FrågaKÖPRÄTTKöplagen20/07/2020

Såld i befintligt skick

Jag har sålt en 45 år begagnad segelbåt med originalmotor I befintligt skick,som vid köpetillfället, samt innan dess, har startat problemfritt. Ca 1 månad efter försäljningen började köparen få startproblem med motorn. En av köparen tillkallad expert påstår att motorn måste bytas. Jag har försökt få köparen att skaffa ytterligare utlåtande, men köparen är endast intresserad av att bli kompenserad av mig. Har jag någon skyldighet till detta? Kan jag förlora en rättslig process om de väljer att starta en sådan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I mitt svar har jag först förklarat vilken lag som gäller. Därefter följer min bedömning av om du kan hållas ansvarig för motorhaveriet. Utifrån min tolkning av din fråga anser jag att du inte kan hållas ansvarig, men håll i åtanke att det är utifrån min bedömning av den begränsade information som framgår av din fråga. Om du upptäcker att jag gjort antaganden av din fråga som inte stämmer och därmed dragit en felaktig slutsats, kan du fortsätta läsa om vilka påföljder som kan bli aktuella. Längst ner följer en sammanfattning av mitt svar.


Vilken lag gäller?

Som jag förstår det har du och din avtalspart gjort denna affär i egenskap av privatpersoner. Av den anledningen är ingen konsumentskyddslagstiftning tillämplig, utan det som gäller är köplagen och andra allmänna köprättsliga principer (KöpL 1 §). I köplagen finns en bestämmelse som tar sikte på just varor som säljs i "befintligt skick" (KöpL 19 §).

Om problem uppstår med båten kan den anses vara felaktig även om den har sålts i befintligt skick. Detta beror på att en person som köper något kan ha vissa befogade förväntningar på föremålet, även fast det sålts i befintligt skick. Köper någon en helt ny båt i befintligt skick för en stor summa pengar, ska den köparen inte stå hjälplös om ett betydande fel upptäcks efter affären. Sådana fel kan medföra att köparen har rätt till vissa påföljder.


Felbedömningsregeln

Hur avgör man då om en vara som har sålts i befintligt skick är felaktig? Köplagens 19 § är till vägledning. Paragrafen har följande lydelse:

Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses vara felaktig, om

1. Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2. Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3. Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.


Bedömningen i ditt fall

Första punkten

Utifrån min tolkning av din fråga är första punkten inte tillämplig. Som jag förstår det har du inte lämnat några garantier angående livslängden på båtens motor. Tvärtom har du snarare, i och med att försäljningen skedde i "befintligt skick", flaggat för att den kan ha oupptäckta problem.

Andra punkten

Vad gäller andra punkten ser jag inte heller att den skulle medföra att båten betraktas som felaktig. Det räcker inte med att du borde ha känt till att motorn var felaktig, du måstealltså ha känt till det. Enligt min tolkning har du inte underlåtit att informera om någon väsentlig egenskap hos båten som du måste ha känt till. Bedömningen hade blivit en annan om du ständigt hade haft problem med motorn och tidigare behövt byta ut motordelar på grund av en annan anledning än normalt slitage.

Tredje punkten

Beträffande tredje punkten kommer jag till samma slutsats. En köpare av en 45 år gammal båt kan inte med fog förutsätta att den lika gamla motorn ska fungera felfritt, även om den har fungerat felfritt innan. När båten säljs i "befintligt skick" är köparens möjlighet att åberopa fel även begränsad, eftersom en sådan friskrivning borde påkalla ytterligare försiktighet från köparen. Har inte köparen tagit sitt ansvar och undersökt båten tillräckligt grundligt ska det inte ligga dig i fatet (se KöpL 20och 31 §om köparens undersökningsansvar före och efter avlämnandet). Om köparen t.ex. inte har provkört båten innan köpet kan man med stor sannolikhet säga att den inte har tagit sitt undersökningsansvar.

Är priset högre än marknadsmässigt för en båt av den åldern kan jag tänka mig att en generösare bedömning kan göras till köparens fördel. Men inte så pass generös att köparens förväntning, att en 45 år gammal motor ska fortsätta fungera problemfritt, godtas helt utan betänklighet.


Tidpunkten för felbedömningen

Om båten mot förmodan konstateras vara felaktig måste felaktigheten ha funnits vid tidpunkten för båtens avlämnande, även om felet visar sig först senare. Det är nämligen ett kriterie för att köparen ska kunna åberopa felet (KöpL 21 §). Det är alltså vid avlämnandet som ansvar för fel i båten övergår på köparen (KöpL 13 §). Senare uppstådda fel ansvarar inte du för om du inte har lämnat en garanti.

Det är köparen som ska bevisa att ett eventuellt fel existerade vid överlämnandet av varan. Eftersom båten är 45 år gammal kan man argumentera för att felet existerade redan innan avlämnandet. Man kan även argumentera för att båten har fungerat felfritt i 45 år och att felet måste bero på köparens användning av båten. Bedömningen av när ett eventuellt fel uppkom är dock sekundär till bedömningen av om ett fel överhuvudtaget existerar. Om man kan konstatera att motorhaveriet inte är ett fel i 19 §:s mening, som jag har gjort, behöver man alltså inte gå vidare in på tidpunkten för när motorhaveriet egentligen uppstod.


Påföljder

Om ni tvärtom min bedömning kommer fram till att båten är felaktig och att det är du som ansvarar för felet gäller följande. Köparen har rätt till avhjälpande eller omleverans. Eftersom du inte har några andra båtar att leverera blir avhjälpande aktuellt. Du ska alltså få tillfälle att se över motorn och åtgärda den om du kan. Om du inte kan avhjälpa felet har köparen rätt att vända sig till en utomstående verkstad och få det åtgärdat på din bekostnad (KöpL 34 §). Avhjälpandekostnaden måste dock vara försvarlig, och om köparen får felet avhjälpt av en verkstad utan att du får tillfället att fixa det, kan ersättningen som köparen kräver sättas ned om du kunnat utföra motsvarande avhjälpning för en billigare summa. Om ingen av dessa påföljder kommer på tal kan köparen kräva prisavdrag eller hävning av köpet om felet är väsentligt (KöpL 30 §).


Reklamation

Om köparen inte reklamerar felet inom skälig tid förlorar den rätten att åberopa felet. Om köparen låter båten stå en hel sommar utan att försöka starta motorn har köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt efter köpet (seKöpL 31 §). En reklamation på grund av motorfel under sådana omständigheter skulle enligt min bedömning inte ha skett inom skälig tid.


Sammanfattning

Jag anser inte att du kan hållas ansvarig för motorhaveriet då det inte är ett fel i köplagen 19 §:s mening. Om det mot min förmodan ändå är ett sådant fel måste felet ha existerat vid avlämnandet av båten. Köparen måste även ha reklamerat inom skälig tid. Är dessa kriterier uppfyllda har du trots det en rätt att försöka avhjälpa felet. Om köparen inte låter dig göra det kan du bli ersättningsskyldig för att någon annan avhjälpt felet, under förutsättning att avhjälpningskostnaden är rimlig i förhållande till båtens pris m.m. Slutligen kan prisavdrag eller hävning komma på tal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns HellbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?