Säga upp lokalhyresavtal i förväg som hyresgäst? Vad gäller om ingen avtalad uppsägningstid?

2019-06-16 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Vi har ett företag som vi driver och vi hyr idag ett hus av en privatperson. Vårt hyresavtal reglerar en bestämd tidsperiod om 1 år. Inga uppsägningstider etc tas upp. Har vi möjlighet att avbryta hyresavtalet i förtid? Är det andra regler än om vi hade varit privatperson?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaren på dina frågor skiljer sig lite beroende på om det är en lokal eller en bostad som ni hyr. Då ni är ett företag utgår jag från att det rör sig om lokalhyra och mina svar nedan är anpassade efter detta. Svaren hade inte varit annorlunda om ni hade hyrt i egenskap av privatperson.

Frågor som rör hyresförhållanden regleras i 12 kapitlet Jordabalken (JB), även kallad hyreslagen. Enligt 12 kap. 3 § JB kan hyresavtal ingås på bestämd tid, vilket ni gjort. Tidsbestämda hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Det går alltså inte att säga upp hyresavtalet i förtid. För att ett tidsbestämt hyresavtal ska vara möjligt att säga upp innan hyresperioden har löpt ut, måste hyresavtalet innehålla en klausul som uttryckligen ger er rätt att bryta avtalet. Finns inte en sådan klausul är ni bundna av avtalet. Slutsatsen blir att ni inte kan säga upp hyresavtalet i förtid.

Huvudregeln är att ett avtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Dock finns ett undantag. Om hyresförhållandet löpt under mer än nio månader i följd, ska avtalet sägas upp för att upphöra att gälla, enligt 12 kap. 3 § JB. Sker ingen uppsägning riskerar ert hyresavtal att förlängas på obestämd tid. Det krävs således alltid uppsägning om hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd. Detta innebär att ni måste säga upp avtalet på grund av att hyrestiden varit längre än nio månader. Avtalet ska sägas upp nio månader i förväg om det rör sig om en hyrestid längre än nio månader, enligt 12 kap. 4 § 2 st . Slutsatsen blir alltså att då ingen uppsägningstid är avtalad, måste ni säga upp ert tidsbestämda hyresavtal nio månader i förväg, då er hyrestid är längre än nio månader.

Givetvis kan ni med bindande verkan avtala med hyresvärden under hyrestiden och på det sättet träffa överenskommelse om avtalets upphörande.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1367)
2020-07-09 Besittningsskydd och besittningsbrytande grunder
2020-07-08 Lägenhet smutsig vid inflytt - vilka rättigheter har vi?
2020-07-06 Hur bevittnas ett hyreskontrakt?
2020-07-06 Vad kan jag göra om min hyresgäst inte betalar sin hyra?

Alla besvarade frågor (81798)