Sålt en bil privat. Köparen har reklamerat med påstående om att växellådan är trasig och att motorn inte är "riktig".

2018-10-01 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag sålde en historisk Formel 3 bil den 20 juni i år, det upprättades ett köpekontrakt där det står att det är en bil enl. av Svenska bilsportförbundet utfärdat vagnbok. Köparen säljer bilen vidare den 25/8. Den 7/9 ringer köparen mig och fordrar att jag ska ta tillbaka bilen då den som köpt bilen av honom meddelat att växellådan inte fungerade när han skulle köra på Anderstorp. Även påstod köparen att motorn inte var en riktig F3 motor. Jag har inte ändrat något under min tid jag haft bilen och den var i specifikationen enligt vagnboken när jag sålde bilen samt växellådan hade jag inget problem med när jag senast körde bilen. Det enda jag gjort är normalt underhåll.Nu hotar köparen att om jag inte tar tillbaka bilen ska dra ärendet inför domstol. Vad är er syn på fallet?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du sålt bilen i egenskap av privatperson och inte i näringsverksamhet. Detta är viktigt då det avgör vilken lag som är tillämplig. Eftersom jag förmodar att du sålt bilen som privatperson är köplagen (KöpL) tillämplig. Eftersom att köplagen är så kallat dispositiv innebär det att det i första hand är köpeavtalet som ska tillämpas (KöpL 3 §). Köplagen tillämpas därmed endast i de delar som avtalet inte säger något annat som avviker från köplagen. Eftersom att jag inte vet vad som står i avtalet kommer jag helt att utgå från köplagen. Däremot finns det sannolikt inget särskilt i ert köpeavtal som innebär något betydande avsteg från köplagen.

Jag kommer att redogöra för de olika köprättsliga regler som är bör vara relevanta i ditt fall, framför allt reglerna om reklamation, fel i vara och vem som ska ansvara för det.

Fel i vara
Till att börja med bör det konstateras vad som utgör ett fel i en såld vara. Detta utgör det första steget i bedömningen i frågan om vem som ska ansvara för i detta fall de påstådda defekterna i bilen.

Reglerna om fel i vara finns i köplagens 17 och 18 §§. Dessa kan sammanfattas som i det följande.

För det första ska varan överensstämma med avtalet. Om inget annat följer av avtalet ska följande gälla.

Varan ska:

1. "vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,

2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell,"

Växellådan
Reglerna innebär att växellådan ska fungera ändamålsenligt. Den ska alltså inte ha fel som inte framgått vid köpet. Man ska som utgångspunkt kunna räkna med att det inte föreligger något fel i växellådan till bilen man köper om inte köparen har sagt något om att den skulle vara felaktig. Om växellådan är felaktig som köparen nu påstår kan detta därmed utgöra ett fel i varan.

Däremot uppstår frågan om ett väsentligt fel i växellådan borde upptäckas vid undersökning vid köpet eller i alla fall strax efter köpet, och om felet i sådant fall fanns vid köpet och inte har uppstått därefter. Jag går närmare in på dessa frågor senare nedan.

Motorn
Det kan anses att ett fel föreligger i bilen om motorn i bilen avviker från uppgifter som du lämnat, till exempel genom att något annat stod i vagnboken eller genom att det på annat sätt framgått att en viss motor ska vara i bilen. Detta innebär då att varan är felaktig.

Risken för varan
Det räcker dock inte att konstatera att varan har vissa felaktigheter. Även om vi nu kan konstatera att den trasiga växellådan och den felaktiga motorn utgör två fel i bilen finns det flera saker till som måste till för att du ska behöva ansvara för dessa defekter.

Den andra frågan i bedömningen handlar om den så kallade risken för varan. Detta utgör den kritiska tidpunkten som avgör om du som säljare ska behöva ansvara för ett fel. Om felet uppstått efter att risken övergått till köparen, behöver du som säljare inte ansvara för felet. Motsatsvis gäller att om felet fanns i varan vid köpet, alltså innan risken övergått på köparen, kan köparen kräva ansvar från dig som säljare.

Risken övergår kort sagt när köparen tagit hand om varan (KöpL 6 § andra stycket). Beroende på hur överlämningen av bilen gick till kan jag tänka mig att risken gick över till köparen antingen när köparen körde iväg med bilen (om han hämtade den), eller när köparen tog emot bilen (om du lämnade den).

Fel som uppstått efter tidpunkten för riskens övergång ska alltså du som köpare inte behöva ansvara för. Om växellådan gått sönder efter riskens övergång ska du inte behöva ansvara för det. På samma sätt gäller att om motorn bytts ut efter köpet behöver du inte ansvara för detta heller.

Köparens undersökningsplikt
I köplagen finns regler om köparens undersökningsplikt. I KöpL 20 § finns bland annat följande stadgat.

"Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder."

Detta innebär att köparen inte får göra gällande fel till dig som säljare om köparen fått tillfälle att undersöka bilen eller faktiskt undersökt bilen, men inte upptäckt omständigheter som han faktiskt upptäckt eller borde ha upptäckt eller skulle ha upptäckt vid undersökande av bilen om han inte gjort det fastän han fått tillfälle.

Denna regel finns för att köparen inte ska kunna klaga på saker som han visste om vid köpet eller som han borde ha vetat om.

Växellådan
Beträffande växellådan kan sägas att om ett allvarligt fel fanns i växellådan borde detta kanske ha upptäckts vid köpet. Om detta inte upptäcktes fastän han prövade bilen talar detta för att växellådan inte hade något fel vid köpet. Om köparen inte prövade bilen och felet i växellådan skulle ha märkts utan problem vid provande av bilen kan detta tala för att köparen inte ska få klaga på felet av den anledningen.

