Säljarens ansvar när såld bil visar sig vara felaktig

2019-06-11 i Köplagen
FRÅGA
hej, sålt en beg bil. nu hör den nya ägaren av sig och säger att jag lurat dom, dom säger att deras mekaniker säger att den har varnat för service länge men den har inte lyst när jag haft den. den nya ägaren sa själv att den inte lyste när dom provkörde utan detta har kommit senare. jag påtalade att service skall göras nnan årets slut. vad har jag för skyldigheter. dom tittade knappt på bilen och jag fick fråga om dom inte skulle provköra den innan, vilket då gjordes. frågade om allt var bra och om dom var nöjda. nu vill dom att jag ska betala rep.kostnad eller att köpet ska hävas. det är nu nästan fyra veckor sedan jag sålde den. vad gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du som privatperson har sålt en bil, vilket är lös egendom, till en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det kan framhållas att det går att avtala bort köplagen (3 § köplagen), men det verkar inte ha skett i ditt fall.

Är bilen felaktig?

Eftersom det inte framgår vad för typ av fel det är på bilen så är det svårt att dra slutsatser om vilka argument köparen kan tänkas ha. Ett argument som köparen i varje fall kan tänkas åberopa är att bilen avviker från vad denne "med fog kunnat förutsätta" och således är felaktig (17 § tredje stycket köplagen). I bedömningen av vad köparen har anledning att förutsätta läggs faktorer såsom pris, ålder och skick i övrigt in. Om det är så att bilen inte kan köras så kan även köparen tänkas säga att den inte kan användas till det ändamål som bilar i allmänhet används till och således är felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen).

Eftersom du anger att köparen undersökte bilen innan köpet så får denne inte så som fel åberopa vad han/hon märkt eller borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har stridit mot tro och heder (20 § andra stycket köplagen). Av din fråga tolkar jag det inte som du har lurat köparen (stridit mot tro och heder), och då uppkommer frågan om det är ett fel som köparen borde ha upptäckt vid en okulär besiktning och som då hindrar denne från att åberopa felet. Återigen beror det på felets art, samt köparens kunnighet på området. I allmänhet ställs högre krav på vad en kunnig person borde upptäcka än en lekman. Är det endast en servicelampa som indikerade på felet så är det förmodligen ingenting som köparen borde ha upptäckt vid undersökningen.

Förutom att det måste vara ett fel som köparen inte borde ha upptäckt vid en besiktning så måste felet ha funnits där vid riskövergången (det vill säga när köparen hämtade bilen (13 § första stycket köplagen)), men säljaren ansvarar även för fel som fanns redan då men som visar sig först senare (21 § första stycket köplagen). Detta innebär för din del att du kan få ansvara för felet trots att det inte var synligt för dig vid försäljningen, förutsatt att det fanns då. Bevisbördan för att felet var ursprungligt ligger dock på köparen.

Om slutsatsen blir att köparen inte borde ha upptäckt felet vid en undersökning och att felet fanns när köparen hämtade bilen så måste köparen för att få göra felpåföljder gällande reklamera inom skälig tid efter att denne märkt eller borde ha märkt felet (30 och 32 § köplagen). Detta hänger ihop med att köparen ska undersöka varan i enlighet med "god affärssed" efter avlämnandet (31 § första stycket köplagen). Den skäliga tiden beror på, men i regel ges privatpersoner en längre tid för att kunna konsultera sakkunniga etc. än vad en näringsidkare får. Att vänta fyra veckor från det att felet upptäcktes bör dock betraktas som för lång tid. Är det däremot så att köparen reklamerade en kort tid efter att felet upptäcktes (det vill säga att tiden tills felets uppkomst plus tiden innan reklamation blev fyra veckor) så är det att betrakta som skäligt.

Måste du betala reparationskostnader eller gå med på hävning?

Förutsatt att ovan givna förutsättningar är uppfyllda så har köparen alltså rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). Att kräva att du ska stå för reparationen innebär avhjälpande, vilket köparen har rätt att kräva om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig som säljare (34 § första stycket köplagen). Om det är så att du då inte skulle fullfölja din skyldighet att avhjälpa felet så har köparen rätt till försvarliga kostnader för att själv kunna avhjälpa det (34 § tredje stycket köplagen).

Hävning, vilket innebär att du återfår bilen och köparen erlagd köpeskilling (64 § andra stycket köplagen), är en subsidiär påföljd eftersom du som säljare trots att köparen inte kräver det har rätt att avhjälpa felet (36 och 37 § köplagen). För att köparen ska få häva köpet krävs det även att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Kravet på väsentlighet brukar formuleras som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nytta som han eller hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Eftersom det inte framgår vad det konkreta felet är på bilen så är det dock svårt att dra någon slutsats om det är väsentligt eller inte.

Sammanfattning

Först och främst är det normalt sett köparen som har bevisbördan för att det föreligger ett fel och att det fanns redan vid avlämnandet. Förutsatt att köparen inte borde ha upptäckt felet vid undersökningen innan köpet och reklamerar inom skälig tid så har denne rätt att göra felpåföljder gällande. Avhjälpande är det första steget, men om det inte sker inom skälig tid så har köparen rätt att istället häva köpet (om det är ett väsentligt fel och att du insett eller borde ha insett detta). Det är svårt för mig att med de givna omständigheterna argumentera för vad du skulle kunna tänkas göra och säga, eftersom en säljare även ansvarar för fel som fanns vid avlämnandet men som visar sig först senare. Mitt råd till dig är därför att försöka applicera det jag skrivit ovan på just ditt fall för att försöka finna eventuella argument som talar för din rätt.

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1087)
2019-12-06 Är säljaren skyldig att betala fel på en bil som visas efter köpet?
2019-12-05 Måste jag betala reparationskostnader när jag sålt en bil?
2019-12-03 Köparen hotar med polisanmälan - vad gör jag?
2019-11-30 Vad innebär en hävning?

Alla besvarade frågor (75340)