Samfällighet och att företräda en medlem genom fullmakt

2019-03-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej,Jag är med i en vägsamfällighetsförening och undrar hur man skall tolka meningen "Ombud får ej företräda mer än en medlem" i 49 § SFL.Vi är fyra delägare till en fastighet som är med i föreningen och det är oftast bara jag som deltar i föreningens möten. Kan jag använda mig av en fullmakt från de tre andra delägarna och därmed företräda hela fastigheten vid t.ex. röstning eller kan jag bara vara ombud för en delägare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Precis som du redan har sett föreskriver lagen att ett ombud kan bara företräda en medlem, enligt 49 § andra stycket lagen om förvaltning av samfälligheter. Detta är huvudregeln men undantag från den får bestämmas i samfällighetens stadgar, enligt 49 § tredje stycket sista meningen lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stadgarna inte föreskriver andra ombudsregler, t.ex. att ett ombud får företräda upp till fem medlemmar, gäller huvudregeln fortfarande.

Vem som är medlem förklaras i 17 § lagen om förvaltning av samfälligheter, medlemmar utgörs av delägarna i samfälligheten. I ert fall förstår jag det som att ni är flera delägare till en fastighet som har del i samfälligheten. Ni är alltså samägare för denna fastighet och då bli samäganderättslagen tillämplig också, enligt 1 § samäganderättslagen. Samägarna till en fastighet ska gemensamt förfoga och förvalta den samägda fastigheten, enligt 2 § samäganderättslagen. Enligt förarbetena till lagen om förvaltning av samfälligheter sägs det att samägare till en fastighet tillsammans utgör en delägare i samfälligheten. Alla ni samägare anses alltså som en medlem som har rösträtt och som kan företrädas av ett ombud. Detta innebär att vem som helst av er kan företräda er fastighet på föreningens möten utan fullmakt från de andra. Ett ombud ska dock kunna företräda er allihopa, om inte annat står i stadgarna. Det är dock inte så vanligt att samfällighetsföreningens stadgar innehåller andra bestämmelser om ombud än det huvudregeln stadgar i lagen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
" Detta innebär att vem som helst av er kan företräda er fastighet på föreningens möten utan fullmakt från de andra." Är det verkligen så? Björn Lundén; Samfälligheter s.87: "Om föreningen accepterar att någon får rösta utan fullmakt för frånvarande delägare, kan man senare råka ut för att någon frånvarande delägare klandrar föreningsstämmans beslut, och men måste göra om stämman och kanske riva upp beslut."
2019-05-13 07:26
Hej! Det är skillnad på delägare i fastigheten och delägare i samfälligheten.
2019-05-13 09:13
Jag är delägare i en fastighet som tillhör till en samfällighetsförening (vägförening) och har alltid fullmakt från de andra ägarna till (väg)mötet. Då garanterar jag att jag har en röst eller andelstalet om det blir en röstning. Hur är det då, när t.ex båda delägare före röstningen har olika åsikter? Är det så att de har ingen röst då? Och annars har de en röst?
2019-05-13 09:43
Hej! Observera att det är fastigheten som är delägare i samfälligheten, inte personerna som äger fastigheten. Vänligen se dom från Mark- och miljööverdomstolen som förtydligar det, MÖD 2014:16, "Om flera personer äger en delägarfastighet i en samfällighet utgör de tillsammans en delägare i lagens mening och således en medlem i föreningen.", https://lagen.nu/dom/mod/2014:16. Samtidigt som delägarna till själva fastigheten förutsätt vara överens om de åtgärder som ska vidtas enligt 2 § samäganderättslagen, som säger "För förfogande över det samfällda godset i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning erfordras samtliga delägares samtycke". När en delägare till fastigheten ska rösta på samfällighetens möten förutsätt det att den representerar en åsikt som det finns samtycke för mellan alla delägare i fastigheten. Enkelt förklarat så måste man komma överens om vad man ska rösta för/emot hemma i sitt hushåll innan man går till mötet. I MÖD 2014:16 fortsätter man sedan "En ägare av en delägarfastighet kan endast i förening med övriga delägare i fastigheten klandra stämmobeslut", vilket alltså fortfarande bygger på samtycke mellan delägarna som finns i 2 § samäganderättslagen. Om man i ett hushåll var oense innan vad man ska rösta på och den ena röstade för att alternativ som den andra inte var med på så kan inte klander från ert hushåll gå igenom eftersom ni inte var ense/det saknar samtycke i er fastighet för klander. I MÖD 2014:16 avvisade man klandertalan på den grunden. Vänligen observera att frågorna på Lawlines webbplats besvaras av juriststudenter helt gratis och vi tar därför inget ekonomiskt ansvar för rådgivningen. För att få garanterad korrekthet eller för att få hjälp med mer komplicerade ärenden kan du använda våra betaltjänster i stället. Vi tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 725 kr per timme (2019). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information.
2019-05-13 16:29
Hej, Men om det i föreningens stadgar föreskrivs "När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet", och det i protokollet inte finns någon sådan anteckning, hur ser ni då på ert svar "Detta innebär att vem som helst av er kan företräda er fastighet på föreningens möten utan fullmakt från de andra", givet den aktuella rösten är avgörande för bedömandet av röstresultatet ?
2019-06-15 11:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (441)
2019-09-30 Köpa ut delägare
2019-09-30 Kan min bror tvinga mig att betala kostnader för min pappas fastighet?
2019-09-27 Måste jag söka lagfart för min fastighet?
2019-09-26 Granne bygger på min tomtgräns, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (73810)