Det finns således flera anledningar till att köparen inte borde kunna göra felet i växellådan gällande mot dig. Däremot kan han göra gällande felet om anledningen till att han inte upptäckt felet är att du exempelvis förmått honom att inte prova bilen och växellådan genom att exempelvis försäkra honom att det är onödigt för att den fungerar felfritt. Om det beror på dig att köparen inte undersökt varan kan köparen alltså trots allt fortfarande ha rätt att göra gällande felet gentemot dig som säljare.

Motorn
Vad gäller motorn beror det hela på hur svårt det skulle ha varit att upptäcka att motorn var felaktig. Om det genom att endast öppna motorhuven tydligt syntes att motorn var fel talar detta för att köparen borde ha märkt felet. Däremot kan det faktum att det fanns specificerat i vagnboken vilken motor som fanns i bilen tala för att köparens undersökningsplikt minskas. När man som köpare får försäkrat en viss omständighet, exempelvis genom en vagnbok eller genom att säljaren lämnar uppgift om något, har man större möjlighet att göra gällande ett fel som är en avvikelse från den lämnade uppgiften.

Sammanfattning undersökningsplikt
Sammanfattningsvis kan sägas angående undersökningsplikten att felet i växellådan förmodligen borde ha märkts vid köpet. Att det inte gjort detta talar för antingen att felet inte fanns då eller att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Båda dessa alternativ gör att köparen inte har rätt att göra gällande felet gentemot dig som säljare.

Angående motorn har jag svårare att göra en bedömning. Det beror nämligen mycket på omständigheterna och det är svårt att säga om köparen borde ha upptäckt felet eller inte. Det som talar för detta är om det var lätt att hitta felet, till exempel om det endast krävdes att man lyfte på motorhuven och tittade på motorn. Det som talar emot detta är att det stod specificerat i vagnboken vilken motor som bilen skulle ha, samt om det var måttligt svårt att vid en undersökning av bilen se att det var fel motor.

Reklamation
Slutligen krävs att köparen har reklamerat i tid. Detta innebär att köparen ska inom skälig tid ska ha lämnat meddelande till dig om att varan är felaktig (KöpL 32 §). I detta fall har cirka 2 och en halv månad gått från köpet till dess att köparen reklamerat. Det är svårt att säga om detta är inom skälig tid. Vad som utgör skälig tid varierar mycket beroende på vilken typ av vara det handlar om och vilket typ av fel som föreligger i varan. Det kan sägas att 2.5 månader förmodligen är ett gränsfall och att det är mycket sannolikt att i alla fall felet med växellådan inte reklamerats inom skälig tid, eftersom detta borde ha upptäckts relativt snabbt och det borde inte ha varit särskilt svårt att utreda närmare.

Om säljaren har rätt
Om det är så att köparen har rätt kan han göra gällande hävning på så sätt att du får tillbaka pengarna och köparen får tillbaka pengarna. Hävning kan göras om ett väsentligt fel föreligger i varan (KöpL 39 §). Att växellådan är trasig och att motorn är av fel modell bör i detta fall båda utgöra sådana fel som anses väsentliga och ger rätt till hävning.

Sammanfattning
Här följer en kort sammanfattning av min bedömning.

Växellådan
Jag har ingen närmare kunskap om bilar och deras mekanik. Enligt min bedömning är det dock sannolikt att detta fel först och främst kan ha uppstått efter riskens övergång. I sådana fall ska du inte behöva ansvara för felet. Om felet uppstått innan överlämning är det dock sannolikt att felet var ett sådant som köparen borde ha upptäckt och att du därför inte ska behöva ansvara för det. Avslutningsvis är det även sannolikt att felet i växellådan borde ha reklamerats tidigare och att det inte skett inom skälig tid. Det sistnämnda är dock omöjligt för mig att säga med säkerhet.

Motorn
Vad gäller motorn är det viktigaste om den faktiskt var felaktig vid köpet eller inte. Om den var felaktig kan du dock komma undan ansvar därför att säljaren möjligtvis borde ha upptäckt felet enligt undersökningsplikten. Dock så talar det faktum att motorn fanns specificerad i vagnboken emot detta. Därmed talar det mesta i detta fall för att du som säljare faktiskt ska svara för ett sådant fel om motorn nu är felaktig på det påstådda viset.

Om motorn inte är felaktig eller om den blev felaktig efter riskens övergång exempelvis för att den byttes ut av köparen ska du inte behöva ansvara för det felet.

Nu har jag redogjort för de olika stegen som ingår i bedömning för huruvida du som säljare ska kunna göras ansvarig för fel i den sålda bilen. Jag hoppas att du utifrån detta har fått en bättre överblick av de juridiska aspekterna av situationen kan göra en närmare bedömning av vad som gäller. Du bör be köparen om en specificering av de påstådda felen. Du bör således fråga på vilket sätt är växellådan trasig och hur kan det ha uppkommit enligt verkstaden, samt på vilket sätt motorn inte är "riktig". På så sätt kan du få tillräckligt underlag för att göra en egen bedömning av situationen.

Om du kommer fram till att du har rätt på så sätt att du inte ska behöva ansvara för något av felen bör du bestrida köparens krav. Om det däremot är så att du kommer fram till att båda eller något av felen är sådant som du behöver ansvara för bör du medge kraven.

Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1367)
2021-06-22 Kan vi reklamera ett köp av en bostadsrätt som inte har bygglov för ett staket?
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket

Alla besvarade frågor (93293)