Sakskada orsakad av barn under 4 år

FRÅGA
HejJag bor skyddad boende med mina barn med hjälp av social tjänsten Jag hade jätte svårt i livet med min Man och nu började jag studerar universitet Från med före vecka Men min ett åring barn har inte fått plats i dagis, därför tar jag med mig i universitet Jag ansökte tillåtelse för barn i universitet. Idag i föreläsning hände en olycka händelse att Under rast en student hon lämna data i sin bord, precis lite ovan på bordet där i lärosalen lämnade hon en drycken Hon har lagt drycken precise där man förbi salen till ute dörren Min son ett åring var min knä och jag förbi den vägen han råkade röra lite dryckenDå ramlat drycken ovan på hennes data, och nu säger hon att den datan fungerar inte Jag behöver betala skadestånd Hela 10000 krJag bor skyddat boende har inte möjlighet att betala pengar,Jag vill ha hjälp juridiskasVad kan jag göra nu?1 . Den är ett barn som råkade2. Hon har lagt drycken precis där man förbi i vägen till dör3. Den är inte mat sal, utan den är lärosal Hon lämnade drycka där man äter inte. vem som helst kunde råka och ramla drycken Och mitt barn är ett lilla barnBarn råkade bara röra som ett åring görDå hände den olycka Vad ska jag göra nu?Den kan vara hennes fel att hon som lämnade fel ställeSnälla svara migEller visa mig liknade händelse utredning så att jag kan förstå , vad ska jag göra nu.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline!

Jag förstår att du befinner dig i en jobbig situation och ska försöka göra mitt bästa att förklara vad jag tror gäller i ditt fall.

Barnets ansvar

Eftersom frågan handlar om eventuellt skadeståndsansvar är Skadeståndslagen (SkL) relevant i ditt fall. Utgångspunkten är att den som orsakat en sakskada ska ersätta för skadan, om personen har gjort det uppsåtligen eller av vårdslöshet (2 kap. 1 § SkL).

I 2 kap. 4 § SkL finns en särskild regel som gäller skadevållare som är under 18 år. Enligt bestämmelsen ska din son enbart ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständighet.

Eftersom din son är en enbart ett år gammal så ska han inte anses nått den mognad och förvärvat det omdöme och de insikter som krävs för att han ska anses vållat skadan. Min bedömning är alltså att din son är alldeles för liten, med hänsyn till hans ålder och därmed mognad, för att hållas skadeståndsansvarig för incidenten. Eftersom det varken går att fastställa om han agerat vårdslöst eller uppsåtligt. Bedömningen är baserad på ett rättsfall från Högsta domstolen där en tre år gammal pojke orsakade en två år äldre kompis allvarlig skada. Högsta domstolen tyckte då att pojken var alldeles för liten, med hänsyn till bland annat hans ålder, för att man kunde anse att han genom sitt handlande gjort sig skyldig till uppsåtligt eller vårdslöst vållande (se NJA 1977 s 186).

Ditt ansvar som vårdnadshavare

Eftersom du som vårdnadshavare har ett ansvar att se till så att ditt barn står under din uppsikt och inte orsakar skador för andra så kan du eventuellt bli ansvarig för den skada som uppstått. Du kan bli skadeståndsskyldig om du uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i din skyldighet att se till att din son står under uppsikt (6 kap. 2 § andra stycket FB, se vidare prop. 1993/94:57).

Enligt de uppgifter som du lämnat är min bedömning att du inte brustit i din tillsyn. Du var närvarande när skadan uppstod och hade till och med din son i famnen. Den eventuella situationen då jag kan se dig som vårdslöst skulle vara om du exempelvis lämnade kvar din son i lärosalen och barnet därmed orsakade skadan då du inte hade honom under din uppsikt. I och med att det inte är fallet så ska du anses ha fullgjort tillsynsplikten i enlighet med 6 kap. 2 § andra stycket FB. Du kan därmed inte hållas skadeståndsansvarig enligt min mening.

Eventuell jämkning

Även om du skulle anses brustit i tillsynsplikten och därigenom vara skadeståndsskyldig så skulle skadeståndet kunna jämkas. Jämkningen innebär att den ersättningen som du ska betala kan bli lägre än den annars skulle varit eller till och med helt falla bort.

Jämkning kan ske om kurskamraten anses ha medverkat till skadan, det vill säga att hon på något sätt har medverkat till att skadan inträffar. Såsom jag förstått har kurskamraten placerat hennes dricka på så sätt att det ökade risken för olyckan skulle inträffa. Hon ställde dricka där många gick förbi och dessutom nära sin dyrbara dator. Detta skulle kunna ses som en grund för jämkning av eventuellt skadestånd (6 kap. 1 § andra stycket SkL).

Jämkning kan också ske om skadeståndsskyldigheten skulle bedömas som oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges, det vill säga: dina, ekonomiska förhållanden. Eftersom du är i en utsatt ekonomisk position så skulle skadeståndet alltså kunna jämkas med stöd i bestämmelsen (6 kap. 2 § SkL).

Slutsats

Min bedömning att din son inte kan hållas skadeståndsansvarig med hänsyn till hans ålder och mognad. Jag ser inte heller hur du skulle kunna hållas ansvarig för skadan eftersom du har fullgjort tillsynsplikten. Om du ändå skulle bedömas som skadeståndsansvarig kan ditt ansvar jämkas med hänsyn till att kurskamraten varit medvållande samtidigt som du befinner dig i en särskild utsatt ekonomisk situation.

Avslutningsvis skulle jag också råda dig att kontakta ditt försäkringsbolag, om du inte redan gjort det, och höra med dem om ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan ersätta skadan för kurskamraten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)