Säljarens upplysningsplikt om tillverkningsåret

Hej

Skriver som näringsidkare då vi har en kund som hänvisar till er artikel. Vi har sålt en husbil av 2020 års modell

tillverkad 2019-07. Tillverkningsår blir 2019 men modellår 2020. Vi har sålt den som 2020 års modell, varken

som tillverkningsår eller modellår. Bilen kostade ursprungligen 2.700.000 såld för 2.500.000 , då fjolårs modell.

Nu hävdar kunden att han vill ha ytterligare rabatt då bilen är tillverkad 2019.

Jag anser bilen vara 2020 och kunden 2019, vilket gäller och skall kunden ha ytterligare rabatt.

Har vi rätt att häva köpet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Jag tolkar din fråga som att husbilen har sålts till en konsument, dvs. en fysisk person som handlar för ändamål utanför näringsverksamhet. När en näringsidkare säljer en lös sak, såsom en husbil, till en konsument gäller bestämmelserna i konsumentköplagen (härefter KKöpL) (1 § första stycket KKöpL).

Förtydligande av vissa begrepp

Orsaken till tvisten är förmodligen den begreppsförvirring som uppstått då reglerna och begreppen "års modell" "modellår" och "årsmodell" fått en annorlunda innebörd på senare år.

Du har sålt husbilen som "2020 års modell". Termen "års modell" syftar idag på "modellår". Modellår är det år som tillverkaren ger bilen och syftet är vanligen att ange vilket år bilen ska anses vara lanserad (vilket oftast är året efter tillverkning). Med andra ord är modellåret samma sak som "års modell". Begreppet "års modell" ska inte förväxlas med begreppet "årsmodell". Fram till och med den 31 december 1998 ansågs inte bilens "årsmodell" vara en egenskap som varje bil hade från början, utan istället en egenskap den fick genom att den registrerades såsom varande av en viss årsmodell i vägtrafikregistret. Sedan den 1 januari 1999 ska inte längre årsmodell anges vid registrering av bilar.

Är husbilen behäftad med fel?

Avtalet

Det krävs att husbilen som sålts är behäftad med fel för att en konsument ska ha rätt till att göra gällande påföljder. Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och den beskrivning som säljaren har lämnat (16 § första stycket KKöpL). I detta fall har en husbil med "2020 års modell" utlovats, dvs. en husbil med modellår 2020, vilket kunden också har fått. Husbilen stämmer därför överens med avtalet utifrån en objektiv tolkning. Husbilen kan inte anses vara behäftad med fel på grund av brister i avtalet. Kunden kan därför inte kräva prisavdrag på denna grund.

Säljarens upplysningsplikt i vissa fall

En vara ska dock anses felaktig om säljaren före köpet inte har upplyst köparen om ett förhållande rörande varans egenskaper som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen hade anledning att räkna med att bli upplyst om. Dessutom krävs det att säljarens förtigande har inverkat på köpet (16 § tredje stycket 2 p. KKöpL). Det bör alltså kunna antas att konsumenten, om han hade fått del av den uteblivna informationen, inte skulle ha köpt varan eller i vart fall inte skulle ha köpt den på de villkor som skett.

I detta fall har du som säljare inte upplyst köparen om tillverkningsåret. Du som säljare kanske inte kände till tillverkningsåret (t.ex. på grund av att endast modellår beaktats vid inbyten). Däremot är tillverkningsåret troligtvis en uppgift som du borde ha känt till som bilförsäljare inom branschen. Frågan blir härefter om tillverkningsåret är en sådan uppgift som köparen hade anledning att räkna med att bli upplyst om. Vilka uppgifter som en köpare rimligen kan räkna med att bli upplyst om får avgöras efter omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan däremot inte förväntas att säljaren ska uppge varenda detalj om varan. När det gäller att avgöra vad en säljare borde upplysa köparen om ska hänsyn tas till bl.a. varuslaget, försäljningsformerna och i vilken omfattning varans egenskaper eller användning har varit på tal vid köpet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett fåtal ärenden uttryckt att en bils tillverkningstidpunkt har viss betydelse för bilens marknadsvärde. Vid inbyte eller köp av begagnade bilar tillmäts tillverkningstidpunkten betydelse för värderingen av fordonet. För en köpare av en bil kan det därför vara av betydande vikt att bli upplyst om tillverkningstidpunkten inför beslutet om att köpa bilen eller inte köpa den. I varje fall kan det relevant för bedömningen av vilket pris man som köpare är beredd att betala för bilen. ARN har med andra ord konstaterat att en köpare har anledning att förvänta sig att få information om bilens tillverkningstidpunkt, om det kan antas att tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att det påverkar bilens marknadsvärde i sänkande riktning.

ARN har avgjort i ett ärende där det vid köp av bil saknades uppgifter i köpeavtalet om tillverkningsår. Bilen hade sålts som "ny med modellår 2012". I detta fall hade bilen tillverkats under andra halvåret 2011. Den levererades i april 2012. Det hade alltså förflutit åtta månader mellan att bilen hade tillverkats och bilen köpts. Om de gamla reglerna för årsmodellbestämning hade gällt skulle bilen ha ansetts vara av årsmodell 2012. Att bilen tillverkades i augusti 2011 i stället för under våren 2012 saknade betydelse för bilens marknadsvärde i nämnvärd mån. Bilen ansågs därför inte felaktig. Köparen kunde inte göra prisavdrag.

Min bedömning är därför följande: Avgörande blir om husbilens marknadsvärde skulle ha förändrats i större uträckning om husbilen hade tillverkats 2020 i stället för 2019. Det ska alltså kunna antas att konsumenten, om han hade fått del av att husbilen hade tillverkats 2019, inte skulle ha köpt husbilen eller i vart fall inte skulle ha köpt den till det pris som skett. En bedömning får därför göras utifrån det pris som husbilen sålts till och det marknadspris som en husbil av den förevarande modellen har när den tillverkats 2019 respektive 2020. Om marknadsvärdet inte skulle ha förändrats i nämnvärd mån av att bilen tillverkades i juli 2019 i stället för 2020 är min bedömning att köparen troligen inte har rätt till prisavdrag eftersom husbilen då anses felfri, vilket troligen är fallet. Några påföljder såsom prisavdrag kan då inte krävas av köparen.

Reklamation

Något ska nämnas om reklamation. Om husbilen trots allt skulle anses felaktigt kan det också diskuteras om konsumenten reklamerat inom skälig tid. Trots att en konsument har en reklamationstid på tre år måste köparen reklamera inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Om köparen har reklamerat inom två månader efter att köparen märkt felet ska det anses ha skett i rätt tid (23 § KKöpL). Om konsumenten har upptäckt felet men väntat i flera månader på att reklamera tyder detta på att reklamation inte skett i rätt tid och att felet därför inte kan göras gällande.

Häva köpet?

Du som säljare kan inte häva köpet i detta fall. Säljaren kan endast häva köpet om köparen är i dröjsmål med betalningen av varan och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott. Om varan har avlämnats till köparen och varan därmed är i köparens besittning så kan inte säljaren häva köpet om han inte har förbehållit sig den rätten i avtalet genom ett s.k. återtagandeförbehåll. Ett sådant förbehåll kan endast göras gällande vid dröjsmål med betalningen. Säljaren kan inte häva köpet om hela priset har betalts (40 § KKöpL).

Ytterligare rådgivning

Om du behöver ytterligare hjälp med att t.ex. gå igenom köpeavtalet rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå. Om du är intresserad är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”