Säljarens ångerrätt, vad gäller?

2019-11-14 i Köplagen
FRÅGA
Jag är uppfödare och skall köpa en valp ifrån en annan uppfödare. Nu har hon ångrat sig och vill inte fullfölja köpet. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Av din fråga framgår det inte riktigt om du har ingått avtalet om köp av hundvalp som privatperson (konsument) eller som näringsidkare (exempelvis som egenföretagare). I vilken egenskap säljaren agerar är inte heller helt enkelt att utröna. Men mot bakgrund av att du titulerar dig själv och säljaren som uppfödare utgår jag ifrån att ni båda är att betrakta som näringsidkare. Tillämplig lag i den uppkomna situationen blir därför köplagen (KöpL). Även viss ledning för de grundläggande principerna beträffande avtal i allmänhet kan eventuellt behöva sökas i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (kallas avtalslagen och förkortas AvtL)

Det korta svaret på din fråga

Nej, säljaren har ingen ångerrätt och du kan som köpare kräva s.k. fullgörelse av det ingångna avtalet. Annorlunda uttryckt: Din motpart, alltså säljaren, är skyldig att lämna ifrån sig hundvalpen mot den överenskomna ersättningen. Annars kan denne bli skyldig att utge (betala) skadestånd till dig som köpare.

Allmänt

Hundar utgör lösöre (lösa saker) och avtal om köp av lösöre (är en sorts lös egendom) mellan näringsidkare regleras i KöpL. Lagen är dock i sin helhet dispositiv, vilket innebär att parterna har rätt att avtala om annat om de så önskar (3 § KöpL).

Som köpare får man hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör sina åtaganden gentemot köparen, förutsatt att inget giltigt skäl för att avstå ifrån detta finns på säljarsidan (23 § första stycket KöpL). Men det föreligger ingen generell ångerrätt för säljaren enligt svensk köprätt. Det måste i så fall framgå av det aktuella avtalet (3 § KöpL). Har inget sådant villkor intagits i avtalet gäller ingen ångerrätt. Även ett skadestånd kan följa som ett direkt resultat av säljarens dröjsmål (27 § första stycket KöpL).

Ditt case, vad gäller?

Du nämner inget skriftligt köpeavtal. Jag tolkar därför din fråga som att du och säljaren har träffat en muntlig överenskommelse. Det finns inga formkrav för den här typen av transaktioner (köp av hundvalpar) varför ett muntligt avtal är giltigt och binder säljaren vid avtalsinnehållet. Det kan däremot stundtals vara svårt att fastställa ett sådant när ingenting finns i skrift varför svaren istället får sökas i relevant lagstiftning.

Du skriver endast att säljaren har ångrat sig. Inte varför. Men så länge han eller hon inte har några legitima skäl blir denne enligt 23 § första stycket KöpL skyldig att sälja hundvalpen till dig. Ni har ingått ett bindande avtal och ni är därför båda enligt allmänna avtalsrättsliga principer bundna av era respektive svar (säljaren genom sitt anbud när denne erbjöd dig att få köpa hundvalpen och du genom din accept när du tackade ja till detta), 1 § första stycket AvtL. Det handlar således om en ömsesidig förpliktelse, vilket innebär att du faktiskt är skyldig att köpa hundvalpen. Men det är förvisso inget problem i det här fallet eftersom din önskan är att köpet blir av.

Tips

Jag föreslår att du kontaktar säljaren på nytt och förklarar att du har läst på och gör en annan bedömning av det låsta läget. Kom ihåg att säljaren enligt 27 § KöpL kan bli skyldig att utge skadestånd vid dröjsmål. Och det kanske mest centrala; ångerrätt saknas här. Det är i varje fall min slutsats.

Genom ytterligare en förhandling kanske ni också kan nå en lösning som bättre passar er båda givet förutsättningarna (en s.k. förlikning). Som sagt, det råder avtalsfrihet på det här området (3 § KöpL, se även ovan under allmänt) varför en omförhandling alltid kan påkallas och medges av någon av avtalsparterna.

Jag hoppas att du känner dig tillfreds med svaret. Välkommen att höra av dig på nytt vid eventuella oklarheter.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1099)
2020-01-21 När gäller avtal med telefonförsäljare?
2020-01-14 Köpt vara kommer inte fram, vad gör jag?
2020-01-01 Vem bär ansvaret för fel i vara vid köp mellan två privatpersoner?
2019-12-31 Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (76555)