars att eventuellt behöva ersätta föreningen den skada som du orsakar på grund av att du underlåter att betala avgiften. I stället bör du vid föreningsstämman även kräva att du får ersättning för den avgift som du betalat under den tid som skötseln bedrivits i strid med SFL. Får du inte igenom kravet har du en möjlighet att väcka talan om klander av beslutet vid mark- och miljödomstolen. Om du har rätt i din sak kommer du att i stället få ersättning genom denna process.

Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Behöver du hjälp att skapa en stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra kunniga jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000