Samboavtal gällande gemensam bostad

FRÅGA
Jag ämnar hyra ut en bostadsrätt till min son. Hans flickvän flyttar också in. Har hon rätt till att bo kvar i lägenheten om de gör slut? Kan detta relegeras genom avtal?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor
Om din son och hans flickvän flyttar ihop blir dem sambor i lagens mening förutsatt att de stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. (1 § SamboL) Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom och om samboförhållandet tar slut är huvudregeln att en bodelning resulterar i att denna samboegendom delas lika mellan samborna. (3 §, 8 §, 14 § SamboL)

Sambors gemensamma bostad
Med sambors gemensamma bostad avses exempelvis byggnad eller del av byggnad som samborna eller någon av samborna innehar med hyresrätt eller bostadsrätt om lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. (5 § 3 p SamboL) Vad en sambo har förvärvat före samlevnaden anses normalt inte som förvärvat för gemensam användning om inte förvärvet skett i nära anslutning till samlevnaden. Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att samborna skulle bo där gemensamt. Eftersom du vill hyra ut din bostadsrätt till din son kommer din son inneha del av byggnad med hyresrätt. Lägenheten kommer alltså utgöra samboegendom.

Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att erhålla denna på sin lott vid en eventuell bodelningen. Eftersom din bostadsrätt blir en hyresrätt för dem kommer den sambo som bäst behöver lägenheten erhålla denna utan avräkning på sin lott eftersom en hyresrätt saknar värde i den mening som avses här. (16 § 2 st SamboL)

Avtal
Dessa regler om samboegendom är dock dispositiva vilket innebär att man kan avtala bort dem. Sambor eller blivande sambor får avtala om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning eller att det inte ska ske någon bodelning alls. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller blivande samborna. (9 § SamboL)

Det finns dock en tvingande regel som alltså inte går att avtala bort. Dena regel anger att trots att den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom så kan den andre sambon få överta bostaden som den sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. Denna regel gäller dock nästan bara om samborna har eller har haft barn tillsammans. Annars krävs det synnerliga skäl för att denna regel ska kunna aktualiseras. (22 § SamboL)

Sammanfattning
Om din son och hans flickvän gör slut kan hon ha rätt att överta lägenheten om det anses skäligt och det finns barn med i bilden. För att hon ska kunna ta över den krävs det dessutom att hon behöver lägenheten mer än honom. Så kan exempelvis vara fallet om de skaffar barn och hon får ensam vårdnad. Detta går tyvärr inte att avtala bort då det är en tvingande regel. (22 § SamboL) Din son och hans flickvän kan dock avtala bort huvudregeln i 16 § SamboL om att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få denna på sin lott.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97671)