Säljares upprepade lagningsförsök - en rättighet eller utnyttjande?

2015-07-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga beträffande reklamation av mobiltelefon, jag och min sambo köpte en ny mobiltelefon åt henne då hennes gamla blivit utsliten. Vi köpte telefonen i en Telia butik och vi hade telefonen i två dagar sen uppdagades ett fel som gör att telefonen fryser,överhettar och inte går att använda.Vi åker in och reklamerar varan går med på en reparation, jag påpekar att det nog är ett hårdvarufel men får inget gehör av säljaren som skickar in den för felsökning. Vi får tillbaka den efter två veckor med svar att felet inte kunnat hittas för att serviceföretaget inte kunnat rekonstruera felet, vi har den två dagar till sen kommer samma fel igen och då åker vi in igen och skickar den på en andra service.Vi hämtar den igen efter ytterligare två veckor, vi har den två dagar och felet kommer igen men denna gången lyckas jag uppmärksamma överhettningen som inte kunnat uppdagas de två första gångerna då min sambo jobbar på en livsmedels industri och inte får ha telefonen i arbetslokalen så batteriet hunnit ta slut och telefonen har hunnit kallna.Vi åker in igen och jag tänker att nu har de fått två försök på sig att laga den nu häver jag köpet men säljaren svarar snorkigt att det måste stå fel i utdraget av lagen som jag kollat upp på hallå konsument och säger att jag måste skicka den en tredje gång och att de inte kan göra ett återköp för att serviceföretaget inte kunnat hitta något fel, felet kommer oavsett om man använder telefonen eller ej.Mvh Björn Månsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga kan jag utläsa att ni har köpt mobiltelefonen hos säljaren, reklamerat den tre gånger, och försökt att häva köpet vid tiden för den tredje reklamationen. Jag kommer att presentera ett längre och utförligt svar, men jag inkluderar även en kort sammanfattning.

Tillämplig lag

Ni har köpt en lös sak från ett företag i, såvitt jag vet, egenskap av privatpersoner. Tillämplig lag är konsumentköplagen (1990:932), 1 §.

Fel i varan

För att ni ska vinna framgång i er talan, måste det föreligga ett i köprättslig mening fel i varan. I ert fall ska varan avvika från vad ni med fog har kunnat förutsätta vid köptillfället, 16 § tredje stycket 3 konsumentköplagen. Bedömningen ska göras utefter de omständigheter som råder i det enskilda fallet, se NJA 2001 s. 155. Hänsyn får tas till exempelvis priset som avtalats, försäljningsform och parternas kunskaper på området. Ni har köpt en ny vara i säljarens butik, där personal förväntas ha insikt i branschen, medan det normalt sett inte ställs några krav på att konsumenten ska ha viss insikt i det som köps.

Av de förutsättningar som du har angett, kan jag inte tolka det på annat sätt än att mobiltelefonen inte fungerar som ska göra. Det kan konstateras att den avviker från vad en köpare med fog kan förutsätta och varan är därmed behäftad med fel, 16 § tredje stycket 3 konsumentköplagen.

Kritiska tidpunkten för felbedömning

Felbedömningen ska göras med utgångspunkt i tiden för köptillfället, 20 § konsumentköplagen. Det innebär att säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare. Det spelar alltså ingen roll om ni upptäckte felet direkt efter köpet, två dagar senare, eller två år senare. Om felet anses ha funnits vid köptillfället, bär säljaren ansvar för det.

Om felet visar sig inom sex månader presumeras felet ha funnits vid köpet, 20 a § konsumentköplagen. Konsumentens intressen har ansetts mer skyddsvärda, varför bevisbördan kastas om och säljaren måste bevisa att det är ni som har orsakat skadan. Kan säljaren inte bevisa det, anses felet ha funnits vid köpet och säljaren ska bära ansvar för felet.

Reklamation

För att ni ska kunna göra påföljder gällande mot säljaren måste ni reklamera felet. Ni verkar ha gjort det inom skälig tid och ni kan kräva att säljaren vidtar åtgärder, 22-23 §§ konsumentköplagen.

Påföljder

Avhjälpande och omleverans

Ni kan i första hand kräva att säljaren avhjälper felet inom skälig tid, kostnadsfritt och utan väsentlig olägenhet för er, 26 § konsumentköplagen. Om säljaren inte avhjälper felet inom ett par dagar, har ni rätt till en ersättningstelefon. Ni ska i egenskap av köpare inte heller behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök, normalt upp till två försök, se prop. 1989/90:89 s. 122. Om ett fel återkommer efter två avhjälpningsförsök, bör köparen i regel kunna vägra att gå med på flera reparationer, se allmänna reklamationsnämndens beslut i ARN 1999-2766.

Om säljaren inte vill avhjälpa felet, exempelvis för att det är för kostsamt, kan ni kräva att få en ny och likadan vara.

Hävning

Om felet är av väsentlig betydelse för er, kan ni häva köpet, 29 § konsumentköplagen. En mobiltelefon är en viktig del av våra liv och jag vill påstå att minsta fel som gör den svår att bruka är ett allvarligt fel som är av väsentlig betydelse. Det föreligger därför grund för hävning.

Skadestånd

Ni kan, utöver att få en ny telefon eller hävning, även kräva att säljaren ersätter er för den skada ni lider genom att varan är felaktig, 30 § konsumentköplagen. Säljaren undgår sällan detta ansvar. Ni kan kräva ersättning för eventuella utgifter och inkomstförlust som har orsakats på grund av felet, 32 §. Transportkostnader till och från butiken, ett skal eller plastskydd till telefonen utgör exempel på sådant som faller under utgifter. Inkomstförlust är troligtvis inte aktuellt.

Sammanfattning

Det är fel på mobiltelefonen. Ni behöver inte tåla mer än två försök till lagning och kan därmed vägra att låta den lagas igen. Om säljaren påstår annat, är det normalt inget annat än utnyttjande av konsumentens brist på juridisk kunskap från företagets sida. Ni har rätt att häva köpet om ni inte får en ny och likadan telefon, även om säljaren motsäger sig detta. Ni kan kräva skadestånd, oavsett om ni får en ny telefon eller häver köpet, för era utgifter i samband med att telefonen har varit felaktig.

Goda råd

Jag rekommenderar att ni framför de argument som jag har skrivit. Tala gärna med en person i högre ställning i butiken, vilka tenderar att vara mer uppmärksamma på att vara mån om den service som företaget ger. Jag tvivlar på att ni inte får en ny telefon om ni vägrar att lämna in den på lagning igen eftersom företag sällan ignorerar utlåtanden från ARN. Hänvisa gärna till det beslutet. Det faktum att service-företaget inte har lyckats identifiera felet, tillmäts ingen betydelse. Det begränsar inte säljarens ansvar och det innebär inte att ni behöver bry er om det.

Nästa steg är att lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten. Det ska dock inte behöva gå så långt, och det kommer det sannolikt inte att göra heller. Ni får i så fall återkomma så hjälper vi er gärna igen.

Ni hittar konsumentköplagen här.

Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag kan inte annat än vara nöjd med svaret jag fick, nu känner jag att jag har tillräckligt med material och information för att möta säljaren igen. Tack för ett snabbt och utförligt svar. MVH Björn Månsson
2015-07-28 14:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1080)
2020-10-21 Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?
2020-10-21 Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?
2020-10-20 Fel på bil
2020-10-18 Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

Alla besvarade frågor (85278)